Ir al contenido

Ir al índice

 BIBLIAMANTA YACHAKUSQANKOQA KAUSAYNINKUTA TIJRACHERQA

“Kausayniypi allinta tʼukuriyta qallarerqani”

“Kausayniypi allinta tʼukuriyta qallarerqani”
  • NACEKUSQAN WATA: 1941

  • SUYUN: AUSTRALIA

  • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: ANCHATA PITAJ, MACHAJTAJ

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Warialda (Nueva Gales del Sur) llajtitapi wiñakorqani. Maypichus runasqa, jallpʼata llankʼaspa granota, waj imastawan poqochinku. Chantapis ovejasta, wakasta ima uywanku. Chay llajtitaqa may llimphitu, nitaj ancha suwapis kanchu.

Noqaqa 10 wawasmanta kuraj kaj kani. Chayrayku mana escuelatapis tukucharqanichu. Familiayta yanapanaypaj 13 watayojmantapacha haciendaspi llankʼakorqani. Chantá 15 watasniyoj kashajtiy peonña karqani, kʼita caballosta mansoyachispataj llankʼaj kani.

Haciendaspi llankʼayqa mayta gustawaj. Chʼisisnenqa, nina lauray qayllapi tiyaykuspa, killata, cielopi may chhika chʼaskasta ima qhawaj kani. Chʼisiyaykuy wayritataj campo qʼapaysituta phukurimoj. “Tukuy kaykunaqa, Ruwajniyojpuni kanman”, nispa yuyaj kani. Chaywanpis mana tukuy imapunichu llankʼayniypi sumaj karqa. Llankʼaj masisneyqa millayta parlaj kanku, anchatataj pitaj kanku. Chaynejta noqapis chayman qokullarqanitaj.

Qhepaman 18 watasniyta juntʼaytawan, Sydney llajtaman riporqani. Chaypitaj cuartelman yaykuyta munarqani, chaywanpis escuelata mana tukuchasqayrayku mana japʼiwarqankuchu. Chayrayku llankʼayta maskʼakorqani, watatataj chay llajtapi karqani. Chayllapitaj Jehovaj testigosninta rejserqani. Ujnin tantakuynillankuman rejtiypis, chay ratopacha cheqa kajta yachachisqankuta repararqani.

Chaywanpis pisi tiemponman, campoman kutiporqani. Goondiwindi (Queensland) nisqa llajtitapitaj tiyakorqani. Chaypeqa llankʼayta tarerqani, casarakorqanitaj. Jinapis machayman qokorqani.

Chay llajtapi iskaynin wawasniy nacekusqankutawan, kausayniypi allinta tʼukuriyta qallarerqani. Jinapitaj  Sydney llajtapi Jehovaj testigosninpa tantakuyninkupi uyarisqayta yuyarikorqani, tʼukurerqanitaj.

Chayllapi ñaupa watasmanta Torremanta Qhawaj revistata tarerqani, maypichus Australiapi Jehovaj testigosninpa oficinankoj direccionin kasharqa. Usqhayllata yanapata mañakuspa qhelqarqani. Paykunataj uj hermanota wasiyman kachamorqanku. Payqa may kʼacha karqa, Bibliamantataj yachachiyta qallariwarqa.

BIBLIAMAN JINA KAUSAYNIYTA TIJRACHISQAY:

Bibliamanta yachakusqayman jina, kausayniyta tijrachinay kasqanta repararqani. Kay 2 Corintios 7:1 nisqanqa, sonqoy ukhukamapuni chayawarqa. Chaypi nin: “Cuerponchejta, [...] llimphuchakuna tukuy chʼichi kajmanta”, nispa.

Chayrayku pitayta, machaytapis qonqapunaypaj kallpachakorqani. Manchay yachasqa kasqayrayku, mana saqeyta atillarqanichu, chaywanpis kausayniywan Diosta kusichiyta munarqani. Romanos 12:2 nisqanqa maytapuni yanapawarqa, chaypi nin: “Ama kay pacha runaspa yuyasqankuman jina kausayman yachakuychejchu; astawampis sonqoykichejpi, yuyayniykichejpi ima mosojyachisqa kaychej”, nispa. Chay yuyaychayman jina, pitayta, machayta ima qonqanaypaj, yuyayniyta mosojyachinay karqa. Dios jinataj chaykunata millaypaj qhawanay karqa. Paypa yanapayninwanqa, pitayta, machaytapis qonqarqani.

“Pitayta, machayta ima qonqanaypaj, yuyayniyta mosojyachinay karqa”

Chaywanpis millay parlaykunataqa, mana qonqayta atillarqanichu. Biblia Efesios 4:29, “simiykichejmantapis ama ima sajra parlaykuna llojsichunchu” nisqanta yacharqani, jinapis parlayniyta unaypi llimphucharqani. Kay Isaías 40:26 nisqapi tʼukuriytaj yanapawarqa. Chaypeqa chʼaskasmanta parlaspa nin: “Cielota qhawariychej. Pitaj chay tukuy chʼaskasta ruwarqa? Pichus chaykunata ujmanta uj orqhomuspa yupan, tukuyninkutataj sutisninkumanta wajyan, chay. Kallpampis, atiynimpis chay jinapuni kasqanrayku mana ujpis chinkanchu”, nispa. Chay versiculopi tʼukurispa, nikorqani: “Dios kay jina ashkha chʼaskasta ruwananpaj atiyniyoj chayqa, munayninman jina kausayniyta tijranaypaj kallpata qowanmanpunichá”, nispa. Paymanta mañakuspa, mayta kallpachakuspataj, manaña millayta parlarqanichu.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Llankʼaj kani chay haciendaspeqa, pisi runaslla kaj. Chayrayku mana ashkha runaswan parlayman yachasqachu karqani. Chaywanpis Jehovaj testigosninpa tantakuyninkuman rispa, tukuywan allinta parlayta yachakorqani. Astawanqa Diospa Reinonmanta sumaj willaykunata runasman willariyta yachachiwarqanku (Mateo 6:9, 10; 24:14).

Pasaj watasllapi, qotuchakuypi anciano kanaypaj churawarqanku. Creeypi hermanosniyta yanapayta atisqayta, jatunpaj qhawani. Chaywanpis munasqa warmiy, kʼacha wawasniy ima noqawan khuska Jehovata sirvisqanku, aswan jatun tʼinka.

Jehovaman maytapuni agradecekuni, pisi yachayniyojlla kajtiypis payta rejsinaypaj yanapawasqanmanta (Isaías 54:13). Tukuy sonqowan, Proverbios 10:22 nisqan cheqapuni kasqanta niyman. Chaypi nin: “Tata Diospa bendicionnenqa qhapajyachin”, nispa. Familiantin, Jehovamanta yachakullaytapuni munayku, wiñay wiñaypaj payta yupaychanaykupaj.