Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin ‘Aaroen Moy Kaparam a Too a Singa ed Sikan Dili’?

Kasin ‘Aaroen Moy Kaparam a Too a Singa ed Sikan Dili’?

“Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.”—MAT. 22:39.

KANSIONEN: 73, 36

1, 2. Panon ya idadanet na Kasulatan so kaimportantian na panangaro?

SAY aro so manunan kualidad nen Jehova. (1 Juan 4:16) Anengneng a mismo nen Jesus ya talagan maar-aro so Dios lapud sikato so inmunan pinalsa tan binilyon lan taon ya saniba ira diad tawen. (Col. 1:15) Diad interon bilay nen Jesus, kaiba lay impanbilay to diad dalin, impanengneng to ya akaaral ed panangaro nen Ama to tan inalig to itan ya kualidad. Kanian matalek tayon lawas ya maar-aro so uley nen Jehova tan Jesus.

2 Nen walay nantepet ed si Jesus no dinan so sankaimportantian ed Ganggan, oniay ebat to: “‘Arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom tan ed interon kamarerwam tan ed interon nonot mo.’ Saya so sankaimportantian tan unonan ganggan. Say komadua a mipadpara ed saya et, ‘Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.’”Mat. 22:37-39.

3. Siopay nepeg tayon aroen?

3 Imanoen ya kayarin binitla nen Jesus so pangarod si Jehova, imbaga to ya aroen tayo met so kaparan too. Idadanet na satan ya importantin ipanengneng so panangaro ed amin. No walay asawa tayo, say toon sankaapitan ed sikatayo a manunan nepeg  tayon aroen et say asawa tayo. Tan nepeg tayo met ya aroen iray agagi, saray kapara tayon manlilingkor ed tuan Dios. Nepeg tayo met ya aroen iray napupulongan tayo. Aralen tayod sayan artikulo no panon tayon nipanengneng so panangarod kaparan too.

IPANENGNENG SO PANANGARO ED ASAWAM

4. Panon ya magmaliw a maliket so sanasawa anggano ag-ira perpekto?

4 Si Jehova so angasal ed inmunan sanasawa, si Adan tan Eva, tan impankasakey to ra. Gagala to ya magmaliw a maliket tan agmangangga so ulopan da tan panoen da so dalin na ananak da. (Gen.1:27, 28) Balet nen nanrebelde irad si Jehova, naapektoan so relasyon da tan impatawir day kasalanan tan ipapatey ed amin a totoo. (Roma 5:12) Anggaman ontan, posible nin siansia ya magmaliw a maliket iray sanasawa natan. Nabasa tayod Biblia iray sankaepektiboan ya bilin parad asawan laki tan asawan bii ta nanlapu iratan ed si Jehova, say Angiletneg na panangasawa.Basaen so 2 Timoteo 3:16, 17.

5. Panon kaimportante so panangaro ed ulopan na sanasawa?

5 Ipapanengneng na Salita na Dios ya kaukolan so panangaro pian maliket so relasyon tayod kaparan too. Lalo lan kaukolan itan ed ulopan na sanasawa. Oniay insulat nen apostol Pablo ed kongregasyon: “Say aro et walaan na andukey a panag-anos tan mapangasi. Say aro et aliwan maimon, agmanlalastog, agmanpapaatagey, ag-onkikiwas a mabanday, agmanaanap na pankaabigan ton dili, aliwan misasanok. Ag-itan manbibilang na impakasakitan. Ag-itan manliliket ed ag-inkatunong, noagta manliliket ed katuaan. Satan so mangitetepel ed amin a bengatla, manisia ed amin a bengatla, maniilalo ed amin a bengatla, mansusungdo ed amin a bengatla. Say aro et agbalot mangangga.” (1 Cor. 13:4-8) No dalepdepen tan iyaplika itan na sanasawa, seguradon magmaliw ya lalon maliket so ulopan da.

Ipapanengneng na Salita na Dios no panon ya magmaliw ya maliket so ulopan na sanasawa (Nengnengen so parapo 6, 7)

6, 7. (a) Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed inkaulo? (b) Panon a nepeg ya tratoen na Kristianon asawan laki so asawa to?

