Onlad karga

Onlad saray karga

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Antoy adiskobre na saray arkeologo ya mamapaneknek ya say syudad na Jerico nensaman et agangganon asakop?

Unong ed Josue 6:10-15, 20, niliber na saray sundalon Israelita so syudad na Jerico maminsan ed sanagew diad loob na anemiran agew. Diad komapiton agew, aminpito dan niliber so syudad, insan inggeba na Dios so padir na Jerico. Lapud satan et akaloob iray Israelita ed Jerico tan asakop da itan. Kasin wala ray adiskobre na saray arkeologo ya mamapaneknek ed ibabaga na Biblia ya agangganon asakop so Jerico?

Nensaman, kaslakan et paliberan na saray onaatakin sundalo so syudad ya labay dan sakopen. Mabayag odino magano man itan, basta nasakop da la so syudad et alaen day amin ya kayamanan ditan, pati naakan. Balet diad saray geray na Jerico, wala ray nalmo na saray arkeologo ya dakel a suplay na naakan. Oniay imbaga na Biblical Archaeology Review nipaakar ed satan: “Say sankarakelan ya nalmo ed geray, likud ed saray banga, et ilik. . . . No ibase ed rekord na saray arkeologo ed Palestina, nikadkaduma iya. Nayarin normal labat so pakalmoy sakey odino duaran pananginan na ilik, balet duma iya ta agaylay karakel na ilik.”

Unong ed salaysay na Biblia, talagan ag-inala na saray Israelita iray ilik ed Jerico, ta atan so ingganggan nen Jehova ed sikara. (Jos. 6:17, 18) Inmataki iray Israelita nen kakkayari na panag-ani kanian dakdakel so suplay na ilik. (Jos. 3:15-17; 5:10) Papaneknekan na dakel ya nalmon ilik ed Jerico ya aganggano itan ya asakop na saray Israelita, a singa ibabaga na Biblia.