KwabaseFiliphi 2:1-30

  • Ukuba ngumKhristu othobekileyo (1-4)

  • Ukuzithoba kukaKhristu lokuphakanyiswa kwakhe (5-11)

  • Sebenzelani ukusindiswa kwenu (12-18)

    • Ukukhanya njengezibane (15)

  • UThimothi lo-Ephafrodithu bayathunywa (19-30)

2  Lina limanyene loKhristu, liyabakhuthaza abanye njalo liyabaduduza ngenxa yokuthi liyabathanda. Litshengisa ukuthi lilendaba labo lokuthi liyabathanda kakhulu futhi liyabazwela.  Ngakho yenzani intokozo yami iphelele ngokuba ngqondonye, lilothando lunye, limanyene ngokupheleleyo* njalo lilomcabango owodwa.+  Lingenzi lutho ngokubangisana+ kumbe ngokuziphakamisa+ kodwa ngokuthobeka bonani* abanye bengcono kulani.+  Lingaqakathekisi lokho okufunwa yini kuphela+ kodwa liqakathekise lalokho okufunwa ngabanye.+  Indlela elicabanga ngayo kayihlale injengekaKhristu uJesu,+  phela yena lanxa wayelesimo sikaNkulunkulu+ kazange akucabange ngitsho ukuzenza olingana laye.+  Kodwa wazidela watshiya konke ayelakho waba njengenceku+ njalo waba ngumuntu.+  Phezu kwalokho wathi esengumuntu wazithoba walalela kwaze kwaba sekufeni,+ esifa esigodweni sokuhlutshwa.*+  Ngenxa yalokhu uNkulunkulu wamphakamisa wamnika isikhundla esiphezulu kulaleso ayelaso.+ Ngomusa wakhe wamnika lebizo eliphezu kwawo wonke amabizo+ 10  ukuze amadolo wonke aguqe ebizweni likaJesu, awalabo abasezulwini labasemhlabeni kanye labangaphansi komhlaba*+ 11  njalo bonke bavume ebantwini ukuthi uJesu Khristu uyiNkosi,+ besekukhazinyuliswa uNkulunkulu uBaba. 12  Bathandekayo belihlala lilalela, hatshi ngesikhathi ngikhona kuphela kodwa ikakhulu khathesi ngingekho. Ngakho qhubekani lisebenzela ukusindiswa kwenu ngokwesaba langokuqhuqha 13  ngoba kuyamthokozisa uNkulunkulu ukuliqinisa aliphe isifiso lamandla okwenza okumthokozisayo. 14  Qhubekani lisenza izinto zonke lingakhononi+ njalo lingaphikisani,+ 15  ukuze libe ngabantwana bakaNkulunkulu+ abangasolekiyo futhi abamsulwa, abangelasici phakathi kwesizukulwane esonakeleyo lesixhwalileyo+ elikhanya phakathi kwaso njengezibane emhlabeni.+ 16  Qhubekani liligagadlele ilizwi lokuphila.+ Lokhu kuzakwenza ngithokoze ngelanga likaKhristu ngisazi ukuthi angigijimelanga amahala njalo angisebenzanga nzima ngisebenzela ize. 17  Lanxa ngithululwa njengomnikelo wokunathwayo+ phezu komhlatshelo+ ngokwenza inkonzo engcwele eliyenzayo ngenxa yokholo lwenu, ngiyathaba njalo ngiyathokoza lani lonke. 18  Yikho lani kufanele lithabe futhi lithokoze lami. 19  Khathesi ngilethemba lokuthi nxa kuyintando yeNkosi uJesu, ngizathuma uThimothi+ abuye kini masinyane ukuze engizakuzwa mayelana lani kungikhuthaze. 20  Kangilaye omunye onjengaye ozakuba lendaba lani ngenhliziyo yonke 21  ngoba abanye bonke baqakathekisa lokho bona abakufunayo hatshi okufunwa nguJesu Khristu. 22  Kodwa liyakwazi ukuthi uThimothi watshengisa ukuthi yena ufanele sibili ngoba njengomntwana+ osebenza loyise, wasebenza lami gadalala ukuze izindaba ezinhle ziqhubekele phambili. 23  Yikho-ke nguye engilethemba lokuthi ngizamthuma ngingavele ngibone nje ukuthi izinto zingihambela njani. 24  Lami ngilalo ithemba lokuthi ngizabuya kini masinyane nxa kuyintando yeNkosi.+ 25  Okwakhathesi ngikubona kufanele ukuthi ngithume u-Ephafrodithu kini, umfowethu esisebenza sonke njalo olisotsha likaKhristu njengami, elamthuma ukuthi azongincedisa ngengikuswelayo,+ 26  ngenxa yokuthi uyafisa kakhulu ukulibona lonke futhi uhlulukelwe njengoba lezwa ukuthi wayegula. 27  Wagula sibili waze waphosa wafa kodwa uNkulunkulu waba lesihawu kuye, hatshi kuye kuphela kodwa lakimi ukuze ngingabi phakathi kolunye usizi phezu kwalolu engikulo. 28  Yikho ngimthuma kini masinyane ukuze liphinde lithokoze nxa selimbona njalo lami ngingakhathazeki kakhulu. 29  Limamukele ngentokozo enkulu ngendlela elamukela ngayo abalandeli beNkosi futhi liqhubeke liwaqakathekisa kakhulu amadoda anjalo+ 30  ngoba waphosa wafa ngenxa yomsebenzi kaKhristu,* efaka ukuphila kwakhe engozini ukuze angincedise+ njengoba lina lingenelisi ukukwenza lokho ngenxa yokuthi kalikho lapha.

Amabala angaphansi

Kumbe, “emphefumulweni.”
Kumbe, “zehliseni libone.”
Lapha kutshiwo abafileyo abazavuswa.
Ezinye inguqulo zithi, “weNkosi.”