6 Talagan importante so panangaro diad pangunor ed uksoyan na Dios ed inkaulo. Oniay imbaga nen Pablo: “Labay kon naamtaan  yo a say ulo na balang laki et say Kristo; tan say ulo na bii et say laki; tan say ulo na Kristo et say Dios.” (1 Cor. 11:3) Labay nen Jehova ya saray asawan laki et maaron ulo, aliwan maruksa. Anggan si Jehova ya mismo et maomaong tan maar-aron Ulo nen Kristo, kanian mainomay nen Jesus so manpasakop. Nanengneng tayon aapresyaen to so maaron inkaulo na Dios, ta inkuan to: “Inarok so Ama.” (Juan 14:31) Seguradon aliwan ontan so nalikna nen Jesus no si Aman Jehova et mapegpeget ed sikato.

7 Anggaman saray asawan laki so ulo, igaganggan ira na Biblia ya “pagalangan” da iray kaasawaan da. (1 Ped. 3:7) Say sakey ya paraan pian nagawaan itan na asawan laki et no imanoen to ray pankaukolan tan panlabayan na asawa to. Ibabaga na Salita na Dios: “Asawan lalaki, itultuloy yon aroen so kaasawaan yo, no panon a say Kristo et inaro to met so kongregasyon tan inter toy inkasikato parad satan.” (Efe. 5:25) On, inter nen Jesus so bilay to parad saray patumbok to. No aligen na asawan laki so maaron inkaulo nen Jesus, sikatoy mas aroen, respetoen, tan pampasakopan na asawa to.Basaen so Tito 2:3-5.

AROEN IRAY AGAGI

8. Anto so nepeg ya nalikna tayod saray kapara tayon Kristiano?

8 Diad interon mundo, minilyon so mandadayew ed si Jehova tan mangipupulong ed ngaran tan gagala to. Anto so nepeg ya nalikna tayod saray kapara tayon mandadayew ed si Jehova? Oniay ebat na Salita na Dios: “Manggawa itayo na maabig ed amin, balet nagkalalo la ed saramay kapananisiaan tayo.” (Gal. 6:10; basaen so Roma 12:10.) Insulat nen apostol Pedro: “Natan ta nilinisan yo la iray kamarerwa yo diad intulok yo ed katuaan a nanresulta ed masimoon a panangaro ed agagi, manaaroan kayon maong manlapud puso.” Inyarum to ni: “Manuna ed amin, aralem komon so panangaro yo ed sakey tan sakey.”1 Ped. 1:22; 4:8.

9, 10. Akin ya walay pankakasakey na saray totoo na Dios?

9 Nikadkaduma so organisasyon tayo lapud walay aralem ya panangaro tayod sakey tan sakey. Tan lapud inaro tayoy Jehova tan tutuloken tayo ray ganggan to, tutulongan to itayo panamegley na sankamakapanyarian ya puersa ed uniberso, say masanton espiritu, o aktibon puersa to. Kanian panliliketan tayoy pankakasakey tayo bilang sanaagi.Basaen so 1 Juan 4:20, 21.

10 Indanet nen apostol Pablo ya kaukolan tayon aroen so sakey tan sakey nen insulat to: “Isulong yo so panangabagey, kaabigan, kapaabebaan na nonot, inkaulimek, tan andukey a panag-anos. Mantultuloy kayon manaanosan tan mabulos a manpeperdonaan no wala man so sengegan na panreklamo na sakey ed sananey. No panon a mabulos si Jehova ya amerdona ed sikayo, ontan met so gawaen yo. Balet, niarum ni ed sarayan amin a bengatla, isulong yo so aro, ta saya so ayadyarin bedber na pankakasakey.” (Col. 3:12-14) Talagan misalsalamat itayo ta anggano nandurumay bansa ya nanlapuan tayo, sankalikna tayoy aro—say “ayadyarin bedber na pankakasakey”!

