Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangavumi Ukuthelwa Iingazi?

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangavumi Ukuthelwa Iingazi?

Imibono ejayelekileko eyiphoso

Inolwana: AboFakazi bakaJehova abakholelwa ekutheni abodorhodere bangabasiza yeke, lokho kubenza bangafuni ukwelatjhwa.

Iqiniso: Silinga ukufumana isizo lezokwelatjhwa elingcono khulu. Nesingakaphili kuhle, siya kibodorhodere abanamakghono wokulapha nokuhlinza ngaphandle kokuthela iingazi. Iyasithabisa ituthuko eseyenziwe ekorweni yezokwelapha. Eqinisweni, ukulatjhwa ngaphandle kokuthela iingazi okwathuthukiselwa ukusiza iingulani eziboFakazi, nje sekulisizo ngitjho nakwabanengi emphakathini. Eenarheni ezinengi, esinye nesinye isigulani sesingazikhethela ukuthi asifuni ukuthela iingazi ngombana lokho kuneengozi ezinjengamagulo afumaneka eengazini, ukungavumelani kwazo nomzimbakho, kunye nezinye iinkinga ezingabangelwa kuthela iingazi.

Inolwana: AboFakazi bakaJehova bakholelwa ekutheni ikholo lingampholisa umuntu.

Iqiniso: Asisebenzi ngendaba yokupholisa ngekholo.

Inolwana: Ukwala ukulatjhwa ngaphandle kokuthelwa iingazi kuyadura.

Iqiniso: Ukulatjhwa ngaphandle kokuthelwa iingazi kuyonga. *

Inolwana: AboFakazi abanengi, kuhlanganise nabantwana babo, bayafa qobe mnyaka ngebanga lokwala ukuthela iingazi.

Iqiniso: Indaba le ayinaso nesincani isisekelo. Abodorhodere abahlinzako bahlala benza imisebenzi erareneko ngaphandle kokuthela iingazi, njengokuhlinza ihliziyo, ukuhlinza umhlana namalunga, nokukhipha isitho somuntu sijanyiselelwe ngesinye. * Ngokujayelekileko, iingulani nabantwana abangazitheli iingazi baphila babe tswe, kunalabo abavumela ukulatjhwa ngokuthela iingazi. * Kunanyana ngibuphi ubujamo, akukho namunye ongatjho kuzale umlomo bona isigulani sizokufa ngebanga lokubhala ukuthela iingazi namkha sizokuphila ngombana sivumile ukuzithela.

Kubayini aboFakazi bakaJehova bangavumi ukuthelwa iingazi?

Le yindaba engokwekolo, akusi ngeyezokwelapha. Womabili amaTestamende, eliDala neliTjha asiyelelisa bona sizizile iingazi. (Genesisi 9:4; Levitikusi 17:10; Duteronomi 12:23; IzEnzo 15:28, 29) Godu, kuZimu iingazi ziyipilo. (Levitikusi 17:14) Yeke, siyazizila iingazi ingasi ngombana silalela uZimu kwaphela, kodwana nokuthi sifuna ukumhlonipha njengomNikeli-kuphila wethu.

Ukutjhuguluka kwemibono

Ngitjho nokuhlinzwa okurarene kangangani, nje sekuyenziwa ngaphandle kokuthi umuntu athelwe iingazi

Nakuziwa kwezokwelapha, ekuthomeni umphakathi bewuvame ukuqala amano wokuzila iingazi, okumimithi yokwelapha ngeengazi, njengento embi, ngitjho nokuzibulala imbala, kodwana mvanje lokhu sekutjhugulukile. Ngokwesibonelo, ngo-2004, isihloko esavela encwadini efundisa ngezokwelapha sathi, “amano amanengi athuthuselwe ukwelapha iingulani eziboFakazi bakaJehova sekazokuba yikambiso yokwelapha ejayelekileko neyamukelekako kizo zoke iingulani eminyakeni ezako.” * Isihloko esisencwadini ethi, Heart, Lung and Circulation ngo-2010 sona sathi, “ukulatjhwa ngaphandle kokuthela iingazi akusese yinto ezokwenzelwa [aboFakazi bakaJehova] kwaphela, kodwana sekuzokuba yikambiso ejayelekieko yezokwelapha.”

Iinkulungwana zabodorhodere ephasini mazombe, nje sezisebenzisa ikambiso yokulapha iingulani ngaphandle kokuthi zilahlekelwe ziingazi ezinengi, khona kungazokuba nesigulani esithelwa iingazi. Iinkhambiso zokwelapha ezinjalo sezisetjenziswa neenarheni ezisakhasako begodu iingulani ezinengi sezifuna ukulatjhwa ngendlela leyo ngitjho nanyana zingasiboFakazi bakaJehova.

^ isig. 8 Qala i-Transfusion and Apheresis Science, Umqulu 33, No. 3, k. 349.

^ isig. 10 Qala i-The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Umqulu 134, No. 2, kk. 287-288; Texas Heart Institute Journal, Umqulu 38, No. 5, k. 563; Basics of Blood Management, k. 2; nethi-Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Umqulu 4, No. 2, k. 39.

^ isig. 10 Qala i-The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 89, No. 6, p. 918; nethi-Heart, Lung and Circulation, Umqulu 19, No. 9, k. 658.

^ isig. 14 Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Umqulu 4, No. 2, ikhasi 39.