Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

AboFakazi BakaJehova Bayasiza Na Nekuvela Ihlekelele?

AboFakazi BakaJehova Bayasiza Na Nekuvela Ihlekelele?

Iye, aboFakazi bakaJehova esikhathini esinengi bayasiza lokha nekuvela ihlekelele. Sihlangula umuntu onguFakazi nongasi nguFakazi, ngebanga lokuthi sivumelana nesinqophiso seBhayibheli esikwebeGalatiya 6:10: “Nje-ke, njengombana sinethuba, asenzeni okuhle kibo boke abantu, khulukhulu kilabo abangabokukholwa.” Sinikela nesizo elingokomzwelo nelingokomoya kilabo abavelelweko.—2 Korinte 1:3, 4.

Indlela Isizweli Elihlelwa Ngayo

Ngemva kwehlelo, abadala bamabandla avelelweko balinga ukuthintana nabahlanganyela emabandleni layo, baqiniseke bona baphephile nokuthi bayalithola isizo abalitlhogako. Ngemva kwalokho, abadala bathumela umbiko loyo egatjeni laboFakazi bakaJehova elisenarheni leyo.

Nengabe kutlhogeka isizo elingaphezu kwalokho ibandla lendawo elingalinikela, isiHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova sithumela izinto ezitlhogekako. Lokhu kufana patsi nendlela ibandla lamaKrestu wokuthoma ebelitlhogomela ngayo amalunga walo ngesikhathi indlala irhagele. (1 Korinte 16:1-4) Igatja lenarha labela iKomidi yokuHlangula bona ihlele beyinqophise umsebenzi lo. AboFakazi abavela kwezinye iindawo nabo basebenzisa isikhathi neentlabagelo zabo ukusiza abongazimbi.—IzAga 17:17.

Indlela Isizweli Elisekelwa Ngayo Ngokweemali

Okhunye okusekela isizweli, minikelo ethunyelwa egatjeni laboFakazi bakaJehova esetjenziselwa ukusiza abongazimbi behlekele. (IzEnzo 11:27-30; 2 Korinte 8:13-15) Ngebanga lokuthi umsebenzi lo wenziwa ziinsebenzi zokuzithandela ezingarholelwako, imali le yoke itjhinga emsebenzini wokuhlangula ingasi ukubhadela iindleko zalabo abanqophisako. Siyaqiniseka bona siyisebenzisa kuhle imali leyo.—2 Korinte 8:20.