SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Nobyembre 2015

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Disyembre 28, 2015, anggad Enero 31, 2016.

Ipasal so Ugugaw nin Ananak Yo ya Manlingkor ed si Jehova

Walay taloran kualidad nen Jesus ya makatulong pian mas epektibo so pangipasal yod ugugaw nin ananak yo.

Ipasal Iray Ananak Yon Tinedyer ya Manlingkor ed si Jehova

Panon yon natulongan so anak yo ya onaligwas ed espiritual legan ya tinedyer ni?

Tepetepet na Saray Manbabasa

Antoy mamapaneknek ya say syudad na Jerico nensaman et agangganon asakop?

Apresyaen so Inkamaiter nen Jehova

Ibabaga na Biblia no antoy duga tan aliwan motibo ed pangiter tayoy panaon, biskeg, tan kaykayarian tayo.

Maar-aron Dios si Jehova

Panon ya impanengneng na Dios ya inar-aro to ray totoo?

Kasin ‘Aaroen Moy Kaparam a Too a Singa ed Sikan Dili’?

Niyaplikam so ganggan nen Jesus diad ulopan yon sanasawa, diad kongregasyon, tan diad panagpulong.

Sanlasus a Taon ya Uley na Panarian!

Anto ray taloran paraan ya tinulongan itayo na Dios pian nipulong tayo so Panarian to?

INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

‘Anggapon Balot so Nepeg ya Mangamper ed Sikayo!’

Saray sigpot panaon ya ministro ed France nen 1930’s et angitilak na maabig ya alimbawa na panagsungdo tan seseg.