Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 5 (NgoSeptember 2015 Kusiya KuFebruary 2016)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 5 (NgoSeptember 2015 Kusiya KuFebruary 2016)

Imifanekiso le itshengisa intuthuko esiyenziwe emsebenzini wokwakha amawofisi amakhulu aboFakazi bakaJehova kanti njalo uzabona lokuthi amavolontiya ancedise njani emsebenzini lo kusukela ngoSeptember 2015 kusiya kuFebruary 2016.

Indlela isakhiwo saseWarwick esizabe simi ngayo nxa sesiphelile. Kusukela kwesenxele kusiya kwesokudla:

  1. Igaraji

  2. Indawo Yezivakatshi Yokupaka Izimota

  3. Isakhiwo se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

  4. Izindlu zokuhlala eziku-B

  5. Izindlu zokuhlala eziku-D

  6. Izindlu zokuhlala eziku-C

  7. Izindlu zokuhlala eziku-A

  8. Amawofisi/I-Services Building

Ngo-October 7, 2015—EWarwick

Kuthwalwa okuzafakwa ebholohweni okwakufakwe phezu kwama-tyre ngesikhathi kusehliswa erolini. Ibholoho lelo ngelokuthi izimota zidlule emaxhaphozini lokuthi amanzi enelise ukuzigelezela kuhle.

Ngo-October 13, 2015—Amawofisi/I-Services Building

Uphahla oluhlanyelwe amaluba okuthiwa yi-sedum. Amaluba la ayantshintsha umbala wawo nxa sekuzakuba sebusika. Kuhlanyelwe imihlobo yamaluba la engu-16. Uphahla lolu luyabamba amanzi ezulu ukuze angacini esiba manengi kakhulu phansi, futhi luyehlisa izindleko zamagetsi njalo ludinga ukukhitshwa ukhula kuphela ukuze luhlale luluhle.

Ngo-October 13, 2015—Izindlu zokuhlala eziku-D

Umbazi ufaka amakhabothi ekhitshini. Uhlangothi lokubaza lwaselufake amakhabothi phose ezindlini zonke zokuhlala kusiyaphela uFebruary 2016.

Ngo-October 16, 2015—Amawofisi/I-Services Building

Izisebenzi zifaka amalayithi azakwenza ukuthi uphawu lwe-Watch Tower lulayithe ebusuku.

Ngo-October 21, 2015—Amawofisi/I-Services Building

Umphotshongo osesakhiweni lesi uzakwenza ukuthi abavakatshayo benelise ukubona kuhle indawo yeWarwick.

Ngo-October 22, 2015—EWarwick

Izisebenzi zilungisa umgwaqo. Ilembu elivale idundulu eliseceleni komgwaqo ngelokuthi umhlabathi ungagugudeki kakhulu ngesikhathi umgwaqo lo ulungiswa.

NgoNovember 9, 2015—Amawofisi/I-Services Building

Izisebenzi zifaka uphahla olukhanyiselayo. Kulemihlobo yophahla lolu engu-11 esakhiweni lesi futhi yenza ukukhanya okuvela phandle kukhanyise phakathi.

NgoNovember 16, 2015—Isakhiwo se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Isisebenzi siquma iphayiphi sisebenzisa umtshina.

NgoNovember 30, 2015—Amawofisi/I-Services Building

Umbazi ufaka i-subsill yewindi. Kuzafakwa i-windowsill nxa umduli sufakiwe.

NgoDecember 17, 2015—EWarwick

Kulungiswa iguma izulu lisina. Phakathi laphakathi komfanekiso, kulevulwa inhlabathi. Emfanekisweni sibona le-excavator iphakamisa izitina esezihlanganisiwe, ibisizibeka zilandelane kuhle ukuze iguma liphume lilihle. Kwesenxele, kulepulasitiki evale inhlabathi ukuze ingakhukhulwa ngamanzi.

NgoDecember 24, 2015—EWarwick

Izisebenzi zidonsa intambo zamagetsi zizihambisa esititshini samagetsi lapho okuvela khona amagetsi asetshenziswa esakhiweni seWarwick.

NgoJanuary 5, 2016—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi siqedisa ukufaka uphahla olusuka Endaweni Yezivakatshi Yokupaka Izimota lusiya esakhiweni samaWofisi/Services Building. Uphahla lolu luzavikela izivakatshi ukuthi zinganethwa lizulu loba ungqwaqwane.

NgoJanuary 5, 2016—Isakhiwo se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Isisebenzi sisetankeni yokubilisa amanzi. Amatanka okubilisa amanzi mane futhi wonke asefakiwe.

NgoFebruary 8, 2016—Amawofisi/I-Services Building

Izisebenzi zifaka imitshina yokomisa impahla eziyabe ziwatshiwe. Imitshina le ithwala impahla ezingasukela kumakhilogramu angu-6 kusiya kwangu-45. Imitshina yokuwatsha yona izafakwa esandleni senxele.

NgoFebruary 8, 2016—ETuxedo

UGerrit Lösch, olilunga leQula Elibusayo, wenza isifundo se-Nqabayokulinda lemuli yaseBhetheli. Uhlelo lolu lusakazwa lakwezinye izindawo okuhlala khona izisebenzi ezakha eWarwick.

NgoFebruary 19, 2016—Izindlu zokuhlala eziku-A

Kulethwa ikhaphethi ezindlini zokuhlala. Kwathengwa ikhaphethi edlula 65 000 square meters ukuthi isetshenziswe eWarwick.

NgoFebruary 22, 2016—EWarwick

Phakathi kukaSeptember 2015 loFebruary 2016, iziphathimandla zavuma ukuthi izindlu zokuhlala eziku-C lo-D sezingahlala abantu yikho izisebenzi sezihlala ezindlini lezo. Ama-elevator ezakhiwo zonke afakwa. Ukwakhiwa okwakusenziwa emgwaqweni oya ezindlini zokuhlala lokufakwa kwezitina zokulungisa iguma kwaphela. Abanakekela iloni lamaluba baqhubeka besebenza ebusika ngenxa yokuthi kwakungaqandi kangako.

NgoFebruary 24, 2016—Isakhiwo se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Isisebenzi silungisa uphahla. Uhlangothi olubona ngemiduli lophahla yilo oluplastayo njalo lufake imiduli eyabe isilungisiwe.