Sibabantu abavela eentjhabeni ezihlukahlukeneko nabakhuluma amalimi angafaniko, kodwana sihlangene ngomnqopho munye. Ngaphezu kwakho koke, sifuna ukudumisa uJehova, uZimu weBhayibheli noMdali wazo zoke izinto. Senza nokusemandlenethu ukulingisa uJesu Krestu begodu siyazikhakhazisa ngokubizwa ngamaKrestu. Ngamunye wethu uhlala azipha isikhathi sokusiza abantu bafunde ngeBhayibheli nangomBuso kaZimu. Ngebanga lokuthi siyafakaza, namkha sikhulume ngoJehova uZimu nangomBuso wakhe, saziwa ngokuthi siboFakazi BakaJehova.

Hlola izinzolwazi lethu. Funda iBhayibheli ku-Inthanethi. Funda okungeziweko ngathi nangalokho esikukholelwako.