Kal idhi e weche manie iye

Warruok En Ang’o?

Warruok En Ang’o?

Dwoko ma Muma Chiwo

Weche mitiyogo ni “waro” kod “warruok” gin weche ma seche moko jondiko mag Muma ne tiyogo sama giwuoyo e wi konyo kata reso ng’ato e chandruok moro. (Wuok 14:13, 14; Tich Joote 27:20) Kata kamano, kinde mang’eny, itiyo kodgi kiwuoyo kuom reso ng’ato ae richo moro. (Mathayo 1:​21) Nikech richo ema kelo tho, joma iwaro kuom richo bedo gi geno mar dak nyaka chieng’.​—Johana 3:​16, 17. *

Ng’ato nyalo timo ang’o mondo oware?

Mondo iyud warruok, nyaka iyie kuom Yesu kendo inyis kokalo kuom timbeni ni iluwo chikene.​—Tich Joote 4:​10, 12; Jo-Rumi 10:​9, 10; Jo-Hibrania 5:9.

Muma wacho ni ng’ato nyiso ni en gi yie kokalo kuom bedo gi timbe makare. (Jakobo 2:​24, 26) Kata kamano, mano ok nyis ni koro inyalo anyala war ng’ato nyalhodia. En “mich ma Nyasaye chiwo” kokalo kuom ‘ng’wonone mogundho’.​—Jo-Efeso 2:​8, 9.

Be ng’ato nyalo siko ma ok oware?

Ee. Mana kaka ng’at ma ores ngimane ka nimo e pi nyalo dok ma nim e pi kendo, e kaka ng’at ma oseres ae richo ma ok luw kaka idwaro nyalo lalo warruok ma ne oseyudo. Kuom mano, Muma jiwo Jokristo ma oseyudo warruok ni ‘giked matek ne yie ma ne omigi’. (Juda 3) Bende ochiwo siem ne joma oseyudo warruok niya: “Sikuru ka utiyo matek ne warruok maru uwegi, kutimo kamano gi luoro kod kirni.”​—Jo-Filipi 2:​12.

Jawar en ng’a​—Nyasaye koso Yesu?

Muma nyisowa ni Nyasaye e soko mar warruok, omiyo iluonge ni “Jawar.” (1 Samuel 10:19; Isaiah 43:11; Tito 2:​10; Juda 25) E wi mano, Nyasaye notiyo gi chwo mathoth e reso oganda mar Israel machon, kendo Muma luongo chwogo ni “jowar.” (Nehemia 9:​27; Jobura 3:​9, 15; 2 Ruodhi 13:5) * Kamano bende, nikech Nyasaye chiwo warruok koa e richo kokalo kuom misango mar rawar ma Yesu nochiwo, Muma luongo Yesu ni “Jawar.”​—Tich Joote 5:​31; Tito 1:4. *

Be ibiro war ji duto?

Ooyo, jomoko ok bi yudo warruok. (2 Jo-Thesalonika 1:9) Kinde moro ka nopenj Yesu ni: “Be joma nok ema ireso?” Nodwoko niya: “Keduru matek mondo udonj e dhoot madiny, nikech awachonu ni, ji mang’eny nodwar donjoe to ok gininyal.”​—Luka 13:23, 24.

Paro ma ji nigo ni ji duto biro yudo warruok

Miriambo: Ndiko mar 1 Jo-Korintho 15:22 puonjo ni ji duto biro yudo warruok mosiko nikech owacho ni kokalo “kuom Kristo dhano duto biro bedo mangima.”

Adiera: Ndikono bende wuoyo kuom chier. (1 Jo-Korintho 15:12, 13, 20, 21, 35) Kama wacho ni “kuom Kristo dhano duto biro bedo mangima” tiende ni jogo duto ma ibiro chier, biro yudo gueth kokalo kuom Yesu Kristo.​—Johana 11:25.

Miriambo: Ndiko mar Tito 2:​11 puonjo ni ji duto biro yudo warruok nikech owacho ni Nyasaye “kelo warruok ne ji duto.”

Adiera: Wach motigo e dho Grik ni “duto” e ndikoni tiende bende nyalo bedo “mopogore opogore kata mang’eny.” * Omiyo, paro ma kare ma ndiko mar Tito 2:11 wuoye en ni Nyasaye miyo ji duto thuolo mar yudo warruok, moriwo nyaka “joma oa e ogendni duto, gi dhoudi duto, gi ji mopogore opogore duto, kendo gi dhok duto.”​—Fweny 7:​9, 10.

Miriambo: Ndiko mar 2 Petro 3:9 puonjo ni ji duto biro yudo warruok nikech owacho ni Nyasaye ‘ok dwar ni oketh ng’ato ang’ata.’

Adiera: Nyasaye dwaro ni ji duto okwo, to ok ochun ji ni mondo otim kaka odwaro ni eka wargi. “Chieng’ bura” mar Nyasaye ma Muma wuoyoe oriwo nyaka ‘kethruok mar joma ok oluore.’​—2 Petro 3:7.

^ par. 3 Seche moko Muma nyalo wacho ni ‘osewar’ ng’ato ae richo kod tho kata ka po ni resruogno pok ochopo.​—Jo-Efeso 2:5; Jo-Rumi 13:11.

^ par. 10 E ndiko achielni, loko moko mag Muma tiyo gi weche kaka “locho”, “rawar”, “jaloch”, “jatelo” kata mana “ng’ato” kar tiyo gi “jawar.” Kata kamano, e ndiko mag dho Hibrania mag Muma, itiyo gi wach achielno kiwuoyo kuom jowar ma gin dhano mana kaka oti kode kuonde mamoko e Muma kiwuoyo kuom Jehova Nyasaye kaka Jawar.​—Zaburi 7:​10.

^ par. 10 Nying Yesu ogol e nying moro mayudore e dho Hibrania ni Yehoh·shuʹaʽ, ma tiende en “Jehova En Warruok.”

^ par. 17 Ne diksonari mar Vine’s Complete Expository moting’o weche mayudore e Muma machon kod Muma manyien. Wach ma yudore e dho Grikni bende yudore e Mathayo 5:​11, ma nyiso ka Yesu lero kaka ji ne dhi wacho “weche duto” maricho kuom jolupne.​—International Standard Version.