1 Pedro 1:1-25

1  Siak, si Pedro, ya apostol nen Jesu-Kristo, so nansulat ed saray sangkaili a manaayam ed nanduruman lugar ed Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, tan Bitinia, saray pinili  unong ed pakapikabat lan unona na Dios ya Ama tayo, diad panamasanto na espiritu, pian sikaray magmaliw a matulok tan awalsikan na dala nen Jesu-Kristo: Ondaak komon ed sikayo so agnaparaan a kaabigan tan deen na Dios.  Narayew komon so Dios tan Ama na Katawan tayon Jesu-Kristo, ta unong ed baleg a panangasi to et nianak itayo lamet diad sakey ya agmanganggan ilalo diad panamegley na inkioli nen Jesu-Kristo manlapud inaatey,  diad agnaderal tan agnarutakan tan ag-onkupas a tawir. Nigana itan ed tawen parad sikayo,  a sasalimbengan na pakayari na Dios diad panamegley na pananisia yo parad sakey a kilalaban ya akaparaan lan iparungtal diad kaunoran a panaon.  Lapud saya et manliliket kayon maong, anggaman diad sayan bekta et nakaukolan a manermen kayo nin magano lapud nanduruman subok,  ta pian say asubok a kualidad na pananisia yo, a mabmabli ni nen say balitok a naderal anggano dinmalan ni itan ed apoy, so panlapuan na dayew tan gloria tan galang sano omparungtal lay Jesu-Kristo.  Anggaman sikatoy agyon balot anengneng, sikatoy aaroen yo. Anggaman sikatoy agyo nanenengneng natan, ipapatnag yoy pananisia ed sikato tan malikeliket kayo, tan agnadeskribe tan baleg so gayaga yo,  ta naseseguro yo a say pananisia yo et manresulta ed kilalaban yo. 10  Nipaakar ed sayan kilalaban et maseet a nanusisa tan maalwar a nananap iray propeta ya angipropesiya nipaakar ed agnaparaan a kaabigan a parad sikayo. 11  Nantultuloy iran nansukimat no anton panaon odino no anton klase na panaon so ipapatnag na espiritun walad sikara nipaakar ed si Kristo, ta tinasian la na satan so nipaakar ed panirap nen Kristo tan saray maglorian nagawa kayari na saraya. 12  Imparungtal ed sikara a say panlilingkor da et aliwan parad inkasikaran dili, noagta parad sikayo, ya intarya da iray bengatlan niyabawag la ed sikayo diad panamegley na saramay angipakabat na maong a balita ed sikayo diad tulong na masanton espiritu a nanlapud tawen. Sarayan bengatla et pirpirawat a naamtaan na saray anghel. 13  Kanian iparaan yo iray nonot yo parad impasyan kimey, manlikas kayon maong; iteen yoy ilalo yo ed agnaparaan a kaabigan ya ipagamor ed sikayo sano omparungtal lay Jesu-Kristo. 14  Bilang matulok ya ananak, agkayo la onkikiwas unong ed saray datin pilalek yo sanen anggapo ni so pikakabat yo, 15  balet magmaliw kayon masanto diad amin a kagagawa yo, a singa samay Masanton Dios ya anawag ed sikayo, 16  ta walan nisulat: “Nepeg a masanto kayo, lapud masanto ak.” 17  Niarum ni, no ontatawag kayo ed Ama ya agmanangidumaduma sano uukomen toy kada totoo unong ed kimey to, manbilay kayon walaan na takot ed sikato legan na panaayam yo bilang sangkaili. 18  Ta amta yo a nibulos kayo ed maapan kagagawa ya atawir yo ed inmuunan atateng yo, aliwan diad panamegley na saray bengatlan naderal, a singa say pilak odino balitok. 19  Imbes, diad panamegley na mablin dala, a singa say dala na kordero ya anggapoy pakabalawan tan andi-matik, salanti, say dala nen Kristo. 20  Tua, sikatoy pinili la na Dios antis a niletneg* so mundo, balet sikatoy niparungtal diad kasampotan na saray panaon nisengeg ed sikayo 21  a diad panamegley to et nagmaliw kayon mananisia ed Dios ya amaoli ed sikato manlapud inaatey tan angiter ed sikato na gloria; ta pian say pananisia tan ilalo yo et walad Dios. 22  Natan ta nilinisan yo la iray kamarerwa yo diad intulok yo ed katuaan a nanresulta ed masimoon a panangaro ed agagi, manaaroan kayon maong manlapud puso. 23  Ta sikayoy nianak lamet, aliwan diad panamegley na naderal a bini, noagta samay agnaderal, diad panamegley na salita na mabilay tan magnayon a Dios. 24  Ta “amin a totoo et singa dika, tan amin a gloria ra et singa rosas na dika; say dika et nalenes tan say rosas et napagpag, 25  balet say salita nen Jehova et mansiansia ed andi-anggaan.” On, saya imay “salita” ya inyabawag ed sikayo bilang maong a balita.

Paimanod leksab

1Pe 1:20 * Literal, “impelag [so bini],” a manutukoy ed ananak nen Adan tan Eva.