Awa, aboFakazi bakaJehova abathathi kongozelo; umsebenzethu wokutjhumayela usekelwa ngeminikelo engamedwako yokuzithandela. Yini ikongozelo, begodu kubayini aboFakazi bakaJehova bangayenzi?

Ikambiso yekongozelo, namkha ukunikela kwetjhumi kwalokho umuntu anakho, mThetho ebewusebenza kade esitjhabeni sakwa-Israyeli. Kanti-ke iBhayibheli ikubeka kukhanye nayithi umThetho lo—kuhlanganise ‘nomthetho wokuthatha kwetjhumi’—awusebenzi kumaKrestu.—Hebheru 7:5, 18; Kolose 2:13, 14.

Kunokukhipha ikongozelo nokwenza imihlantjelo, aboFakazi bakaJehova balingisa amaKrestu wekadeni ngokusekela ikonzwawo ngeendlela ezimbili: ngokwenza ikonzo ngaphandle kokufuna imbadelo, nangokuthi bakhiphe iminikelo yokuzithandela evela kwezabo iinkhwama.

Ngokwenza njalo, silandela isinqophiso seBhayibheli sobuKrestu: “Ngiloyo naloyo akanikele njengokuzibekela kwakhe ehliziyweni yakhe, kungabi ngokutsitsila namkha ngokugandelelwa ngombana uZimu uyamthanda loyo onikela ngethabo.”—2 Korinte 9:7.