Onlad karga

Onlad saray karga

Sanlasus a Taon ya Uley na Panarian!

Sanlasus a Taon ya Uley na Panarian!

“Komon ta say Dios na kareenan . . . so mangitarya ed sikayo na amin a maabig a bengatla pian nagawaan yo so linawa to.”HEB. 13:20, 21.

KANSIONEN: 136, 14

1. Panon kaimportante ed si Jesus so panagpulong a kimey? Ipaliwawa.

LABALABAY nen Jesus ya ipulong so Panarian na Dios. Base ed rekord na Biblia, say Panarian so lanang ya ibabangat to nen say arum ya tema—ya masulok ya 100 beses to itan ya tinukoy legan na ministeryo to. Talagan importante ed si Jesus so Panarian.Basaen so Mateo 12:34.

2. Pigaray akadngel ed ganggan ya nabasad Mateo 28:19, 20, tan akin ya ontan so nibaga tayo?

2 Ag-abayag kayari na inkioli nen Jesus, sikatoy nampanengneng ed masulok ya 500 a potensyal ya mangipulong ed Panarian. (1 Cor. 15:6) Nayarin ditan inter nen Jesus so ganggan ya ipulong so mensahe na Panarian ed “totoo ed amin a nasyones.” Baleg itan ya kimey! * Impropesiya nen Jesus ya satan ya kimey et mantultuloy “anggad sampot a panaon na mundo,” tan talagan ontan so agawa. Kanian no ipupulong mo so maong a balita natan, ontutulong ka pian nasumpal itan ya propesiya.Mat. 28:19, 20.

3. Anto ray taloran bengatla ya tinmulong ed sikatayo pian nasumpal tayo so ganggan ya ipulong so maong a balita?

 3 Kayarin ingganggan nen Jesus iray patumbok to ya manpulong, pinaseguroan to ra: “Wala ak ed sikayo.” (Mat. 28:20) On, insipan nen Jesus ya sikato so mangidaulo ed panagpulong a kimey. Tan inter ed sikatayo na Dios so “amin a maabig a bengatla” pian nasumpal tayo itan ya kimey. (Heb. 13:20, 21) Aralen tayod sayan artikulo so talora ed sarayan maabig a bengatla: (1) saray inusar tayod panagpulong, (2) saray nanduruman paraan na panagpulong ya ginawa tayo, tan (3) say pangipapasal ed sikatayo. Pantongtongan tayon unona so pigarad saray inusar tayod panagpulong diad apalabas ya 100 ya taon.

TINULONGAN NA ARI IRAY LINGKOR TO DIAD IMPANPULONG DA

4. Akin ya wala ray nanduruman inusar tayo ed panagpulong?

4 Inkompara nen Jesus so “salita na panarian” ed bini ya nisibwag ed nanduruman klase na dalin. (Mat. 13:18, 19) Say sakey ya hardinero et mangusar na nanduruman kagawaan pian iparaan so dalin ya pantaneman to. Mipadpara, diad apalabas iran taon et inikdan itayo na Ari na saray nausar tayo pian niparaan tayo so puso na minilyon ya totoon mangawat na mensahe na Panarian. Say arum ed saratan et inusar ed pigaran taon, say arum balet et uusaren tayo ni anggad natan. Balet amin iratan et tinmulong ed sikatayon magmaliw ya epektibo ed panagpulong.

5. Anto tay testimony card, tan panon itan ya inusar?

5 Say sakey ya akatulong pian naaralan na dakel so manpulong et say testimony card, ya inggapon inusar na saray manangipalapag na Panarian nen 1933. Say kabaleg na satan ya card et manga 8 by 13 sentimetro tan walaan itan na antikey ya mensahe. Diad inlalabas na taon, wala ray impapaway ya balon card ya balo met so mensahe to. Simpli labat so presentasyon! Si C. W. Erlenmeyer et manga samploray taon to ed saman nen primero ton angusar na testimony card ed panagpulong. Imbaga to: “Say lanang ya ibabaga mi et, ‘Pibasa yo pa yay walad card.’ No abasa la na unabung so card, mangiyopresi kami na literatura tan onalis kami la.”

