2 Samweli 12:1-31

12  Yehova atuma Natani+ kuri Dawidi, yinjira iwe+ aramubwira ati “hari abagabo babiri babaga mu mugi umwe, umwe akaba umukire undi akaba umukene.  Uw’umukire yari afite intama n’inka nyinshi cyane.+  Ariko uw’umukene we nta kintu yagiraga, uretse akagazi k’intama kamwe kakiri gato yari yaraguze.+ Uwo mugabo yari yarakoroye, gakurira mu rugo rwe hamwe n’abahungu be. Karyaga ku byokurya bye, kakanywera ku gikombe cye kandi kakaryama mu gituza cye. Mbese kari nk’agakobwa ke.  Hashize igihe, wa mukire aza kugendererwa n’umushyitsi. Uwo mukire ntiyafata imwe mu ntama ze cyangwa mu nka ze ngo ayizimanire uwo mushyitsi wari wamugendereye, ahubwo afata ka kagazi k’intama ka wa mukene, aba ari ko azimanira umushyitsi we.”+  Dawidi arakarira cyane uwo mugabo,+ abwira Natani ati “ndahiye Yehova Imana nzima+ ko uwo muntu wakoze ibyo akwiriye kwicwa!+  Kandi ako kagazi k’intama azakarihe+ incuro enye,+ kubera ko atagize impuhwe agakora ikintu nk’icyo.”+  Nuko Natani abwira Dawidi ati “uwo mugabo ni wowe! Yehova Imana ya Isirayeli aravuze ati ‘jye ubwanjye nagusutseho amavuta+ nkugira umwami wa Isirayeli, kandi nagukijije+ amaboko ya Sawuli.  Naguhaye inzu ya shobuja,+ abagore ba shobuja+ mbashyira mu gituza cyawe, nguha inzu ya Isirayeli n’iya Yuda.+ Kandi iyo ibyo biza kuba bidahagije nari kukongereraho ibindi nk’ibyo, ndetse n’ibindi byinshi.+  None kuki wasuzuguye ijambo rya Yehova ugakora ibibi+ mu maso ye? Uriya w’Umuheti wamwicishije inkota,+ utwara umugore we umugira uwawe.+ Uriya wamwicishije inkota y’Abamoni. 10  Kubera ko wansuzuguye ugatwara umugore wa Uriya w’Umuheti ukamugira uwawe, inkota+ ntizava mu nzu yawe kugeza ibihe bitarondoreka.’+ 11  Yehova aravuze ati ‘nzaguteza ibyago biturutse mu nzu yawe;+ nzafata abagore bawe mbahe mugenzi wawe ubireba,+ aryamane na bo izuba riva.+ 12  Nubwo wowe wabikoreye mu ibanga,+ jye ibyo nzabikorera imbere y’Abisirayeli bose,+ ku manywa y’ihangu.’”+ 13  Dawidi abwira+ Natani ati “nacumuye kuri Yehova.”+ Natani asubiza Dawidi ati “Yehova na we akubabariye icyaha cyawe,+ nturi bupfe.+ 14  Icyakora, kubera ko wasuzuguye Yehova+ ugakora icyo kintu, umwana wabyaye azapfa nta kabuza.”+ 15  Nuko Natani asubira iwe. Hanyuma Yehova ateza indwara+ uwo mwana Dawidi yabyaranye n’umugore wa Uriya. 16  Dawidi yingingira uwo mwana Imana y’ukuri, akajya yiyiriza ubusa.+ Yinjira iwe arara hasi.+ 17  Abatware bo mu rugo rwe baraza bashaka kumubyutsa, ariko aranga kandi ntiyemera gusangira+ na bo. 18  Amaherezo ku munsi wa karindwi umwana arapfa. Abagaragu ba Dawidi batinya kumubwira ko umwana yapfuye, kuko bagiraga bati “umwana akiriho twaramubwiye yanga kutwumva. None twahera he tumubwira tuti ‘umwana yapfuye’? Yahita akora ikintu kibi.” 19  Dawidi abonye abagaragu be bongorerana, amenya ko umwana yapfuye. Arababaza ati “mbese umwana yapfuye?” Baramusubiza bati “yapfuye.” 20  Dawidi arahaguruka, ariyuhagira yisiga+ amavuta, ahindura imyambaro, ajya mu nzu+ ya Yehova, aramuramya.+ Hanyuma yinjira mu nzu ye asaba ibyokurya, bahita babimuzanira ararya. 21  Abagaragu be baramubaza bati “ibyo ukoze ibyo ni ibiki? Igihe umwana yari muzima wiyirije ubusa kandi uramuririra. None umwana amaze gupfa, ni bwo uhagurutse urarya?” 22  Arabasubiza ati “umwana akiriho niyirizaga ubusa+ kandi nkarira,+ kuko nibwiraga nti ‘ahari Yehova yangirira ubuntu, umwana agakomeza kubaho.’+ 23  None ko yamaze gupfa ndiyiririza iki ubusa? Hari ubwo nshobora kumuzura se?+ Jye nzapfa musange+ ariko we ntashobora kugaruka.”+ 24  Dawidi ahumuriza umugore we Batisheba.+ Nyuma yaho yinjira iwe aryamana na we. Hashize igihe abyara umwana w’umuhungu,+ amwita Salomo.+ Yehova akunda uwo mwana cyane.+ 25  Yohereza umuhanuzi Natani,+ yita uwo mwana Yedidiya, kuko Yehova yamukunze. 26  Yowabu+ akomeza kurwana na Raba+ y’Abamoni, yigarurira umugi w’ubwami. 27  Yowabu yohereza intumwa kuri Dawidi ngo zimubwire ziti “narwanye na Raba,+ nigarurira n’umugi w’amazi. 28  None koranya ingabo zasigaye zitere uwo mugi ziwigarurire, kugira ngo ataba ari jye uwigarurira maze ukitirirwa izina ryanjye.” 29  Dawidi akoranya ingabo zose, atera i Raba, arahigarurira. 30  Akura Malikamu* ikamba rya zahabu ku mutwe.+ Zahabu yari kuri iryo kamba yapimaga italanto* imwe, kandi ryariho amabuye y’agaciro; nuko barishyira ku mutwe wa Dawidi. Yavanye iminyago+ myinshi cyane muri uwo mugi. 31  Abantu bari muri uwo mugi bose abakuramo, abagira abo gukera amabuye, gukoresha ibikoresho by’ibyuma+ bityaye n’intorezo z’ibyuma, n’abo kubumba amatafari. Uko ni ko yagenje imigi yose y’Abamoni. Hanyuma Dawidi n’ingabo zose bagaruka i Yerusalemu.

Ibisobanuro ahagana hasi