Onlad karga

Onlad saray karga

 INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

‘Anggapon Balot so Nepeg ya Mangamper ed Sikayo!’

‘Anggapon Balot so Nepeg ya Mangamper ed Sikayo!’

SAY taon ed saman et 1931. Sinmasabi la ray delegadon nanlapud 23 ya bansa diad kabkabat ya Pleyel concert hall diad Paris. Iyeepas na saray angkabaleg ya taxi irayan delegado diad arap na hall, tan agangganon napno imay main auditorium. Manga 3,000 ya totoo so linma ditan, aliwan pian manbantay na concert, noagta pian ondengel ed paliwawa nen Joseph F. Rutherford, ya diad saman et sikato so mangidadaulo ed panagpulong a kimey. Say mapuersan paliwawa to et impatalos ed French, German, tan Polish. Sankarengel so makbaw ya boses nen Brother Rutherford diad interon hall.

Baleg so epekto na saman ya kombension diad panagpulong a kimey ed France. Pinaseseg nen Brother Rutherford iray agagin nanlapud nanduruman bansa ya manlingkor bilang colporteur ed France, lalo la ray kalangweran. Agnalingwanan nen John Cooke, sakey ya brother ya nanlapud England, a diad saman et tinedyer to ni labat, imay imbaga nen Brother Rutherford: “Anggapon balot so nepeg ya mangamper ed sikayo ran kalangweran ya manlingkor bilang colporteur!” *

Si John Cooke et nagmaliw ya misionero, tan likud ed sikato et dakel so nanlingkor ed saray lugar ed France ya baleg so pankaukolan. (Gawa 16:9, 10) Diad tua, nen 1930 et 27 labat so colporteur ed France balet nen 1931, nagmaliw ya 104! Baleg itan ya inyaligwas ed sakey labat a taon! Dakel ed sarayan colporteur et agmakasalitay French, kanian panon iran manpulong? Kasin sarag da anggano mairap so kipapasen tan ararawi iray teritorya da?

PAMPULONG YA SANANEY SO LENGUAHE

Pian makapanpulong iray colporteur ya nanlapud arum a bansa, akadepende rad testimony card. Oniay nanonotan na sakey a brother ya German ya makpel a nampulong ed Paris: “Amta mi ya makapanyari so Dios tayo. No bilang manpukal so pagew mi diad ministeryo, aliwan lapud takot ed too, noagta ompan nalingwanan mi imay antikey ya introduksion mi: ‘Voulez-vous lire cette carte, s’il vous plaît? [Pibasa yo pa yay walad card.]’ Amta mi ya talagan importante so kimey mi.”

Angusar iray colporteur nensaman na bisikleta tan motor pian nipulong so maong a balita ed France

No manpupulong ed apartment iray colporteur, lanang iran papaalisen na caretaker. Aminsan, duaran sister ya taga England ya ngalngali agda amtay man-French so akapitongtong ed caretaker ya agaylay pasnok to. Tinepetan to ra no siopay aanapen da. Naimano na samay sakey a sister so akasulat ed puerta ya: “Tournez le bouton [Pindoten so doorbell].” Inisip to ya aman so ngaran na akan-abung kanian pian onkalma may caretaker, imbaga na sister: “Labay min nakatongtong si Madame ‘Tournez le bouton.’” No nalingo irayan maseseg ya colporteur, iyelek da labat!

 AG-IRA NAAMPER NA MAIRAP YA KIPAPASEN TAN ARARAWIN TERITORYA

Nen 1930’s, mair-irap so kipapasen ed France, kanian kaukolan itan ya anosan na saray colporteur ya nanlapud arum a bansa. Oniay imbaga nen Mona Brzoska, ya say salita to et English, nipaakar ed naeksperiensya to tan na kaiba ton payunir: “Mair-irap so kipapasen ed saray panaayaman mi, tan say sakey ya baleg ya problema mi et anggapoy heater no panaoy ambetel. No kabuasan, kaukolan mi nin betagen so yinmelon danum diad pananginan pian makapandilamos kami.” Kasin adismaya irayan payunir lapud mair-irap so kipapasen da? Andin balot! Oniay balibalin imbaga na sakey ed sikara: “Tua, anggapoy kayamanan mi, balet agkami kinmulang na antokaman.”—Mat. 6:33.

Saray payunir ya nanlapud England ya inmatendid kombension ed Paris nen 1931

Say sakey nin subok ed sarayan makpel ya colporteur et say ararawin teritorya. Nen bandad gapo na 1930’s, kulang ed 700 so manangipalapag ed France, tan maslak ed sikara et ataytayak ed nanduruman lugar. Antoy akatulong pian mansiansian maliket iray colporteur anggano wala rad ararawin teritorya? Oniay imbaga nen Mona ya akatulong ed sikato tan ed partner ton payunir: “Regular min aaralen ya saniba iray publikasyon na Society. Diad saman a panaon, anggapo ni [panagpawil odino panangiyaral na Biblia diad abung], kanian no labi et walay panaon min manggaway sulat parad pamilya mi tan ed arum ya payunir pian naistorya mi ray eksperiensya mi tan napaseseg mi sakey tan sakey.”1 Tes. 5:11.

Nansiansian positibo irayan masakripisyon colporteur anggano wala ray subok. Nanengneng itan ed saray sulat ya impawit dad branch office kayari dan nampayunir ed France, ya say arum et pigaran dekadan nampayunir ditan. Oniay insulat nen Annie Cregeen, alanaan ya sister ya nampulong ed nanduruman lugar ed France kaibay asawa to manlapud 1931 anggad 1935: “Malikeliket tan eksayting so bilay mi! Sikami ran payunir et maap-apit so liknaan mid sakey tan sakey tan mantutulongan kami. Singa imbaga nen apostol Pablo, ‘Siak so nantanem, si Apolos so nansalog, balet say Dios so mamapabaleg.’ Makapaliket iyan eksperiensya ed sikami ran awalaan na pankanawnawan ontulong ed arum, dakel ya taon lay apalabas.”1 Cor. 3:6.

On, maabig ya alimbawa na panagsungdo tan seseg so intilak na sarayan inmuunan payunir, ya nayarin dalepdepen na saray malabay ya palaknaben so ministeryo da. Natan, manga 14,000 so regular payunir ed France. Dakel ed sikara so manlilingkor ed foreign-language iran grupo odino kongregasyon. * Singa saray payunir nensaman, anggapon balot so makaamper ed sikara! Inalad daan iran koleksion mi ed France.

^ par. 4 Basaen so impanpulong na saray agagin Polish ya nanayam ed France diad artikulon “Inyakar Kayo nen Jehova Diad France Pian Naamtaan Yoy Katuaan” diad Agosto 15, 2015, ya isyu na Say Panag-bantayan.

^ par. 13 Nen 2014, masulok ya 900 ya foreign-language iran grupo tan kongregasyon so aasikasoen na branch ed France pian natulongan iray manaanap na katuaan diad 70 ya nanduruman lenguahe.