Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Khangela Okuhle Okwenziwa Ngabanye

Khangela Okuhle Okwenziwa Ngabanye

Uhlupho Olujayelekileyo

Abantu abaziphakamisayo bajayele ukuba lobandlululo. Bazibona bengcono kulabanye njalo bakhangelela phansi abantu abangafanani labo. Nxa singananzeleli lathi singacina sesinjalo. Ibhuku okuthiwa yi-Encyclopædia Britannica lithi: “Abantu abanengi bacabanga ukuthi imihlobo yabo ingcono kakhulu kuleyabanye. Babona angani indlela abaphila ngayo, ukudla kwabo, indlela abagqoka ngayo, lokho abajayele ukukwenza, labakukholwayo lokunye nje kungcono kulokwabanye abantu.” Singawubalekela njani umcabango lo ongaqondanga?

Isimiso EsiseBhayibhilini

“Ngokuthobeka bonani abanye bengcono kulani.”—KWABASEFILIPHI 2:3.

Ivesi le isifundisani? Okungasinceda singaziphakamisi yikuba ngabantu abathobekileyo. Nxa sithobekile sizenelisa ukubona ukuthi kulalapho abanye abantu abangcono khona kulathi. Awukho umhlobo wabantu owenelisa ukwenza yonke into kuhle futhi oleziphiwo kukho konke.

Cabanga ngesibonelo sendoda okuthiwa nguStefan. Lanxa wakhulela elizweni elikhokhelwa  nguhulumende wobukhomanisi (communism), wenelisa ukunqoba ubandlululo ayelalo ngabantu abavela emazweni ayelabohulumende abatshiyene lowelizwe lakhe. Uthi: “Ukubona abanye abantu bengcono kulawe kuyanceda nxa ufuna ukunqoba ubandlululo. Kukhona lami engingakwaziyo empilweni engingakufunda kwabanye.”

Ongakwenza

Ungaziboni ungcono kulabanye abantu njalo vuma ukuthi lawe uyawenza amaphutha. Khumbula ukuthi abanye bangabe besenza ezinye izinto ngendlela engcono kuleyakho. Ungacabangi ukuthi bonke abantu bomhlobo othile benza amaphutha afananayo.

Kulokuthi umcabangele okubi umuntu womhlobo othile, zibuze:

Khumbula ukuthi abanye bayenelisa ukwenza ezinye izinto ngendlela engcono kuleyakho

  • ‘Okwenza ngimzonde yikuthi ulobuntu obubi yini kumbe yikuthi utshiyene lami kuphela?’

  • ‘Akhona yini amaphutha angawabona kimi?’

  • ‘Yikuphi akwenza ngcono kulami?’

Nxa ungacabangisisa ngemibuzo le, uzakwenelisa ukunqoba ubandlululo njalo ubone izinto ezinhle ezenziwa ngulowo muntu.