11. Akin ya nibagan say panangaro tan pankakasakey so pakabidbiran na organisasyon nen Jehova?

11 Say tuan panangaro tan pankakasakey so pakabidbiran ya tua so relihyon tayo, ta oniay imbaga nen Jesus: “Diad saya et naamtaan na amin a sikayo iray disipulok, no manaaroan kayo.” (Juan 13:34, 35) Tan insulat nen apostol Juan: “Balang sakey ya agmanggagawa na inkatunong tan  agmangaaro ed agi to et anggapo ed dapag na Dios. Ta oniay mensahe a nadngel yo diad gapo, a nepeg a manaaroan itayo.” (1 Juan 3:10, 11) Say panangaro tan pankakasakey tayo so paneknek ya saray Tasi nen Jehova so tuan papatumbok nen Kristo tan sikara so uusaren na Dios pian nasumpal so gagala to ya nipulong so maong a balita diad interon dalin.Mat. 24:14.

NATITIPON LA SO “BALEG YA ULOP”

12, 13. Antoy gagawaen na “baleg ya ulop” natan, tan antoy asingger lan naeksperiensya da?

12 Karaklan ed saray lingkor nen Jehova et kabiangan na “baleg ya ulop” ya nanlapud “amin a nasyon tan tribu tan rasa tan lenguahe, ya akaalagey ira diad arap na trono [na Dios] tan arap na Kordero [si Jesu-Kristo].” Siopa iraya? “Saraya so nanlapud baleg ya irap, tan inurasan da iray kawes da tan pinaputi da iratan ed dala na Kordero,” lapud walay pananisia ra ed dondon bagat nen Jesus. Saray kabiangan na “baleg ya ulop” et inar-aro day Jehova tan say Anak to tan “manlilingkor ira ed [Dios] ed agew tan labi.”Apo. 7:9, 14, 15.

13 Asingsingger lan deralen na Dios iyan mauges ya mundo diad “baleg a kairapan.” (Mat. 24:21; basaen so Jeremias 25:32, 33.) Balet lapud inar-aro nen Jehova iray lingkor to, iliktar to ra bilang sakey ya grupo tan itonton to ra diad balon mundo to. Tan singa nipropesiya ngalngali 2,000 a taon lay apalabas, “punasen to so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay ipapatey, tan anggapo met lay panermen tan pannangis tan ot-ot.” Kasin labalabay mo lay manbilay ed Paraiso ‘ya ditan et linmabas la ray datin bengatla’?Apo. 21:4.

14. Panon la karakel so baleg ya ulop?

14 Nen ginmapo so kaunoran iran agew nen 1914, pigpigaran libo ni labat so lingkor nen Jehova diad interon mundo. Lapud inar-aro day kapara dan too tan tutulongan ira na espiritu na Dios, intultuloy na sarayan daiset ya nakekeran alanaan ya Kristiano so panagpulong ya kimey. Bilang resulta, natitipon la natan so baleg ya ulop ya say ilalo da et diad dalin. Wala lay manga 8,000,000 ya Tasi ya mantitipon ed masulok ya 115,400 ya kongregasyon diad interon mundo, tan tuloytuloy tayo nin ondarakel. Singa bilang, nen 2014 ya service year, masulok ya 275,500 so abautismoan. Diad average et 5,300 so nababautismoan kada simba!

15. Ideskribe so kalaknab na panagpulong a kimey natan.

15 Makapadinayew so kalaknab na panagpulong a kimey. Saray literaturan base ed Biblia et ipa-publish tayo la natan ed masulok ya 700 ya lenguahe. Say Panag-bantayan so magasin ya sankarakelan a nibubunog ed interon mundo. Masulok ya 52,000,000 so iyiimprinta kada bulan, tan sayan magasin et nipa-publish ed 247 ya lenguahe! Tan masulok ya 200,000,000 lan kopya na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? so niimprinta tan nipatalos lad masulok ya 250 ya lenguahe.

16. Akin ya onaaligwas ed espiritual so kabiangan na organisasyon nen Jehova ya wadiad dalin?

16 Say makapadinayew ya idarakel tayo natan et lapud pananisia tayod si Jehova tan aawaten tayo so Biblia bilang Salita to. (1 Tes. 2:13) Makapadinayew so iyaaligwas tayod espiritual—anggano ontan lay pambusol tan isusumpa nen Satanas, say “dios na sayan sistema na mundo.”2 Cor. 4:4.

LANANG YA IPANENGNENG SO ARO ED ARUM

17, 18. Antoy nepeg ya nalikna tayo ed saray agmandadayew ed si Jehova?

