Efeso 1:1-23

1  Siak, si Pablo, sakey ya apostol nen Kristo Jesus diad panamegley na linawa na Dios, so nansulat ed saray masanto a walad Efeso tan saray matoor a nikasakey ed si Kristo Jesus:  Nawalaan kayo komon na agnaparaan a kaabigan tan deen a manlalapu ed Dios ya Ama tayo tan ed Katawan a Jesu-Kristo.  Narayew komon so Dios tan Ama na Katawan tayon Jesu-Kristo, ta inter to ed sikatayoran nikasakey ed si Kristo so amin a klase na espiritual a bendisyon diad mangatatawen iran pasen,  no panon a pinili to itayo a mikasakey ed sikato antis a niletneg* so mundo, ta pian magmaliw itayon masanto tan anggapoy pakabalawan diad imaton to lapud aro.  Ta sikatayo so pinili to la pian natagibi itayo bilang ananak to diad panamegley nen Jesu-Kristo, unong ed panliketan to tan linawa to,  parad kirayewan na maglorian agnaparaan a kaabigan to, a mabulos ton impagamor ed sikatayo diad panamegley na inad-aro ton Anak.  Diad impanondon to ed sikatayo ed panamegley na dala to et nibulos itayo, salanti, naperdona iray impakalingo tayo, unong ed inkadaakan na agnaparaan a kaabigan na Dios.  Saya so pinadaak to ed sikatayo tekep na amin a karunongan tan maong a pakatebek,  ya impaamta to ed sikatayo so sagradon sekreto na linawa to. Saya so panliketan to a mitunosan ed gagala to 10  a mangiletneg na sakey ya administrasyon sano nasumpal iray aturon panaon, salanti, pian tiponen lamet so amin a bengatla diad Kristo, saray bengatla ed katawenan tan saray bengatla ed dalin. On, diad sikato 11  ya akikasakeyan mi et aturo kami met bilang saray tomatawir, ta sikami so pinili la unong ed gagala to, a gagawaen toy amin a bengatla a mitunosan ed linawa to, 12  ta pian sikatoy nirayew tan nigloria diad panamegley mi, sikami ya akaunan nanilalo ed Kristo. 13  Balet nanilalo kayo met ed sikato kayari yon nadngelan so salita na katuaan, say maong a balita nipaakar ed kilalaban yo. Tan diad panamegley to met, sanen anisia kayo, atatakan kayo na insipan a masanton espiritu, 14  a saya so unona lan pakaseguroan na tawir tayo, pian nibulos so dilin kayarian na Dios diad panamegley na dondon parad kirayewan tan kigloriaan to. 15  Kanian, sanen nadngel koy pananisia yo ed Katawan a Jesus tan ed amin a masanto, 16  agak met ontutundan misasalamat lapud sikayo. Naynay ta kayon bibitlaen ed saray pikakasik, 17  ta pian say Dios na Katawan tayon Jesu-Kristo, say maglorian Ama, so mangiter ed sikayo na espiritu na karunongan tan panangiparungtal diad suston pikakabat ed sikato; 18  naliliwawaan la iray mata na puso yo, pian naamtaan yo no anton ilalo so anawagan ed sikayo, no antoran maglorian kayamanan so ipatawir to ed saray masanto, 19  tan no panon kabaleg a pakayari so impatnag to ed sikatayoran mananisia. Mitunosan itan ed panguusar toy mabiskeg a pakayari to, 20  a satan so inusar to sanen pinaoli toy Kristo manlapud inaatey tan pinayurong to ed nikawanan a lima to diad mangatatawen iran pasen, 21  a mas atagey ni nen say amin a gobierno tan autoridad tan pakayari tan pakauley tan amin a ngaran, aliwan dia labat ed sayan sistema na mundo, noagta dia met ed samay onsabi. 22  Impasakop to met so amin a bengatla diad salian nen Kristo, tan sikatoy ginawa ton ulo na amin a bengatla parad kongregasyon, 23  a saya so laman to, a napno na saray kualidad to, tan sikato so mamapano ed amin a bengatla ed amin a paraan.

Paimanod leksab

Efe 1:4 * Nengnengen so paimano ed leksab na 1Pe 1:20.