Ihlanganwethu ayikhambi ihlolisisa amafilimu, iincwadi, namkha umbhino othileko ukwenzela bona amalunga ayo azigegede. Kubayini kunjalo?

● IBhayibheli likhuthaza umuntu ngamunye ukuthi kufuze abandule ‘umkhumbulwakhe’ bona akghone ukuhlukanisa okuhle nokumbi.—Hebheru 5:14.

● IBhayibheli libeka iinkambisolawulo ezisisekelo ezisiza umKrestu akghone ukukhetha ezokuzithabisa ezifaneleko. * Kiyo koke esikwenzako epilweni, sifisa ukwenza “lokho okuthokozisa iKosi”—Efesu 5:10.

● IBhayibheli lifundisa iinhloko zemindeni bona babe nesilinginganiso esithileko segunya ekhaya, ukwenzela bona bangavumeli okunye kokuzithabisa okungakafaneli emindleninabo. (1 Korinte 11:3; Efesu 6:1-4) Ngale komndeni, akakho ogunyazwe bona akhethele abanye amafilimu neengoma, namkha umbhino othileko emalungwini webandla, ngaphandle kwemindenini.—Galatiya 6:5.

^ isig. 4 Ngokwesibonelo, iBhayibheli liyakulahla koke okuthuthukisa inturhu, ukusebenzelana nemimoya, ukuziphatha kumbi ngokwamabhayi.—Duteronomi 18:10-13; Efesu 5:3; Kolose 3:8.