Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Niyalikholelwa na iTestamende eliDala?

Niyalikholelwa na iTestamende eliDala?

Iye bayalikholelwa. AboFakazi bakaJehova bakholelwa ekutheni loke iBhayibheli ‘liphefumulelwe nguZimu, begodu lilungele ukufundisa.’ (2 Thimothi 3:16) Lokho kuhlanganisa loke iBhayibheli, okuliTestamende eliTjha neliDala, njengombana avame ukubizwa njalo. Ngokujayelekileko iincwadezi aboFakazi bakaJehova bazibiza ngemiTlolo yesiHebheru nemiTlolo yamaKrestu yesiGirigi. Sisebenzisa indlela le ngombana asifuni kuzwakale kwanga ezinye iincwadi zeBhayibheli seziphelelwe sikhathi namkha ziphumile endleleni.

Manje kubayini amaKrestu awatlhoga womabili amaTestamende la, eliTjha neliDala?

Umpostoli uPowula waphefumulelwa bona atlole naku: “Koke okwatlolwa ngaphambilini kwatlolelwa ukusifundisa.” (Roma 15:4) Lokho-ke okutjho bona nemiTlolweni yesiHebheru kunemininingwana emihle esifaneleko. Okunye kwalokho kukuthi imiTlolo le inemininingwana enembileko ngokomlando neeluleko ezisebenzako.

  • Umlando onembileko. ImiTlolo yesiHebheru imumethe imininingwana enabileko yendalo nokuwela kwabantu esonweni. Phela ngaphandle kwemininingwana enjalo, bengekhe siphenduleke emibuzweni enjengokuthi: Sivelaphi? Nokuthi, Sifelani kangaka? (Genesisi 2:7; 17) Ngaphezu kwalokho, imiTlolo yesiHebheru imumethe nendlela uJehova asebenzelene ngayo nabantu abafana nathi ngokuthabela ipilo nokuqalana neentjhijilo.—Jakopo 5:17.

  • Isiluleko esisebenzako. Incwadi yeBhayibheli yezAga nomTjhumayeli ezisemiTlolweni yesiHebheru, zimumethe ukuhlakanipha okunengi khulu malungana nokuphila. Zisitjela ukuthi singaphila njani kamnandi nemindenethu (IzAga 15:17), singasebenza njani ngokusesilinganisweni (IzAga 10:4; UmTjhumayeli 4:6) nokuthi abantu abatjha bangakuthabela njani ukuphila kwabo kobutjha (UmTjhumayeli 11:9–12:1).

Ngaphezu kwalokho, sisengafunda neMthethweni owanikelwa uMosi njengombana utlolwe kuTorah (iincwadi zokuthoma ezihlanu zeBhayibheli). Nanyana uMthetho loyo ungasawathinti amaKrestu, unazo iinkambisolawulo ezilisizo malungana nokuphila okuthabisako.—Levitikusi 19:18; Duteronomi 6:5-7.