1 Pedro 4:1-19

4  Kanian, lapud nanirap si Kristo ed laman, iparaan yo met so inkasikayo a nawalaay panagnonot a mipadpara ed sikato; lapud say toon nanirap ed laman et agla manggagaway kasalanan,  ta pian diad nakekeraan a panaon na bilay to et sikatoy manbilay pian gawaey linawa na Dios, ya aliwan saray pilalek na totoo.  Ta magenap la imay linmabas a panaon sanen ginawa yoy labalabay na saray totoo ed mundo, salanti, saray anggapoy-baing a kagagawa,* alablabas a pilalek ed sekso, panagbuanges, maingal a panliliket, pampaparakelan na nainum ya alak, tan makapadimlan idolatriya.  Lapud agkayo la miuulop ed sikara diad sayan marutak a kabibilay a singa tiblakan, mankelaw ira tan pagpaugesen da kayo.  Balet sarayan totoo et mikuentaan ed samay akaparaan lan mangukom ed saray mabilay tan saray inaatey.  Diad tua, saya so gagala a niyabawag met so maong a balita ed saray inatey,* ta pian naukom ira unong ed laman diad pakanengneng na too balet ta manbilay ira unong ed espiritu diad pakanengneng na Dios.  Balet asingsingger lay anggaan na amin a bengatla. Kanian, maabig komon so panagnonot yo tan manimano kayon naynay nipaakar ed panagpikasi.  Manuna ed amin, aralem komon so panangaro yo ed sakey tan sakey, lapud sasakoban na aro so dakel a kasalanan.  Maparawes kayo komon ed sakey tan sakey, ya agkayo manngunguronguro. 10  Unong a say kada sakey et akaawat na langkap, usar yo itan diad panlingkor ed sakey tan sakey bilang maong iran manag-asikaso ya akaawat na agnaparaan a kaabigan na Dios a nipapatnag diad nanduruman paraan. 11  No walay mansasalita, salitaen to komon so sagradon mensahe na Dios; no walay manlilingkor, manlingkor komon a maniilalo ed biskeg ya iiter na Dios; ta pian diad amin a bengatla et nigloria so Dios ed panamegley nen Jesu-Kristo. Say gloria tan pakayari so walad sikato lawas ed andi-anggaan. Amen. 12  Inad-arok ira, agyo pankelawan so apoy ya ondadalang diad limog yo, a nagagawa ed sikayo bilang sakey a subok, a singano walay nikaduman bengatla a nagagawa ed sikayo. 13  Balet, mantultuloy kayon manliket lapud sasagmaken yo met so irap a sinagmak na Kristo, pian manliket kayo tan manggayaga kayo met a maong sano nipatnag so gloria to. 14  No papabandayen kayo nisengeg ed ngaran nen Kristo, maliket kayo, ta walad sikayo so maglorian espiritu, salanti, say espiritu na Dios. 15  Anggaman ontan, anggapo komon ed sikayo so manirap bilang sakey a managpatey odino matakew odino managgaway-mauges odino sakey a mibabali ed gagawaen na arum a totoo. 16  Balet no sikatoy maniirap bilang Kristiano, agto komon ibaing itan, noagta itultuloy ton igloria so Dios diad sayan ngaran. 17  Ta saya la so aturon panaon pian onggapo so panangukom diad abung na Dios. No onggapo itan ed sikatayo, antoy pansumpalan na saramay ag-ontutulok ed maong a balita na Dios? 18  “Tan no mair-irap so pakaliktar na matunong a too, antoy nagawa ed samay agmaridios tan samay managkasalanan?” 19  No ontan sirin, saramay maniirap unong ed linawa na Dios et itultuloy da met komon ya imatalek iray kamarerwa ra ed matoor a Manamalsa legan a manggagawa ray maong.

Paimanod leksab

1Pe 4:3 * Nengnengen so paimano ed leksab na Gal 5:19.
1Pe 4:6 * Say kabaliksan na saya et inatey ed saray impakalingo tan kasalanan. Nengnengen so Efe 2:1.