Tich Joote 5:1-42

  • Anania kod Safira (1-11)

  • Joote timo honni mang’eny (12-16)

  • Itueyo joote kae to igonyogi (17-21a)

  • Ikelogi kendo e nyim Sanhedrin (21b-32)

    • ‘Winjo Nyasaye kar winjo dhano’ (29)

  • Paro ma Gamaliel nochiwo (33-40)

  • Lendo ot ka ot (41, 42)

5  To ng’at moro ma nyinge Anania kod Safira chiege ne ouso puothgi moro.  Ne odong’ gi pesa moko ka chiege bende ong’eyo, to ne otero mana bath pesano ne joote.+  Petro nopenje kama: “Anania, ang’o momiyo iseweyo Satan omiyi chir mondo iriamb+ ne roho maler+ kuom dong’ gi pesa moko ma ne iyudo e puothi?  Donge puodhono ne en mari ka pok iuse? To bang’ use, donge pesano pod ne en mari? Ang’o momiyo iseparo tim ma kama e chunyi? Iseriambo ne Nyasaye, to ok ne dhano.”  Ka ne Anania owinjo wechego, ne opodho motho, kendo luoro maduong’ nomako ji duto ma nowinjo mano.  Eka yawuoyi noa malo mi ne giboye gi lewni, kae to ne giting’e mi gitere oko kendo yike.  Koro bang’ seche adek kama, chiege nobiro kanyo to ok nong’eyo gima ne osetimore.  Petro nopenje kama: “Wachna ane, be in gi chwori ne uuso puodho e nengo ma kama?” Nodwoko niya: “Ee, ne wause e nengono.”  Eka Petro nowachone kama: “Ang’o momiyo uduto ji ariyo ne uwinjoru mondo utem roho mar Jehova?* Tiende jo ma oa yiko chwori ni e dho ot, kendo in bende gibiro ting’i mi giteri oko.” 10  Gikanyono, nopodho e tiend Petro mi ne otho. Ka yawuoyigo nochopo, ne giyudo kosetho kae to ne giting’e mi gitere oko, kendo ne giyike e bath chwore. 11  Omiyo, luoro maduong’ nomako kanyakla mangima kod ji duto ma nowinjo gik ma ne otimorego. 12  E wi mano, joote nomedo timo ranyisi kod honni mang’eny e kind oganda;+ kendo giduto ne gijoromo e Agoch* Solomon.+ 13  Adier, onge ng’ato ma ne nigi chir mar riwore gi jopuonjrego. Kata kamano, ji ne pwoyogi ahinya. 14  E wi mano, chwo gi mon ma ne keto yie kuom Ruoth ne siko ka medore kendo kwan-gi ne ng’eny ahinya.+ 15  Ne gikelo kata mana jo ma tuo e yore madongo, ka giting’ogi e otendni kod pere mondo ka Petro kalo kanyo, di po ka tipone olwar kuomgi.+ 16  Bende, oganda ma nowuok e mier molworo Jerusalem ne biro ka giting’o jo ma tuo, kod jo ma jochiende ne chando, kendo ne ochanggi giduto. 17  Eka jadolo maduong’ kod Jo-Sadukai duto ma ne ni kode noa malo, kendo ne gipong’ gi nyiego. 18  Omiyo, ne gimako joote mi giketogi e od tuech.+ 19  To gotieno, malaika mar Jehova* noyawo dhood jela+ mogologi oko mowachonegi niya: 20  “Wuoguru mondo udhi e hekalu, kendo udhi nyime lero ne ji weche duto e wi ngima ma biro.” 21  Ka ne giwinjo mano, ne gidonjo e hekalu ka piny oru mi gichako puonjo. Ka jadolo maduong’ kod jo ma ne ni kode nochopo, ne giluongo buch Sanhedrin kod chokruok duto mar jodong Israel, mi ne gioro wach e jela mondo okel joote e nyimgi. 