Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kubayini AboFakazi bakaJehova BangamGidingi uKresimusi?

Kubayini AboFakazi bakaJehova BangamGidingi uKresimusi?

Indlela abanye abasithatha ngayo

Inolwana: Ibanga elenza aboFakazi bakaJehova bangamgidingi uKresimusi kukobana abakholelwa kuJesu.

Iqiniso: SimaKrestu nasinje. Sikholelwa bona isindiso iza ngoJesu Krestu kwaphela.—IzEnzo 4:12.

Inolwana: Nina niphula imizi yabantu ngokufundisa amalungu wemindeni yayo bona angamgidingi uKresimusi.

Iqiniso: Siyikhathalela khulu imizi yabantu, ngikho lokho okusenza sisebenzise iBhayibheli bona siqinise imindenabo.

Inolwana: Niphundwa “mumoya kaKresimusi” wokuphana, wokuthula ephasini newokwenzela abantu izinto ezihle.

Iqiniso: Thina silwela ukuphana malanga woke. (IzAga 11:25; Roma 12:18) Ngokwesibonelo, indlela yethu yokuraga imihlangano nokutjhumayela kwethu kuvumelana namazwi kaJesu athi: “Namukeliswe ngesihle, yeke nani yiphani ngesihle.” (Matewu 10:8) Ngaphezu kwalokho, siqale umBuso kaZimu njengethemba lamambala lokuletha ukuthula ephasini.—Matewu 10:7.

Kubayini aboFakazi bakaJehova bangamgidingi uKresimusi?

  • UJesu wathi asikhumbule ilanga lokufa kwakhe, ingasi lamabeletho.—Luka 22:19, 20.

  • Abapostoli nabafundi bakhe bekuthomeni khenge bamgidinge uKresimusi. I-New Catholic Encyclopedia ithi, “umnyanya wokubelethwa kwakaJesu wathonywa ukwenziwa ngabo 243 [C.E.],” ngemva kweemnyaka engaphezu kwelikhulu umpostoli wamaswaphela ahlongakala.

  • UJesu khenge abelethwe ngoDisemba 25, ilanga lakhe lamabeletho alikho eBhayibhelini.

  • Sikholelwa bona uZimu akakhambisani noKresimusi, ngombana usekelwe emasikweni nemariyadlhaneni wamaqaba.2 Korinte 6:17.

Kubayini nenza uKresimusi abe yindaba ekulu kangaka?

Inengi lisamgidinga uKresimusi ngitjho nanyana lazi bona unomrabhu wobuqaba begodu awukasekelwa eBhayibhelini. Bangabuza: Kwenziwe yini bona amaKrestu ayithathele phezulu kangaka indaba enganabufakazi le? Nakhona kubayini intweleyo kufuze yenziwe indaba ekulu kangaka?

IBhayibheli lifuna sifinyelele iimphetho sisebenzisa “imikhumbulo yethu” nofana ikhono lokucabanga. (Roma 12:1, 2) Lisifundisa nokobana silithande iqiniso. (Jwanisi 4:23, 24) Ngalokho-ke, nanyana sinekareko endleleni abantu abasithatha ngayo, sizokukakarela eenkambisweni-lawulo zeBhayibheli kungakhaliseki bona abantu basithathela phasi kangangani.

Nanyana thina sikhetha ukungamgidingi uKresimusi, siyalihlonipha ilungelo lomuntu ngamunye lokuzikhethela endabeni le. Ngalokho asicabheli eendabeni zabanye nabagidinga uKresimusi.