6. Antoy praktikal ya nitulong na testimony card?

6 Akatulong so testimony card ed nanduruman paraan. Wala ray manangipalapag ya labalabay day manpulong balet mabapbaing ira tan agda amtay ibaga ra. Say arum balet et makpel ya manpulong. Diad pigaran minuto labat et sarag dan ibagad unabung so amin ya amta ra, atan labat ta no maminsan et aliwa ran mataktika! Balet panamegley na testimony card ya walaan na antikey, simpli, tan pinilin maong iran salita, satan la so “pinagkasangiyan” na saray manangipalapag.

7. Anto ray subok ed impangusar ed card?

7 Siempre walan wala ray subok. Oniay nanonotan na abayag lan Tasi ya si Grace A. Estep: “No maminsan, wala ray mangibagad sikami ya, ‘Ibagam lad siak no antoy akasulat ditan!’ ” Sakey ni, wala ray unabung ya agda la nabasa so walad card. Wala ra met so arum ya iisipen dan gawa da la may card, kanian kapangawat da et ikapot da lan tampol so puerta. Balet no talagan mamapasnok so unabung, pilatpilaten to may card. Anggaman ontan, lapud impangusar na saray agagi ed testimony card, atulongan iran onarap ed totoo tan ipakabat so sarili da bilang manangipulong na Panarian.

8. Ipaliwawa no panon ya inusar so portable ya phonograph. (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

8 Say sakey nin inusar tayod panagpulong nen 1930’s tan diad bandad gapo na 1940’s  et say portable ya phonograph, ya tinawag na arum ya agagi ya Aaron ta atan la so mansalita parad sikara. (Basaen so Exodo 4:14-16.) No onabuloy so unabung, iparengel na manangipalapag so apatira tan kapalduan minuto ya paliwawan base ed Biblia, insan mangiyopresi na literatura. No maminsan et interon pamilya so ondengel ed inrekord ya paliwawa! Nen 1934, say Watch Tower Society et ginmapon nanggawa na saray portable ya phonograph ya talagan denisinyo parad ministeryo. Ag-abayag, wala lay nirekord ya 92 a paliwawa ya nandurumay tema to.

9. Panon kaepektibo so impangusar ed phonograph?

9 Nen arengel na unabung ya manngaray Hillary Goslin so sakey ed saray inrekord ya paliwawa, sakey simba ton binayes so phonograph ed samay manangipalapag pian iparengel to met ed saray kakaabay to so mensahe na Panarian. Nen pinmawil imay manangipalapag, wala la ray manaalagar ed sikaton interesado. Pigarad sikara so nampabautismo, tan duaran anak nen Hillary so akapanaral ed Gilead School tan nagmaliw ya misionero. Singa samay testimony card, akatulong so phonograph ed dakel ya manangipalapag ya onggapon mibiang ed panagpulong. Kalabas na panaon, tinulongan ira na Ari pian naaralan dan mismo so manpulong panamegley na Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo.

GINAWA SO AMIN YA PARAAN PIAN NAPULONGAN SO TOTOO

10, 11. Panon ya inusar so dyaryo tan radyo pian nipulong so katuaan, tan akin ya epektibo iratan?

10 Diad panangigiya na Ari, angusar so totoo na Dios na nanduruman paraan pian dakel so napulongan anggad posible. Kakkaukolan itan nensaman ta ‘daiset ni mankikimey.’ (Basaen so Mateo 9:37.) Diad bandad gapo na 1900’s, inusar iray dyaryo pian nipasabi so maong a balita ed saray lugar ya pigpigara labat so lingkor nen Jehova. Kada simba et mangipawit si Charles Taze Russell na sermon ed sakey ya ahensia na dyaryo. Insan ipawit na sayan ahensia so sermon ed nanduruman kompanya na dyaryo diad United States, Canada, tan Europe. Kasabi 1913, manga 15,000,000 la so manbabasa ed saray sermon nen Brother Russell diad 2,000 ya nanduruman dyaryo!

11 Nen inatey si Brother Russell, walay sakey nin epektibon paraan ya inusar pian nipulong so Panarian. Nen Abril 16, 1922, arengel na manga 50,000 ya totoo so sakey ed saray inmuunan paliwawa nen Joseph F. Rutherford diad radyo. Insan nen Pebrero 24, 1924, ginmapon nan-broadcast so sankaunaan ya istasyon na radyo na organisasyon tayo, say WBBR. Oniay imbaga na The Watch Tower ya Disyembre 1, 1924 nipaakar ed sayan paraan: “Manisia kami ya say radyo so sankapraktikalan tan sankaepektiboan lan paraan pian nipulong so katuaan.” Singa say dyaryo, mausausar so radyo pian nipasabi so maong a balita ed saray lugar ya daiset so manangipalapag.