17 Antoy nepeg ya nalikna tayo ed saray agmandadayew ed si Jehova? Diad pampupulong  tayo, nandurumay reaksion na totoo—say arum et ondengel, say arum balet et kabusol da tayo. Balet anggan antoy reaksion na totoo, ibabaga na Biblia no antoy nepeg tayon gawaen. Oniay nabasa tayo: “Naynay komon a maabig iray salita yo, ya atimplaan na asin, ta pian amta yo no panon so nepeg yon iyebat ed kada sakey.” (Col. 4:6) Sano idedepensa tayoy ilalo tayo ed siopaman ya mantetepet nipaakar ed satan, onebat tayo “tekep na inkaulimek tan aralem a respeto” lapud inaro tayoy kapara tayon too.1 Ped. 3:15.

18 Ipanengneng tayo nin siansiay panangaro ed kaparan too anggano wala ray nakatongtong tayon mamasnok lapud agda labay ya dengeley mensahe tayo. Aligen tayoy Jesus: “Sanen sikatoy mumudmoraen da, agto ra minudmora. Sanen papairapen da, agto pinagyaw iramay amairap ed sikato, balet inmatalek toy inkasikato ed samay matunong ya ukom [si Jehova].” (1 Ped. 2:23) Balanglan kaiba tayo ray agagi odino andi, ipanengneng tayoy inkamapaabeba tan iyaplika tayo iyan simbawa: “Agkayo ombabales no walay nanggawa ed sikayo na mauges odino no walay nanmudmora ed sikayo, noag ingen, mansalita kayo na maabig ed sikato.”1 Ped. 3:8, 9.

19. Anton prinsipyo so inter nen Jesus nipaakar ed saray onsusumpad sikatayo?

19 No mansiansia itayon mapaabeba, natulok tayo imay sakey ya importantin prinsipyo ya inter nen Jesus. Diad Sermon tod Palandey, imbaga to: “Nadngelan yo a nikuan, ‘Arom so kaparam a too tan busol mo so kabusol mo.’ Balet, ibagak ed sikayo: Itultuloy yon aroen iray kabusol yo tan ipikasi iramay mamapasegsegang ed sikayo, ta pian napaneknekan yo a sikayo iray ananak na Ama yon walad tawen, lapud papasinagen to so agew to ed saray mauges tan maong a totoo tan papepelagen to so uran ed saray matunong tan agmatunong.” (Mat. 5:43- 45) On, lapud lingkor itayo na Dios, kaukolan tayon ‘aroen iray kabusol tayo,’ antokaman so panagtrato dad sikatayo.

20. Akin ya makaseguro itayo ya amin ya totoo diad balon mundo et inar-aro day Dios tan say kapara dan too? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

20 Diad amin ya panaon, kaukolan ya ipanengneng tayo diad ugali tan gagawaen tayo ya inaro tayoy Jehova tan say kapara tayon too. Singa bilang, anggano wala ray ag-ondengel ed mensahe na Panarian, tulongan tayo ra no mankaukolan ira. Insulat nen apostol Pablo: “Agkayo komon makautang ed siopaman na anggan sakey a bengatla, nilikud ed say pangaro ed sakey tan sakey; ta samay mangaaro ed kapara ton too et asumpal to lay ganggan. Ta saray ganggan ya, ‘Agka mikakalugoran, Agka mamapatey, Agka mantatakew, Agka mangaagum,’ tan antokaman nin ganggan, so asegek ed oniaran salita, salanti, ‘Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.’ Say walaan na aro et agmanggagawa na mauges ed kapara ton too; kanian say aro so kasumpalan na ganggan.” (Roma 13:8-10) Bilang Tasi nen Jehova, ipapanengneng tayo so tuan panangaro diad sayan anggapoy pankakasakey, bayolenti, tan mauges ya mundo ya kokontrolen nen Satanas. (1 Juan 5:19) Sano deralen la nen Jehova si Satanas, saray demonyo to, tan saray mauges ya totoo, seguradon say dalin et napano la na panangaro. Talagan baleg a bendisyon sano amin lan totoo diad dalin et inar-aro day Dios tan say kapara dan too!