Onlad karga

Say Inkasusto na Biblia ed History

Saray Dalin tan Lugar ed Biblia

Papaneknekan na Saray Rekord Nensaman so Pasen ya Nanayaman na Sakey ya Tribu na Saray Israelita

Papaneknekan na Samaria Ostraca iray detalye na saray impormasyon ya nabasa ed Biblia.

Say Impakaderal na Ninive

Diad samay panaon ya say Empiryo na Asirya so sankamakapanyarian ed interon mundo, walay imbaga na propeta na Dios tungkol ed satan ya gobierno ya singa imposiblin nagawa.

Kasin Antam La?—Hulyo 2015

Ibabaga na Biblia ya diad arum a lugar ed Insipan a Dalin et wala ray katakelan. Kasin tua itan, anta ngalngali anggapo lay kiew ed satan a lugar natan?

Totoo ed Biblia

Kasin Antam La?—Marso 2020

Nilikud ed ibabaga na Biblia, anto ni ray ebidensya ya nagmaliw ya aripen ed Ehipto iray Israelita?

Ngaran ed Biblia ya Akaukit ed Dagdaan Lan Buyog

Nalay atension na saray researcher ed saray piraso na 3,000 taon lan ceramic a buyog ya akotkot nen 2012. Antoy nikadkaduma ed sayan buyog?

Adiskobre na Arkeologo so Prueba ya Talagan Nambilay si Arin David

Wala ray kritiko ya mangibabaga ya si Arin David na Israel et sakey a too ya inimbento labat. Anto ray adiskobre na saray arkeologo nipaakar ed si David?

Kasin Antam La?—Pebrero 2020

Panon ya papaneknekan na arkeolohiya ya si Belsazar et talagan nambilay tan nanuley ed Babilonia?

Pawiley Apalabas—Cyrus the Great

Siopa si Cyrus, tan anto ray makapabilib ya hula 150 a taon antis nin niyanak?

Kaaruman ya Ebidensya ed Archaeology

Nayarin agmo kabat si Tatenai, balet walay akotkot na saray archaeologist ya akasulatan na ngaran to ya patunay ya duga so rekord na Biblia tungkol ed history.

Talaga Kasin Nambilay si Jesus?

Antoy ibabaga na saray historian tan walaan na autoridad nensaman tan natan nipaakar ed satan?

Sikatoy Kapamilya nen Caifas

Say adiskobren osuaryo nen Miriam et paneknek a saray totoon abitlad Biblia et talagan nambilay tan kabiangan na sakey a pamilya.

Salaysay ed Biblia

Kasin Antam La?—Hunyo 2022

Kasin aabuloyan na saray Romano ya iponpon so bangkay na sakey ya impasak ed poste, ya singa ginawa dad si Jesus?

Papaneknekan na Saray Ukit ed Padir Diad Ehipto ya Tua so Salaysay na Biblia

Amtaen no panon ya susuportaan na daan ya inskripsion ed Ehipto ya tua so ibabaga na Biblia.

Kasin Susto so Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Kipapasen na Saray Judio ya Inawit ed Babilonia?

Kasin papaneknekan na saray sekular ya reperensya ya susto so imbaga na Dios ya magmaliw a kipapasen na bilay na saray Judio ya inawit ed Babilonia?

Tepetepet na Saray Manbabasa—Nobyembre 2015

Antoy mamapaneknek ya say syudad na Jerico nensaman et agangganon asakop?

Kasin Antam La?​—Oktubre 2012

Kasin imbatikan na saray Kristiano so Judea antis ya aderal so Jerusalem nen 70 C.E.? Siopa ray “anak na saray propeta”?

Bilay ed Panaon na Biblia

Say Klase na Karwahen Niluganan na Samay Etiopen Eunoko

Antoy niluganan na samay Etiopen eunoko ya pinulongan nen Felipe?

Papatunayan na Saray Adiskobrin Bricks tan Hurnoan ya Tua so Rekord na Biblia

Akin ya saray adiskobrin bricks tan hurnoan ya nalmo ed Babilonia et patunay ya talagan agawa iray akarekord ed Biblia?

Kasin Antam La?—Hunyo 2022

Diad panaon na Biblia, antoy sistema na panagkuenta na taon tan bulan?

Saray Selyo Nensaman—Anto Iratan?

Akin ya importantin maong iray selyo nensaman, tan panon ya inusar iratan na saray ari tan manuley nensaman?

‘Diad Saray Palandey Nayarian Moy Mangotkot na Gansa’

Akatulong iray adiskobre pian naamtaan so usar na gansa diad panaon na Biblia.

Kasin Antam La?—Oktubre 2017

Antoy niyugali na saray Judio a sengegan ya kinondena nen Jesus so pansamba?

Kasin Antam La?—Say Panag-bantayan No. 5 2017

Kasin iinsultoen nen Jesus iray aliwan Judio nen tinukoy to ran “oken”?

Kasin Antam La?—Hunyo 2017

Akin et imbaga nen Jesus ya “matatakew” iramay negosyante ya manlalako na ayayep diad templo?

Kasin Antam La?—Oktubre 2016

Panon kalaknab so kawayangan ya inter na Roma ed saray Judion manuley ed Judea nen inmunan siglo? Talaga kasin wala nensaman so mangisisibwag na sisanyas ed daralusan na arum?