22  To ka askeche nochopo e jela, ne ok giyudogi. Omiyo, ne giduogo mi gikelo wach 23  niya: “Ne wayudo jela ka olore motegno kendo ka jorit ochung’ e dhoot. To ka ne wayawe mi wadonjo, ne ok wayudo ng’ato.” 24  Koro ka jatend-jorit mar hekalu kod jatend-jodolo nowinjo wechego, dhogi nomoko kendo ne ok ging’eyo gima ne dhi timore bang’ mano. 25  To ng’at moro nobiro mowachonegi kama: “Neuru! Jo ma ne uketo e jelaka ni e hekalu. Gichung’ kuno kendo gipuonjo ji.” 26  Eka jatend-jorit nowuok gi askechene mi ne gidhi, kendo ne gikelogi, to ne ok gimakogi gi thwon, nimar ne giluor ni oganda ne nyalo chielogi gi kite.+ 27  Omiyo, ne gikelo joote mi gichungogi e nyim Sanhedrin. Eka jadolo maduong’ ne ononogi, 28  mowachonegi niya: “Ne wakwerou matek ni kik upuonj kutiyo gi nyingno,+ to e ma pod neuru! usepong’o Jerusalem gi puonju kendo uramo mar keto remb ng’atni e wiwa.”+ 29  Petro kod joote mamokogo nodwoko kama: “Nyasaye e ma nyaka wawinj nikech en e jalochwa, kar winjo dhano.+ 30  Nyasach kwerewa nochiero Yesu ma ne unego ka ung’awo e yath.+ 31  Ka ne Nyasaye okete e bade korachwich,+ ne oting’e malo mondo obed Jatelo Maduong’,+ kendo mondo obed Jawar,+ eka omi Jo-Israel olok chunygi mondo owenegi richogi.+ 32  Kendo wan joneno mag wechego,+ kaachiel gi roho maler+ ma Nyasaye osechiwo ne jo ma winje kaka jaloch.” 33  Ka ne giwinjo mano, mirima mager nomakogi, kendo ne gidwaro nego jootego. 34  To Ja-Farisai moro miluongo ni Gamaliel+ ma ne en japuonj Chik ma ji duto ne omiyo luor ne ochung’ e buch Sanhedrin, kendo nochiko mondo ogol jogo oko matin. 35  Kae to nowachonegi kama: “Un Jo-Israel, tang’uru gi gima uchano timo ne jogi. 36  Kuom ranyisi, kinde mokalo, Theuda nosieko kowacho ni en ng’at malich, kendo ji ma dirom 400 noriwore kode. Ne onege kendo jogo duto ma ne luwe ne oke mi kargi ne olal nono. 37  Bang’ Theuda, Judas ma Ja-Galili bende nosieko e kinde mag kwano ji, kendo noywayo ji moluwo bang’e. En bende ne otho, kendo jogo duto ma ne luwe ne oke. 38  Omiyo, kaluwore gi gima timore sani, awachonu ni kik udonjru gi jogi, to wereuru kodgi. Nikech ka chenroni kata tijni oa kuom dhano, obiro rumo; 39  to ka oa kuom Nyasaye, ok ubi loyogi.+ Ka ok kamano, di po ka ubedo mana jo ma kedo gi Nyasaye owuon.”+ 40  Nikech mano, ne girwako paro ma ne ochiwonegi, eka ne giluongo joote mi gichwadogi,+ kendo ne gichikogi mondo giwe wuoyo ka gitiyo gi nying Yesu, kae to ne gigonyogi mi gidhi. 41  Omiyo, ne giwuok e nyim buch Sanhedrin ka gimor+ nikech ne osekwan-gi kaka jo ma ichayo nikech nying Yesu. 42  To pile ka pile e hekalu kendo e ot ka ot,+ ne gidhi nyime puonjo kendo lando wach maber e wi Kristo Yesu ma ok giwe.+

Weche Moler Piny

Magi gin kuonde miluwo ma nigi sirni molworogi kod tado e wigi.