Efeso 6:1-24

6  Ananak, magmaliw kayon matulok ed atateng yo unong ed linawa na Katawan, ta saya et matunong:  “Igalang mo so amam tan inam”; ta saya so unonan ganggan a walay katekep ton sipan:  “Pian maabig so pansumpalan mo tan andukey so pambilay mo diad dalin.”  Tan sikayoran kaamaan, agyo papasyodoten iray anak yo, noagta itultuloy yo ran pabalegen diad panagdisiplina tan panamilin* nen Jehova.  Sikayoran ariripen, magmaliw kayon matulok ed totoon kakatawan yo, a nawalaan kayoy takot tan panggiwgiw tekep na masimoon a kapusoan, a singa si Kristo so tutuloken yo,  aliwa labat a sano walay makakanengneng, a singa saramay managpaliket ed totoo, noagta bilang ariripen nen Kristo, ya interon-kamarerwa a manggagaway linawa na Dios.  Maong komon so awawey yo bilang ariripen, a singa si Jehova so panlilingkoran yo, tan aliwan saray totoo,  ta amta yo a diad antokaman a maabig a gawaen na kada sakey et sikatoy tumangan nen Jehova, balanglan sikatoy aripen odino bulos a too.  Tan sikayoran kakatawan, ontan met so itultuloy yon gawaen ed sikara, ya agyo la ra tataktakoten, ta amta yo a walad tawen so Katawan yon amin, tan anggapoy panangidumaduma to. 10  Kaunoran, mantultuloy kayon mangalay biskeg ed Katawan tan diad mabiskeg a pakayari to. 11  Isulong yoy kompleton armas ya inter na Dios ta pian makatalindeg kayo sumpad saray masilib a paraan na Diablo; 12  lapud sikatayoy mipupuligesgesan, aliwan diad totoo,* noagta diad saray gobierno, saray autoridad, saray manuley na mundo na sayan kabilungetan, saray armada na mauges ya espiritu ed tawen. 13  Nisengeg ed saya, isulong yo so kompleton armas ya inter na Dios, ta pian makalaban kayo sano onsabi so mauges ya agew, tan makatalindeg kayo sano agawaan yo lan amin so kaukolan yon gawaen. 14  Kanian, ontalindeg kayo, a say awak yo et abalkesan na katuaan, tan say pagew yo et asambenan na inkatunong, 15  tan saray sali yo et asapinan na maong a balita na kareenan. 16  Manuna ed amin, ala yoy baleg a samper na pananisia, a diad panamegley na satan et naerep yoy amin a mandarlang a pana na samay mauges. 17  Ontan met, awat yoy hilmit na kilalaban, tan say espada na masanton espiritu, salanti, say salita na Dios, 18  tan diad amin a paraan na panagpikasi tan masimoon a pikekerew et mantultuloy kayon manpikasi ed amin a pankanawnawa diad panamegley na espiritu. Lapud saya, mansiansia kayon aliing ed amin a panaon, a masimoon kayon onkerew parad amin a masanto 19  tan parad siak met, pian niiter ed siak so abilidad a mansalita ta pian makpel ak a makapanpulong, ya ipaamtak so sagradon sekreto na maong a balita, 20  a nipaakar ed saya et siak so embahador ya akagulonggulong; pian makapansalita ak a makmakpel ta oniay nepeg a pansalitak. 21  Natan ta pian naamtaan yo met so nipaakar ed saray kimey ko, no anto lay gagawaen ko, ipaamta nen Tiquico, ya inad-aron agi tan matoor a lingkor diad Katawan, so amin a bengatla ed sikayo. 22  Lapud saya et sikatoy imbakik ed sikayo, pian naamtaan yo iray kipapasen mi tan naligliwa toy kapusoan yo. 23  Saray agagi et nawalaan komon na kareenan tan aro tekep na pananisia a manlalapu ed Dios ya Ama tayo tan ed Katawan a Jesu-Kristo. 24  Niwala komon so agnaparaan a kaabigan ed amin a walaan na magnayon a panangaro ed Katawan tayon Jesu-Kristo.

Paimanod leksab

Efe 6:4 * Odino, “panangigiya ed panag-isip.” Literal, “pangiyan na nonot ed.”
Efe 6:12 * Literal, “dala tan laman.”