Dlulela kokumunyethweko

Umsebenzi WaboFakazi BakaJehova Usekelwa Njani Ngokweemali?

Umsebenzi WaboFakazi BakaJehova Usekelwa Njani Ngokweemali?

Ngokuyihloko umsebenzethu usekelwe ngeminikelo yokuzithandela ekhitjhwa boFakazi bakaJehova. Akuthathwa kongozelo emihlanganweni yethu, begodu amalunga wekolo yethu akutlhogeki abhadele kwetjhumi. (Matewu 10:7, 8) Kunalokho, kunamabhoksi womnikelo eendaweni esihlangana kizo ukwenzela bona nekukhona ofuna ukunikela enze njalo. Awatjhiwo amabizo walabo abanikelako.

Okhunye okwenza bona sikwazi ukuphatha iimali zethu kuhle kukuthi asinabo abafundisi abhadalwako. Ukungezelela kilokho, aboFakazi ababhadalwa ngokutjhumayela emzini nomuzi, begodu iindawo zethu zokukhulekela azisiburhanyarhanya.

Yoke iminikelo ethunyelwa e-ofisini legatja laboFakazi bakaJehova isetjenziselwa ukuhlangula abongazimbi beenhlekelele zemvelo, ukusekela iinthunywa zevangeli zethu nababonisi abakhambako, ukusiza ukwakha iindawo zokukhulekela eenarheni ezisathuthukako, ukugadangisa nokuthumela amaBhayibheli neencwadi zobuKrestu.

Omunye nomunye umuntu uyazikhethela ukuthi uyafuna ukunikelela iindleko zebandla akilo, umsebenzi wephasi loke, namtjhana kokubili. Elinye nelinye ibandla linikela amalunga walo umbiko weemali qobe.