Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Inga-kghani AboFakazi BakaJehova Basiqhema Sekolo Esiyingozi—Namkha i-Cult?

Inga-kghani AboFakazi BakaJehova Basiqhema Sekolo Esiyingozi—Namkha i-Cult?

Awa, aboFakazi bakaJehova abasiyikolo eyingozi namkha elawula abantu ngokweqileko. Kunalokho, bamaKrestu begodu benza koke abangakwenza bona balandele isibonelo esabekwa nguJesu Krestu nokuthi benze ngokuvumelana neemfundiso zakhe.

Iyini i-cult?

Ibizo lesiyeni elithi “cult” litjho izinto ezinengi ebantwini abahlukahlukeneko. Nokho, cabanga nganasi imibono emibili evamileko emalungana nebizweli nokuthi kubayini ihlathululo yombono loyo ingasithinti thina.

  • Abanye bacabanga ukuthi i-cult yikolo etja enemikghwa enganasimilo. AboFakazi bakaJehova akhenge bathome phasi ikolo etja. Kunalokho, indlela yethu yokulotjha uZimu ilandela emtlhaleni ovulwe maKrestu wokuthoma, isibonelo neemfundiso zawo ezitlolwe eBhayibhelini. (2 Thimothi 3:16, 17) Sikholelwa nokobana imiTlolo eCwengileko iyihlahlandlela yakho koke okufuze kwenziwe nekulotjhwa uZimu.

  • Abanye bacabanga bona i-cult ilihlelo lekolo eliyingozi elinomdosi phambili omumuntu. AboFakazi bakaJehova abanaye umdosi phambili omumuntu wephasini. Kunalokho, banamathela ekambisweni eyabekwa nguJesu owathi: “Ninomdosi phambili munye, onguKrestu.”—Matewu 23:10; NW.

Kunokuthi babe yingozi, aboFakazi bakaJehova banekolo ezuzisa amalunga wayo nabanye emphakathini. Ngokwesibonelo, umsebenzi wethu usize abanengi bona bahlule imikghwa elimazako, nengokubhema iindakamizwa nokusela utjwala ngokweqileko. Ngaphezu kwalokho, siraga namaklasi afundisa abantu abanengi ukufunda nokutlola. Nakuvela ihlekele yemvelo sisikimela phezulu sihlangule abongazimbi. Sisebenza budisi bona sikhuthaze abantu ekwenzeni imisebenzi emihle.—Matewu 5:13-16.