Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangayi Epini?

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangayi Epini?

AboFakazi bakaJehova abayi epini ngamabanga alandelako:

  1. Balalela uZimu. IBhayibheli lithi iinceku zakaZimu zizakwenza “iinsabula” zazo zibe “malembe” nokuthi angekhe ‘zizibandulele ipi’—Isaya 2:4.

  2. Balalela uJesu. UJesu watjela umpostoli uPitrosi: “Buyisela isabulakho endawenayo ngombana boke abarhwatjha isabula bazokufa ngesabula.” (Matewu 26:52) Yeke, uJesu bekabonisa ukuthi abalandeli bakhe akukafaneli bathathe iinkhali baye epini.

    Abalandeli bakaJesu bayawulalela umlayo wakhe wokungabi ‘ngewephasi’ ngokuthi bangathomi bangenele zombanganarha. (Jwanisi 17:16) Ababi mavukelambuso namkha bacabhele endabeni yomuntu nakafuna ukungenela ubusotja.

  3. Bayabathanda abanye. UJesu wayala abafundi bakhe bona ‘bathandane.’ (Jwanisi 13:34, 35) Ngokwenza njalo bebazokwenza ubuzalwana obuqine kangangobana bekungekhe kube nomuntu ophehla inturhu avukele umnakwabo namkha udadwabo.—1 Jwanisi 3:10-12.

  4. Bathatha Isibonelo KumaKrestu Wokuthoma. I-Encyclopedia of Religion and War ithi: “Abalandeli bakaJesu bokuthoma bebangabungeneli ubusotja namkha ipi,” bebakuqala njengesenzo “esiphambene nomyalo kaJesu wokuthanda abanye newokuthanda amanaba womuntu.” Isazi sezekolo uPeter Meinhold sathi nasikhuluma ngabalandeli bakaJesu bokuthoma: “Ukuba mKrestu nokuba lisotja bekungahlangani njengamanzi ne-oli.”

Indima AboFakazi Abayidlalako Emphakathini

AboFakazi bakaJehova badlala indima ekulu emphakathini abakiwo begodu abasiyingozi eenarheni abahlala kizo. Siyazihlonipha iimphathimandla, ngokuvumelana neBhayibheli nelithi:

  • “Akube ngiloyo naloyo athobele ababusi.”—Roma 13:1.

  • “Nikelani umbusi omkhulu okungekwakhe, ninikele uZimu okungekwakaZimu.”—Matewu 22:21.

Yeke, siyawuthobela umthetho wezwe, sibhadele umthelo, sibambisane nemizamo karhulumende yokutlhogomela umphakathi.