2 Samuel 7:1-29

  • Davidqa mana templota ruwanqachu (1-7)

  • Diosqa Davidwan gobiernopaj uj tratota ruwan (8-17)

  • Davidqa Diosman graciasta qon (18-29)

7  Rey Davidqa wasinman* tiyakoj yaykuporqaña,+ Jehová Diostaj muyuyninpi kaj tukuynin enemigosninmanta samaricherqa.  Chaypacha rey Davidqa profeta* Natanta+ nerqa: “Noqaqa cedro maderasmanta sumaj ruwasqa wasipi tiyarikushani,+ cheqa Diospa* arcantaj telasmanta ruwasqa toldollapi* kashan”,+ nispa.  Natantaj reyta nerqa: “Rispa ruwamullay imatachus sonqoyki munasqanta, Jehová Diosqa qanwan kashan”,+ nispa.  Jehová Diostaj chay chʼisipacha Natanta nerqa:  “Rispa kamachiy Davidta nimuy: ‘Jehová Diosqa kayta nin: “¿Imaraykutaj tiyakunaypaj wasita ruwapuwayta munashankiri?+  Egiptomanta Israelta orqhomusqaymantapacha kunankamaqa mana uj wasipichu tiyakuni,+ manaqa uj toldo wasillapi tiyakuni, uj lugarmanta waj lugarman purispa.+  Tukuy israelitaswan kay chhika unayta purini. Paykunapajqa sapa ayllupi* kurajkunata churarqani, ovejitasta jina paykunata qhawanankupaj. ¿Maykʼajllapis uyarerqankichu chay kurajkunata nisqayta: ‘Imajtintaj mana wasita ruwapuwankichejchu cedro maderamanta’, nispa?”’.  Kunanqa kamachiy Davidta nimuy: ‘Angelesta kamachej Jehová Diosqa kayta nin: “Noqa pusamorqayki pasto pampaspi ovejasta michishajtiyki,+ Israel nacionniyta kamachinaykipaj.+  Mayman rejtiykipis qanllawanpuni kasaj.+ Tukuynin enemigosniykitapis ñaupaqeykimanta chinkachisaj.+ Sutiykitaqa sumaj sutiman tukuchisaj,+ jallpʼantinpi may rejsisqa kanki, may rejsisqa runas jina. 10  Nacionniy Israelpaj uj lugarta ajllapusaj, chayman paykunata pusasaj tiyakunankupaj. Chaypeqa ni pipis paykunata ima nenqachu. Sajra runasqa niña paykunata ñakʼarichenqankuchu ñaupajta jinaqa,+ 11  Israel nacionniypaj juecesta churarqani chay tiempopi jinaqa.+ Tukuynin enemigosniykimanta samarichisqayki.+ ”’”Chantapis Jehová Diosqa nisunki Jehová uj wasita ruwapusunanta.*+ 12  Wañupuspa ñaupa tatasniykiwanña samarikushajtiyki,+ mirayniykitañataj rey kananpaj churasaj, kikin wawallaykitataj churasaj, gobiernontataj sinchʼita sayachisaj.+ 13  Paymin wasita sutiypaj ruwapuwanqa,+ noqataj gobiernonpa kamachina tiyananta wiñaypaj sinchʼita sayachisaj.+ 14  Noqaqa tatan kasaj, paytaj waway kanqa.+ Mana allin kajta ruwajtin kʼamisaj, paytaqa castigasaj imaynatachus runas castiganku ajinata,* imaynatachus runas seqʼonku ajinata.+ 15  Paytaqa munakullasajpuni, nitaj saqerparisajchu Saulta jinaqa,+ pitachus ñaupaqeykimanta chinkaricherqani chayta jinaqa. 16  Familiaykipis, gobiernoykipis ñaupaqeykipi wiñaypaj sinchʼi sayasqa kanqa. Kamachina tiyanaykeqa wiñaypaj sinchʼi sayasqa kanqa”,+ nispa’”. 17  Natantaj Davidman chay tukuy imasta willarqa, mosqoypi jina uyarisqantapis.+ 18  Chayta uyarispa rey Davidqa Jehová Diospa ñaupaqenman rispa tiyaykukorqa nerqataj: “Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy, ¿pitaj noqa kasqani? ¿Imataj familiaypis kasqa chay tukuy imasta ruwapunawaykipajri?+ 19  Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy, chay ruwapuwasqayki may tʼukunapaj jinaña kajtinpis, qan nishankiraj kay kamachiykej familianqa unaypaj kanallantapuni. Kaytaj uj ley* kashan tukuy runaspaj, Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy. 20  Qan allinta rejsiwanki Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy.+ Chayrayku, ¿imatawantaj niykiman noqa kamachiyki Davidri? 21  Diosníy, nisqaykiman jina, munasqaykiman jinataj chay tukuynin tʼukuna imasta ruwarqanki, kay kamachiykimantaj rejsichinki.+ 22  Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy, chayrayku qanqa manchay tʼukunapaj jina kanki.+ Mana pipis qan jinaqa kanchu,+ qanlla Dios kanki, mana waj kanchu.+ Ninrisniykuwan tukuy ima uyarisqaykoqa chayta reparachiwayku. 23  Diosníy, kay jallpʼa patapi, ¿mayqen naciontaj Israel nacionniyki jinari?+ Diosníy, qanmin rispa paykunata kacharichimorqanki nacionniyki kanankupaj.+ Sutiykitapis may rejsisqaman tukucherqanki+ paykunarayku jatuchaj imasta, tʼukuna imastawan ruwaspa.+ Chay nacionniykitaqa Egiptomanta kacharicherqanki qanpata kanankupaj. Chay nacionniykirayku nacionesta, diosesninkutawan wijchʼorqanki. 24  Qanmin nacionniyki Israelta sinchʼita sayacherqanki, wiñaypaj nacionniyki kananpaj.+ Qanmin Jehová Diosníy, paykunaj Diosninku kaporqanki.+ 25  ”Kunanqa Jehová Diosníy, kay kamachiykipaj, familianpajpis imatachus nisqaykita juntʼaypuni wiñaypaj, chay nisqaykitaqa ruwaypuni ari.+ 26  Sutiykeqa wiñaypaj jatunchasqa kachun.+ Chaywanqa runaspis nenqanku: ‘Angelesta kamachej Jehová Diosqa Israelpa Diosnin’, nispa. Kamachiyki Davidpa familiantaj ñaupaqeykipi wiñaypaj sayachisqa kachun.+ 27  Angelesta kamachej Jehová Diosníy, Israelpa Diosnin, qanmin willawanki ‘wasita ruwapusqayki’*+ nispa. Chayrayku kay kamachiykeqa ajinata mana manchachikuspa mañakusunki. 28  Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy, qanmin cheqa Diosqa kanki, nisqasniykipis cheqapuni kanku.+ Kay kamachiykimantaj kay allin imasta ruwapunaykita ninki. 29  Chayrayku Diosníy, kay kamachiykej familianta bendecillay ari, ñaupaqeykipitaj wiñaypaj kallachunpuni ari.+ Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy, qanmin chayta ruwasaj nerqanki. Kay kamachiykej familianqa bendicionniykiwan wiñaypaj bendecisqa kachun”.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “kamachina wasinman”.
Glosariopi profeta nisqata leeriy.
Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Chayri “carpallapi”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “mirayniykimanta reyesta churananta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “payta kʼamisaj runaspa varankuwan”.
Chayri “uj kamachiy”.
Chayri “mirayniykimanta reyesta churasaj”.