Okubuzwako NgaboFakazi BakaJehova

Bayalikholelwa na iTestamende eliDala aboFakazi bakaJehova?

Inga-kghani ezinye iincwadi zeBhayibheli seziphelelwe sikhathi? Khewubone ukuthi imiTlolo yesiHebheru uwazuzisa njani amaKrestu malungana nomlando nezeluleko.

Bayalikholelwa na iTestamende eliDala aboFakazi bakaJehova?

Inga-kghani ezinye iincwadi zeBhayibheli seziphelelwe sikhathi? Khewubone ukuthi imiTlolo yesiHebheru uwazuzisa njani amaKrestu malungana nomlando nezeluleko.

Inga-kghani AboFakazi BakaJehova Basiqhema Sekolo Esiyingozi—Namkha i-Cult

Madanisa imibono evamileko le nalokho aboFakazi bakaJehova abangikho kwamambala.

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangasisebenzisi Isiphambano Nebalotjha UZimu?

Nanyana simaKrestu, asisisebenzisi isiphambano nesilotjha uZimu. Kubayini kunjalo?

Inga-kghani AboFakazi BakaJehova Bayakholelwa KuJesu?

Funda indlela ukukholelwa kuJesu okuqakatheke ngayo kumaKrestu weqiniso.

Inga-Kghani AboFakazi BakaJehova Bakholelwa Bona Ikolo Yabo Ngekuphela Kwekolo Yeqiniso?

Inga-kghani uJesu wathi zinengi iindlela eziyisa ekusindisweni?

Inga-kghani AboFakazi BakaJehova Bacabanga Ukuthi Ngibo Kwaphela Abazokusindiswa?

IBhayibheli iyahlathulula ukuthi bobani abazokufumana ithuba lokusindiswa.

AboFakazi BakaJehova Bayazibekezelela Na Ezinye Iinkolo?

Funda ukuthi ukubekezela kuwatshwaya njani amaKrestu.

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangavumi Ukuthelwa Iingazi?

Kunemibono eminengi eyiphoso ngaboFakazi bakaJehova nokuthela iingazi. Funda amaqiniso wokuthi khuyini esikukholelwako endabeni le.

AboFakazi BakaJehova Bayayikholelwa Na Ifundiso Yendalo?

Bewazi na ukuthi eminye imbono yefundiso yendalo itjhayisana neBhayibheli?

Bayalikholelwa na iTestamende eliDala aboFakazi bakaJehova?

Inga-kghani ezinye iincwadi zeBhayibheli seziphelelwe sikhathi? Khewubone ukuthi imiTlolo yesiHebheru uwazuzisa njani amaKrestu malungana nomlando nezeluleko.

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangasisebenzisi Isiphambano Nebalotjha UZimu?

Nanyana simaKrestu, asisisebenzisi isiphambano nesilotjha uZimu. Kubayini kunjalo?

Ngubani Umsunguli WeKolo YaboFakazi BakaJehova?

Funda ukuthi kubayini uCharles Taze Russell angasimsunguli wekolo etja.

Umsebenzi WaboFakazi BakaJehova Usekelwa Njani Ngokweemali?

Ngaphandle kokuthatha ikongozelo namkha kwetjhumi, funda ukuthi kwenzeka njani ukuthi umsebenzi wokutjhumayela ephasini loke lo uragela phambili ukhula.

AboFakazi BakaJehova Bayayithatha Na Ikongozelo?

Inga-kghani aboFakazi bakaJehova bakatelelekile na ukukhipha isamba esithileko semali?

Inga-Kghani AboFakazi BakaJehova BanabaFundisi Ababhadalwako?

Inga-kghani sihlukaniswe ngesigaba sabafundisi nesabantu abajayelekileko? Bobani abakhonza njengeenkhonzi ezibekiweko?

AboFakazi BakaJehova Bayabavumela Na Abafazi Batjhumayele?

Abafazi badlala yiphi indima emsebenzini wokutjhumayela ephasini loke owenziwa boFakazi bakaJehova?

Amabandla WaboFakazi BakaJehova Ahlelwe Njani?

Funda ukuthi sisifumana njani isiluleko nesinqophiso emabandleni.

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangena Umuzi Nomuzi?

Funda ngalokho uJesu atjela abafundi bakhe bemathomeni bona bakwenze.

