Ihlangano yanamhlanjesi yaboFakazi bakaJehova yathoma ngekupheleni kwekhulu le-19 leminyaka. Ngesikhatheso isiqhenyana esincani sabafundi beBhayibheli ebesihlala hlanu kwePittsburgh ePennsylvania e-United States basungula ihlelo lokuhlaziya iBhayibheli. Bebamadanisa okufundiswa emasondweni nalokho kwamambala okufundiswa yiBhayibheli. Barhatjha lokho abakufundileko ngeencwadi, amaphephandaba, nangomagazini namhlanjesi obizwa ngesiThala—Esazisa NgomBuso KaJehova.

Hlangana nesiqhema sabafundi beBhayibheli abathembekilekwabo bekunendoda ibizo layo enguCharles Taze Russell. Nanyana ngesikhatheso bekunguRussell odosa phambili emsebenzini wefundo yeBhayibheli begodu angumhleli wokuthoma wesiThala, bekangasi msunguli wekolo etja. Umnqopho kaRussell nabanye abaFundi beBhayibheli, njengombana isiqhema sabo besibizwa njalo ngesikhatheso, bekukuthuthukisa iimfundiso zakaJesu Krestu nokulandela izenzo zebandla lobuKrestu langekhulu lokuthoma. Njengombana uJesu kunguye umSunguli wobuKrestu, ngalokho simqala njengomsunguli wehlangano yethu.—Kholose 1:18-20.