Ir al contenido

Ir al índice

 DIOSMAN QAYLLAYKUY

“Diospa mana rikukoj imasnenqa sutʼita rikuchikunku”

“Diospa mana rikukoj imasnenqa sutʼita rikuchikunku”

¿Dios kasqanta creenkichu? Jina kajtin, ¿imaynatá chayta rikuchiwaj? Tukuy ima rikusqanchej, Ruwajniyoj kasqanta rikuchiwanchej, mayqenchus yachayniyoj, atiyniyoj, munakuyniyojtaj. ¿Imastaj Dios kasqanta rikuchiwanchej? ¿Chaykunapi atienekusunmanchu? Kay tapuykunaj kutichiyninta yachanapaj, imatachus apóstol Pablo Romapi cristianosman qhelqasqanta ukhuncharina.

Pay nerqa: “Diospa mana rikukoj imasnenqa sutʼita rikuchikunku paypa ruwasqasninnejta, kay pacha ruwakusqanmantapacha. Chaykunaqa kanku: Wiñay atiynin, Dios kasqan ima. Chayrayku mana niyta atinkuchu mana yachasqankutaqa”, nispa (Romanos 1:20). Pablo nin jina, tukuy ima Ruwajniyoj kasqanta rikuchiwanchej. Chay nisqanta astawan ukhuncharina.

Pabloqa, Diospa mana rikukoj imasnin, “kay pacha ruwakusqanmantapacha” rikukusqanta nin. Griego qallupeqa, “kay pacha” nispa, runasmanta parlan, manataj Jallpʼanchejmantachu. * Chayta nispataj Pabloqa, runa ruwasqa kasqanmantapacha Diospa kʼacha kaykunasninta ruwasqasninpi reparasqanta nisharqa.

Tukuy ima kasqan, Dios kasqantapuni “sutʼita rikuchi[n]”. Jatun imasmanta juchʼuy imaskama, Ruwajninchejpa kʼacha kaykunasninta rikuchiwanchej. Sutʼinchanapaj, cielopi jinallataj Jallpʼapi tukuy ima kasqan, Diosninchej may yachayniyoj kasqanta rikuchiwanchej. Cielopi chʼaskasta, mama qochaj yaku oqharikusqasninta ima qhawarispataj, jatun atiyninta reparasunman. Chantá mikhunapaj tukuy laya poqoykuna kasqan, inti llojsimushajtin chayri yaykupushajtin cielo kʼachituta pukayarisqanpis, Dios munakuwasqanchejta rikuwanchej (Salmo 104:24; Isaías 40:26).

Dios kasqanta rikuchej imasqa, sutʼi kashanku. Chayrayku ni pipis, mana rikusqanta chayri “mana yachasqan[ta]” ninmanchu. Uj yachayniyoj runa, jinata sutʼincharin: Uj chofer, autonpi rishaspa “Lloqʼeman riy” nej letrerota rikuspapis, mana kasukunchu chayqa, policía multata pagananpaj sayachin. Choferqa mana policiaman mana rikusqanta niyta atinmanchu. Imajtinchus transitomanta letrerosqa sutʼipi kashanku, paytaj mana ciegochu. Chantapis chay letrerosta qhawarinanpuni tiyan, kasukunantaj tiyan. Ajinallataj Dios kasqantapuni rikuchej imaswanpis, tukuy rikunankupaj jina sutʼipi kashanku. Runastaj yuyayniyoj kasqanchejrayku chaykunata rikuyta atinchej, manataj ni rikusqanchejta niyta atisunmanchu.

Tukuy ima, Ruwajniyoj kasqanta rikuchiwanchej

Arí, Diostaqa ruwasqasninnejta mayta rejsisunman. Chaywanpis Biblianejtaqa astawanraj rejsisunman. Chaypeqa kay tapuyman kutichin: ¿Imatá Dios Jallpʼapaj, runaspaj ima munan? Chay tapuypa kutichiyninta yachayqa, Dioswan astawan masichakunapaj yanapawasun, imajtinchus “mana rikukoj imasnenqa sutʼita rikuchikunku paypa ruwasqasninnejta”.

AGOSTO KILLAPI BIBLIATA LEENAPAJ:

Romanos 1-16

^ párrafo 5 Bibliaqa, “kay pacha” juchayoj kasqanrayku salvajta necesitasqanta nillantaj. Chaytaj “kay pacha” nispa runasmanta parlasqanta rikuchiwanchej, nitaj Jallpʼamantachu (Juan 4:42; 12:47).