Dlulela kokumunyethweko

Kubayini UZimu Abumba Iphasi?

Iphasi lizele ngezinto ezihle. Libekwe endawenalo kude nelanga, lijame endaweni efaneleko, begodu lijikeleza ngebelo elifaneleko. Kubayini uZimu enze umzamo omkhulu kangaka bona abumbe iphasi?

Bukela Ividiyo Le

Khetha Isihloko Osithandako

Imihlangano Yebandla YaboFakazi BakaJehova

Funda ukuthi aboFakazi bakaJehova bahlanganaphi nokuthi bakhulekela njani.

Bawa Isifundo SeBhayibheli

Fundelwa iBhayibheli endaweni nangesikhathi esivumelana nawe.

Bobani AboFakazi BakaJehova?

Sibabantu abavela eentjhabeni ezihlukahlukeneko nabakhuluma amalimi angafaniko, kodwana sihlangene ngomnqopho munye. Ngaphezu kwakho koke, sifuna ukudumisa uJehova, uZimu weBhayibheli noMdali wazo zoke izinto. Senza nokusemandlenethu ukulingisa uJesu Krestu begodu siyazikhakhazisa ngokubizwa ngamaKrestu. Ngamunye wethu uhlala azipha isikhathi sokusiza abantu bafunde ngeBhayibheli nangomBuso kaZimu. Ngebanga lokuthi siyafakaza, namkha sikhulume ngoJehova uZimu nangomBuso wakhe, saziwa ngokuthi siboFakazi BakaJehova.

Hlola izinzolwazi lethu. Funda iBhayibheli ku-Inthanethi. Funda okungeziweko ngathi nangalokho esikukholelwako.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.