Inga-Kghani AboFakazi BakaJehova BaTjhumayela Ngombana Bafuna Ukusindiswa?

Funda ngalokho esikukholelwako ngesindiso nokobana ifunyanwa bunjani.

Kubayini aboFakazi BakaJehova Baya Emizini Yabantu AbaneKolo Yabo?

Khuyini okusenza siye emizini yabantu abanekolo yabo?

Siyini Isifundo SeBhayibheli?

Fumana iimpendulo zemibuzo emalungana nehlelo lethu lesifundo seBhayibheli.

AboFakazi BakaJehova Bayaba Na Ziinthunywa Zevangeli?

Bobani ababa ziinthunywa zevangeli, begodu kubayini kunjalo? Kghani bayabandulelwa na ukwenza umsebenzi loyo?

AboFakazi BakaJehova Bayabavumela Na Abafazi Batjhumayele?

Abafazi badlala yiphi indima emsebenzini wokutjhumayela ephasini loke owenziwa boFakazi bakaJehova?

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangayibizi Ngekerege Indawo Abahlanganyela Kiyo?

Fumana ukuthi ibizo elithi “iWolo lomBuso laboFakazi bakaJehova” livelaphi nokhi lisetjenziselwani.

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangasisebenzisi Isiphambano Nebalotjha UZimu?

Nanyana simaKrestu, asisisebenzisi isiphambano nesilotjha uZimu. Kubayini kunjalo?

Bayalikholelwa na iTestamende eliDala aboFakazi bakaJehova?

Inga-kghani ezinye iincwadi zeBhayibheli seziphelelwe sikhathi? Khewubone ukuthi imiTlolo yesiHebheru uwazuzisa njani amaKrestu malungana nomlando nezeluleko.

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangayi Epini?

AboFakazi bakaJehova badume ephasini loke ngokungayi epini. Funda bona kubayini senza njalo.

AboFakazi BakaJehova Bayasiza Na Nekuvela Ihlekelele?

Funda indlela esihlangula ngayo esikholwa nabo kunye nomphakathi.

AboFakazi bakaJehova Bayakwamukela Na Ukulatjhwa Esibhedlela?

Abanye abantu badlumbana bona aboFakazi bakaJehova abazivumi zokwelatjhwa. Kghani lokho kuliqiniso?

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangavumi Ukuthelwa Iingazi?

Kunemibono eminengi eyiphoso ngaboFakazi bakaJehova nokuthela iingazi. Funda amaqiniso wokuthi khuyini esikukholelwako endabeni le.

Kubayini Abofakazi BakaJehova Bakhetha Amafilimu, Iincwadi, Nombhino Othileko?

Ngiziphi iinkambisolawulo okufuze umKrestu azicabangele ngaphambi kokukhetha ezokuzithabisa?

Kubayini AboFakazi bakaJehova BangamGidingi uKresimusi?

Abantu abanengi bayamgidinga uKresimusi ngaphezu kobana bazi ngomsuka wawo. Fumana bona kubayini aboFakazi bangamgidingi.

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangawagidingi Ama-Easter?

Inengi liqala i-Easter njengomgidi wobuKrestu. Kubayini aboFakazi bakaJehova bangayigidingi?

AboFakazi BakaJehova BamaKrestu?

Funda ukuthi sihluke njani kwabanye ababizwa ngokuthi maKrestu.

Inga-Kghani Ikolo YaboFakazi BakaJehova Ilihlelo Le-Amerika?

Funda amaqiniso amane ngehlano le yephasi loke.

Inga-kghani AboFakazi BakaJehova Balihlelo Lepolotiki YobuZayoni BobuJuda?

Zoke iinkolelo zethu zisekelwe emiTlolweni, yeke asiphakamisi esinye isizwe ngaphezu kwesinye.

Inga-kghani AboFakazi BakaJehova Basiqhema Sekolo Esiyingozi—Namkha i-Cult

Madanisa imibono evamileko le nalokho aboFakazi bakaJehova abangikho kwamambala.

Inga-Kghani AboFakazi BakaJehova Bayabanina Labo Ekhebaba Malunga Wekolo Wabo?

Ngezinye iinkhathi ukususa ekuhlanganyeleni kiyatlhogeka begodu kungasiza umuntu abuyele ebandleni.