Dakel ya manangipalapag na Panarian so mibibiang ed public witnessing tan ibabaga dad totoo so nipaakar ed website tayo ya jw.org (Nengnengen so parapo 12, 13)

12. (a) Anton klase na public witnessing so labalabay mo? (b) Antoy makatulong pian nalabanan tayoy takot tayod pibiang ed public witnessing?

12 Natan et mansasagpot tayon napulongan so dakel nin totoo panamegley na public witnessing: diad saray istasyon na bus, istasyon na tren, paradaan, plaza, tan diad tindaan. No isipen mon agmo sarag so man-public witnessing lapud mannerbiyos ka, maabig no ipikasim ya tulongan ka nen Jehova tan dalepdep mo iyan imbaga na abayag lan ombiabiahen manangasikaso ya si Angelo Manera, Jr.: “Kada no walay balon paraan na panagpulong, iisipen mi ya pankanawnawa itan pian nalingkoran mi Jehova,  pian napaneknekan mi katooran mid sikato, pian nasubok so pananisia mi, tan pian nipanengneng mi ya maliket min gawaen so antokaman ya ipapagawa to.” No mibiang tayod balon paraan na panagpulong, ya nayarin aliwan mainomay ta agtayo nin balot asali, mas ombiskeg so talek tan pananisia tayod si Jehova, kanian mas ombiskeg met so espiritualidad tayo.Basaen so 2 Corinto 12:9, 10.

13. Akin ya epektibo so pangusar ed website tayo ed ministeryo, tan anto ray naeksperiensyam ed impangusar mod satan?

13 Labalabay na dakel ya manangipalapag ya ibagad totoo so nipaakar ed website tayo ya jw.org, ya ditan et nabasa tan nai-download iray literaturan base ed Biblia diad masulok ya 700 a lenguahe. Kada agew et masulok ya 1.6 milyon so oonlad website tayo. Singa say radyo nensaman, nipapasabi na website tayo natan so maong a balita ed saray totoo, anggan diad saray ararawin lugar.

PANGIPAPASAL ED SARAY MINISTRO NA MAONG A BALITA

14. Anton panangipasal so kaukolan na saray manangipalapag na Panarian, tan anton eskuelaan so tinmulong pian magmaliw iran epektibon managbangat?

14 Inaral tayo ray pigaran inusar ed panagpulong tan saray paraan pian nipasabi so maong a balita. Balet kaukolan na saray ministro so panangipasal. Singa bilang, panon to no agmanisia so unabung ed arengel tod phonograph odino ibaga ton interesado ed abasa tod testimony card. Kaukolan ya amta na saray manangipalapag no panon iran onebat ed isusumpa tan no panon dan bangatan iray interesado diad epektibon paraan. Seguradon pinakiwas na masanton espiritu na Dios si Nathan H. Knorr nen anengneng to ya kaukolan ya ipasal iray manangipalapag pian naaralan da no panoy pansalita diad ministeryo. Kanian nen 1943, inorganisa ed saray kongregasyon so Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo. Atan ya eskuelaan so ontutulong ed sikatayon magmaliw ya epektibon managbangat.

15. (a) Anto ray naeksperiensya na arum nen naikdan iray parte ed Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo? (b) Panon ya tinmua ed sika imay sipan nen Jehova ya nabasad Salmo 32:8?

