Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Woba Lozwelo

Woba Lozwelo

Uhlupho Olujayelekileyo

Nxa singahlala sikhangela ukuthi abanye abantu batshiyene njani lathi, sizacina sesisola indlela abayiyo yona. Lokhu kungabangela ukuthi sicine sesibakhangelela phansi ngenxa nje yokuthi benza izinto ngendlela etshiyene leyethu. Nxa sizibona singcono kulabanye kubanzima ukuthi sibazwele futhi lokho kuyabe kutshengisa ukuthi silobandlululo.

Isimiso EsiseBhayibhilini

“Jabulani labajabulayo; lilile labalilayo.”—KWABASEROMA 12:15.

Ivesi le isifundisani? Isifundisa ukuthi kumele sibe lozwelo. Umuntu olozwelo uyazifaka esimeni omunye umuntu akuso, azwe lokho akuzwayo.

Ukuba Lozwelo Kunceda Ngani?

Ukuba lozwelo kuyasinceda sibone ukuthi kasitshiyananga kangako labanye abantu. Kwenza sinanzelele lokuthi indlela esenza ngayo ezinye izinto iyafanana leyabo. Ukuba lozwelo kuyasinceda sibone ukuthi sonke singabantu banye kungelani lokuthi sidabuka ngaphi. Nxa singahlala sicabangisisa ngendlela esifanana ngayo labanye abantu kasisoze sibakhangelele phansi.

Ukuba lozwelo kuzasinceda lokuthi sibahloniphe abanye. U-Anne-Marie, odabuka eSenegal, wayebandlulula omunye umhlobo wabantu owawukhangelelwa phansi. Uyasitshela ukuthi ukuba lozwelo kwamnceda njani. Uthi: “Ukubona indlela abantu labo ababedubeka ngayo kwenza ngazibuza ukuthi aluba bekuyimi engithwele nzima ngale indlela bengizakuzwa njani. Lokhu kwenza ngananzelela ukuthi akulalutho olwalusenza ngibe ngcono kulabo.” Nxa singazama ukuzwisisa ubunzima abanye abantu abayabe bephakathi kwabo asisoze sibachothoze kodwa sizabazwela.

Ongakwenza

Nxa kulabanye abantu obakhangelela phansi zama ukucabanga izinto elihambelana ngazo. Ngokwesibonelo, zibuze ukuthi bazwa njani nxa:

Ukuba lozwelo kusinceda sibone ukuthi sonke singabantu banye

  • besidla ndawonye lemuli zabo

  • betshayisa emsebenzini ntambama njalo bediniwe

  • bezikwejisele labangane

  • belalele izingoma abazithandayo

Khathesi zama ukuzifaka esimeni sabo. Zibuze ukuthi:

  • ‘Bengingenzani nxa omunye umuntu engikhangelela phansi?’

  • ‘Ngingezwa njani nxa omunye umuntu angangahlulela kodwa engazi lutho ngami?’

  • ‘Aluba bengingomunye wabo bengingafisa ukuthi abanye bangiphathe njani?’