Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Inga-Kghani AboFakazi BakaJehova BaTjhumayela Ngombana Bafuna Ukusindiswa?

Inga-Kghani AboFakazi BakaJehova BaTjhumayela Ngombana Bafuna Ukusindiswa?

Awa. Siyatjhumayela emizini yabantu kodwana lokho asikuqali njengento engasisindisa. (Efesu 2:8) Kubayini kunjalo?

Cabanga nganakhu: Akhesithi kunendoda ezilungeleko ethembisa ukuthi woke umuntu uzokufumana isipho nakangafika endaweni ethileko ngelanga elibekiweko. Nakhibe ukholelwa kwamambala esithembisweni sendoda leyo, bewungazilandela na iinqophiso ezibekileko? Akubuzwa! Kuyatjho ukuthi bewungabe bewutjele nabangani bakho kunye nomndeni ngethuba elihlelo, ukwenzela bona nabo bakghone ukuzuza kilo. Nanyana kunjalo, isiphweso awusifunyaniswa kukuthi ulandele iinqophiso zendoda leyo. Sona vele bewuzokuvele usifumane.

Ngokufanako-ke, aboFakazi bakaJehova nabo bakholelwa esithembisweni sakaZimu sokuphila okungapheliko esizokufunyanwa ngibo boke abantu abamlalelako. (Roma 6:23) Silwela ukuhlanganyela ikholo lethu nabanye abantu, sinethemba lokuthi bazokuzuza esithembisweni sakaZimu. Kodwana asikholelwa ekutheni sizokusindiswa kukuthi sizibandakanya ekonzweni yokutjhumayela. (Roma 1:17; 3:28) Nakhibe lokho vele bekusetjenzelwa, akukho namunye umuntu ebekangakusebenzela ngokwaneleko ukufumana isibusiso esivela kuZimu. “Wasiphulusa, ingasi ngebanga lezenzo ezihle, thina ngokwethu esizenzileko, kodwana ngebanga lomusa wakhe.”—Titosi 3:5.