15 Ag-apasal so dakel ya agagi ya mansalita ed arap na totoo. Nanonotan ni nen Julio S. Ramu so unonan parte to ed eskuelaan nen 1944. Antoy tema to? Nipaakar ed si Doeg, sakey ya laki ya abitla ed litlimaran bersikulod Biblia! “Manpapatogan iray pueg ko, manggiwgiw so limak, tan mannerbiyos ak a maong,” so kuan nen Julio, lalo la ta litlimaran teksto so pangibasiyan  toy parte to. “Taloran minuto may partek. Anggano onman so naeksperiensyak ed sankaunaan ya impansalitak ed arap, agak sinmuko.” Anggan saray ugugaw et sarag day nawalaan na parte, balet siempre aliwan mainomay so mansalitad arap na kongregasyon. Nanonotan ni nen Angelo Manera, ya abitla nen niman, imay sankaunaan ya parte na ugaw a laki ya kakkagapo to ni labat ya manaral ed elementary. “Mannerbiyos ya maong, kanian nen onggapo lan mansalita et mansibsibek. Balet talagan labay ton sumpalen so parte to kanian mansibek manlapud gapo anggad sampot.” Kasin agka mankokomento odino mibibiang ed aral lapud nababaingan ka odino lapud iisipen mon agmo sarag? Ipikasim ed si Jehova ya tulongan to ka pian nalabanan moy takot mo. Seguradon tulongan to ka no panon ya tinulongan to iramay akaunan estudyante na Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo.Basaen so Salmo 32:8.

16. Antoy gagala na Gilead School (a) nensaman tan (b) manlapu la nen 2011?

16 Likud ed Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo, wala ni ray arum ya eskuelaan ya mangipapasal ed saray lingkor nen Jehova. Saray misionero tan arum ni et agunggonaan ed impanaral da ed Gilead School. Unong ed sakey ya instruktor, say gagala na sayan eskuelaan et “pian lalon pabiskegen so pilalek na saray estudyante ya mibiang ed panagpulong a kimey.” Ginmapo so Gilead nen 1943, tan manlapu lad saman et masulok lan 8,500 so nipasal. Saray misioneron nanaral ed Gilead et imbaki ed manga 170 ya bansa. Manlapu la nen 2011, saray naimbitaan ya manaral tan nipasal ed Gilead et saramay wala lad special full-time service—saray espisyal payunir, ombiabiahen manangasikaso, Bethelite, odino saray misionero ya agni akapanaral ed Gilead.

17. Akin ya nibaga tayon epektibo so panangipasal ed Gilead?

17 Akin ya nibaga tayon epektibo so panangipasal ed Gilead? Imanoen so sakey ya alimbawa. Nen Agosto 1949, agni inmabet ed samplora so manangipalapag ed Japan. Diad bandad sampot na satan ya taon, walay imbaki ditan ya 13 misionero ya nanaral ed Gilead tan maseseg iran nampulong. Natan et manga 216,000 lay manangipalapag ed Japan, tan ngalngali 42 porsiento so payunir!

18. Anto ni ray arum ya eskuelaan ya ontutulong pian onaligwas ed espiritual iray lingkor nen Jehova?

18 Wala ni ray eskuelaan ya akatulong ya baleg ed espiritualidad tan inkaepektibo na saray lingkor nen Jehova, singa say Kingdom Ministry School, Pioneer Service School, School for Kingdom Evangelizers, School for Circuit Overseers and Their Wives, tan say School for Branch Committee Members and Their Wives. On, itutultuloy ni na Ari so pangipapasal tod saray sakop to!

19. Antoy imbaga nen Charles Taze Russell nipaakar ed panagpulong a kimey, tan panon ya tinmua itan?

19 Masulok lan 100 ya taon so linmabas manlapu la nen inletneg so Panarian na Dios. Itutultuloy na Ari tayon si Jesu-Kristo so pangipapasal tod sikatayo. Antis ya inatey si Charles Taze Russell nen 1916, anengneng to la ya talagan onlaknab so panagpulong a kimey. Imbaga tod maapit ya kaaro to: “Maples ya onlalaknab so kimey, tan tuloytuloy ni itan ya onlaknab ta kaukolan ya nipulong so ‘ebanghelyo na panarian’ diad interon mundo.” (Faith on the March, nen A. H. Macmillan, p. 69) Tua itan ya imbaga to! Tan misalsalamat itayo ta say Dios na kareenan et tuloytuloy ton iiter so “amin a maabig a bengatla” pian nagawaan tayoy linawa to!

^ par. 2 Posible ya karaklan ed saramay wadman et nagmaliw ya Kristiano. Tinukoy ira nen Pablo ya “limanlasus ya agagi” diad samay sulat to ed saray taga Corinto. Insan to imbaga: “Maslak ed sikara et mabilay ni anggad natan, balet say arum et inatey la.” Kanian, mapatnag ya kabat nen Pablo tan na arum nin Kristiano nen inmunan siglo iramay mismon akadngel ed samay ganggan.