Efeso 4:1-32

4  Kanian siak, a nipriso nisengeg ed Katawan, so mikakasi ed sikayo ya onkiwas kayo komon a manepeg ed anawagan ed sikayo,  a walaan kayo komon a naynay na kapaabebaan na nonot tan inkaulimek, andukey a panag-anos, ya itepel yoy balang sakey diad aro,  a gawaen yoy anggaay nayarian yo pian napansiansia yo so pankakasakey ed espiritu diad bedber na kareenan.  Walay sakey a laman, tan sakey ya espiritu, unong a walay saksakey ya ilalo ya anawagan ed sikayo;  sakey a Katawan, sakey a pananisia, sakey a bautismo;  sakey a Dios tan Ama na amin, a manuuley ed amin tan diad panamegley na amin tan walad amin.  Natan, niiter ed kada sakey ed sikatayo so agnaparaan a kaabigan unong ed impanukat na Kristo ed regalon andi-bayar.  Kanian inkuan to: “Sanen sikatoy sinmegep ed tagey, inawit to iray dinakep; inter to iray langkap a lalaki.”  Natan antoy labay ya ibaga na balikas a “sikatoy sinmegep”? Kabaliksan na satan a sikatoy linmeksab met diad abeba iran pasen, salanti, diad dalin. 10  Samay mismon linmeksab et sikato met imay sinmegep ed pasen a mas atagey ni nen say amin a katawenan, pian niiter toy inkagnap ed amin a bengatla. 11  Tan inter toy arum bilang apostoles, say arum bilang propeta, say arum bilang ebanghelisador, say arum bilang managpastol tan managbangat, 12  ta pian nipetek da iray masanto, pian gawaen day kimey a panaglingkor, pian pabiskegen day laman na Kristo, 13  anggad nadampot tayon amin so pankakasakey ed pananisia tan suston pikakabat ed Anak na Dios, a magmaliw itayon baleg lan too, a naabot tayoy suston kaatagey ya asabi nen Kristo; 14  ta pian ag-itayo la magmaliw ya ugugaw, a singa iyaanor-anor na saray daluyon tan ipapalirpalir na amin a dagem na bangabangat diad panamegley na kasiliban na totoo, diad panamegley na katilaan a pinawala tekep na panagpalikdo. 15  Balet lapud aro, legan tayon sasalitaen so katuaan, ombaleg itayo komon ed amin a bengatla a mitunosan ed samay ulo, si Kristo. 16  Lapud sikato, say amin a kabiangan na laman, a mauk-uksoy ya atuop tan ginawan mantutulongan pian iter da no antoy nakaukolan, unong ed suston usar na kada sakey, so mankikimey parad ibaleg na laman pian ombiskeg iya ed aro. 17  Kanian, saya so ibagak tan paneknekan ko ed sikayo diad imaton na Katawan, ya agkayo la manbibilay a singa ed saray nasyon a manbibilay unong ed maapan panagnonot da, 18  lapud ambilbilunget so kanonotan da, tan nisian ira ed bilay a kien na Dios, ta anggapoy pikakabat da tan agmakalikna so kapusoan da. 19  Lapud agla ran balot makakalikna na kababaingan, inlebleb day inkasikara ed anggapoy-baing a kagagawa* pian gawaen so amin a klase na karutakan ya ag-iran balot napepenek. 20  Balet aliwan ontan so naaralan yo nipaakar ed Kristo, 21  no peteg a sikatoy nadngel yo tan no nibangat kayo ed panamegley to, unong a walad si Jesus so katuaan, 22  a nepeg yon lakseben so daan a personalidad a mitunosan ed datin kabibilay yo, a nadederal lapud mapalikdo iran pilalek na satan; 23  balet itultuloy yon pasimbaloen so puersa a mamapakiwas ed kanonotan yo, 24  tan nepeg yon isulong so balon personalidad ya apalsa unong ed linawa na Dios tan mitunosan ed saray kakaukolanen na tuan inkatunong tan katooran. 25  Kanian, natan ta nilakseb yo lay katilaan, kada sakey ed sikayo so mansalita na katuaan ed kapara ton too, lapud kabiangan itayo na sakey a laman. 26  Onsanok kayo, ingen ta agkayo mankakasalanan; agkomon onselek so agew a wala ni pasnok yo, 27  tan agyo met iikdan na pankanawnawa so Diablo. 28  Komon ta say managtakew et agla mantakew, noagta sikatoy mansagpot, a gawaen toy maong a kimey diad panamegley na saray lima to, ta pian walay inabang to ed siopaman a mankaukolan. 29  Ag-ompaway komon ed sangi yo so abulok a salita, noagta salitaen yo so antokaman a maabig pian napabiskeg so arum unong a nakaukolan, ta pian nagunggonaan iray ondedengel ed satan. 30  Ontan met, agyo papaermenen so masanton espiritu na Dios, a satan so impantatak ed sikayo parad agew na kibulos yo diad panamegley na dondon. 31  Naekal komon ed sikayo so amin a paneem-em na sakit na linawa tan pasnok tan sanok tan paneeyagan tan makapasakit a salita pati say amin a kaugsan. 32  Balet ipanengneng yoy kaabigan ed balang sakey, magmaliw kayon maabagey, a mabulos kayon manpeperdonaan no panon a sikayoy mabulos met a pinerdona na Dios diad panamegley nen Kristo.

Paimanod leksab

Efe 4:19 * Nengnengen so paimano ed leksab na Gal 5:19.