Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE | GIKO OSEKAYO MACHIEGNI

“Giko” En Ang’o?

“Giko” En Ang’o?

Ang’o ma biro e pachi sama iwinjo ka ji wacho ni, “Giko chiegni”? Dibed ni iparo jayalo moro ma yalo e nyim ji e kanisa kowuoyo gi dwol maduong’ kendo omoro wang’e koting’o Muma e lwete? Koso dibed ni iparo jaduong’ moro moti, ma tike oyugno mochung’ e bath ndara, korwako kandhu ma rabora kendo oting’o bao moro ma wuoyo kuom odiechieng’ bura? Paro weche kaka mago samoro nyalo miyo jomoko obed maluor, moko nyalo riwo gi kiawa, to moko bende nyalo neno wechego kaka gik ma nono.

Muma wacho kama: “Giko nobi.” (Mathayo 24:14) Gikono bende iluongo ni “odiechieng’ maduong’ mar Nyasaye” kata “Har–Magedon.” (Fweny 16:14, 16) En adier ni nitie dinde mang’eny ma puonjo weche mogwenyore kendo ma galagala e wi wach giko. Kata kamano, Muma to lero wach giko e yo makare. Oelonwa adiera e wi giko ma konyowa fwenyo weche ma ok ni kare ma ji wacho e wi giko. Wach Nyasaye bende konyowa ng’eyo kabe giko chiegni adier. To maduong’ moloyo, Muma puonjowa kaka wanyalo tony e odiechieng’no. Koro, wachakuru gi nono weche moko ma ok kare ma ji wacho e wi giko, kae to wanon kaka Muma lero giko. Kaluwore gi Muma “giko” en ang’o?

 WECHE MA OK KARE E WI GIKO

 1. GIKO EN KETHO PINY DUTO GI MACH MAGER.

  Muma wacho kama: “[Nyasaye] noloso mise mag piny, Mondo kik oyiengini nyaka chieng’.” (Zaburi 104:5) Ndikono kod mamoko konyowa bedo gadier ni Nyasaye ok bi ketho piny ngang’, kata ok obi weyo mondo gimoro amora oketh pinyni chuth!—Eklesiastes 1:4; Isaiah 45:18.

 2. GIKO NOBI ABIYA MA OK OCHAN.

  Muma fwenyonwa ni Nyasaye oseketo odiechieng’ sie mar giko. Owacho kama: “Kuom wach chieng’no kata sano, onge ng’at mong’eyo, kata malaike manie polo, kata Wuod Nyasaye, to mana Wuora. Sikuru ka utang’, sikuru ka uneno, nimar ok ung’eyo ni kinde moket en karang’o.” (Mariko 13:32, 33) Kuom mano, Nyasaye ma en Wuoro, ‘oseketo kinde’ sie ma giko mar pinyni biro chakoree.

 3. DHANO KATA KITE MADONGO MALWAR KOA E POLO E MA BIRO TUGO GIKO.

  Ang’o ma biro kelo giko? Ndiko mar Fweny 19:11 wacho kama: “Ne ang’iyo, kendo polo noyawore, mi ne aneno faras ma rachar. To jal ma nobet kuome iluongo ni Jal Migeno kendo Madier.” Kwan matindo 19 wacho kama: “Eka ne aneno ondiegcha gi ruodhi mag piny kod ogendni mag lweny maggi ka gichokore mondo giked gi jal mobet e farasno kod ogandane mar lweny.” (Fweny 19:11-21) Kata obedo ni wechego ne gin Fweny kata ngero, gimoro achiel madier ma gifwenyonwa en mae: Nyasaye biro oro ogandane mar malaike mondo oketh wasike.

Gima Muma wacho e wi giko en wach maber to ok wach marach

ADIERA E WI GIKO

 1. GIKO BIRO TIEKO SIRKANDE DUTO MAG DHANO.

  Muma wacho kama: “Nyasaye manie polo nochung piny ruoth moro ma ok norum nyaka  chieng’, onge oganda moro ma nobedi gi loch kuom piny ruodhno; to enong’iny pinje ruodhigi duto, mi notiekgi, kendo nobedie nyaka chieng’.” (Daniel 2:44) Mana kaka osenyis motelo e wach mar 3, ibiro tiek “ruodhi mag piny kod ogendni mag lweny maggi” ma biro yudo ka ‘osechokore mondo giked gi jal mobet e farasno kod ogandane mar lweny.’—Fweny 19:19.

 2. EN GIKO MAR LWENJE, GERO, KOD TIMBE MA OK KARE.

  ‘Nyasaye miyo lwenje rumo nyaka giko piny.’ (Zaburi 46:9) “Jo matir nodag e piny, kendo jo makare nodong’ie. Kendo nogol jo maricho oko e piny kendo jo matimo andhoga nogol oko chuth.” (Ngeche 2:21, 22) “Neuru! Aloso gik moko duto obed manyien.”—Fweny 21:4, 5.

 3. EN GIKO MAR DINDE MA OK PUONJ JI ADIERA MAR WACH NYASAYE.

  “Jonabi gikoro weche mag miriambo, mi jodolo bedo gi loch kuom ji e yorno: . . . to achien unutim ang’o?” (Yeremia 5:31) “Ji mang’eny nowachna chieng’no niya: ‘Ruoth, Ruoth, donge ne wakoro wach e nyingi, kendo ne wagolo jochiende e nyingi, kendo ne watimo tije mang’eny madongo e nyingi?’ To anawachnegi niya: ‘Ok nang’eyou ngang’! Auru e nyima, un joketh-chikgi!’”—Mathayo 7:21-23.

 4. GIKO MAR JOMA RIWO LWEDO WECHE MAG PINY MASANI.

  Yesu Kristo nowacho kama: “Koro ma e gimomiyo ibiro ng’ad bura: nimar ler osebiro e piny, to ji osehero mudho kar hero ler, nikech timbegi ne richo.” (Johana 3:19) Muma wuoyo kuom kethruok ma nokwako piny duto e ndalo Noa. ‘Ne oketh piny ma ndalono kane ataro mar pi opong’o piny. To kokalo kuom wach achielno, polo kod piny ma nitiere sani osekan ne mach, kendo okan-gi nyaka chop chieng’ bura kendo nyaka chieng’ mibiro kethie joma ok oluoro Nyasaye.’—2 Petro 3:5-7.

Ne ane ni ipimo “chieng’ bura kendo nyaka chieng’ mibiro kethie” ji gi “piny” ma ne oketh e ndalo Noa. En ang’o ma noketh e ndalogo? Ne ok oketh Piny mwadakieni, to noketh “joma ok oluoro Nyasaye” tiende ni jowasik Nyasaye. E odiechieng’ ma Nyasaye oseketo mar ng’ado bura, ibiro keth jogo moyiero bedo jowasike. To osiepe Nyasaye ibiro res, mana kaka nores Noa gi joode.—Mathayo 24:37-42.

Tem ane paro kaka pinyni biro bedo maber ahinya bang’ ka Nyasaye osegolo joricho duto! Kuom adier, gima Muma wacho e wi giko en wach maber to ok en wach marach. Kata kamano, podi inyalo penjori niya: ‘Be Muma nyisowa chieng’ ma giko nobie? Dibed ni giko chiegni ahinya? Ang’o ma anyalo timo mondo abi atony ka giko obiro?’