Ifyakwipusha Ifipushiwa Makosa Pali Bamboni sha BaYawe

Kani Bamboni sha BaYawe BaKlistu?

Mwane ishibeni umulandu tupusanineko ku bantu bambi abalabila ati baKlistu.

Kani Bamboni sha BaYawe BaKlistu?

Mwane ishibeni umulandu tupusanineko ku bantu bambi abalabila ati baKlistu.

Mba Nindo Bamboni sha BaYawe Tabalwilako Inkondo?

Bamboni sha BaYawe balishibikilwe icalo conse ati balakaana ukulwako inkondo. Ishibeni umulandu tukaanina ukulwilako inkondo.

Kani Bamboni sha BaYawe Balicetekele Muli BaYesu?

Ishibeni umulandu abaKlistu bacine belelwe ukusuminina muli baYesu.

Kani Bamboni sha BaYawe Balisumine ati Ukupempela Kwabo Lukoso Ekwa Cine?

Kani baYesu baalilabile ati kuli imilyango iingi iitangilila ku kupuluka?

Kani Bamboni sha BaYawe Balabona Ati Bakapuluka Benka?

Baibolo ilabuulishisha abakakwata ishuko lya kupuluka..

Kani Bamboni sha BaYawe Balicindikile Amapempelo Ambi?

Ishibeni fyefyo umucinshi wishibisha abaKlistu bacine.

Mba Nindo Bamboni sha BaYawe Tabasumininapo Ukubikwamo Imilopa?

Kuli ifingi ifi abantu abengi balabila pali Bamboni sha BaYawe ne kubikwamo imilopa. Ishibeni ifya cine pali fwebo pali uno umupunda.

Kani Bamboni sha BaYawe Balisumine Ati Icalo Calilengelwe mu Nshiku 6

Kani mulishi ati icisambisho ca kweba’ti icalo calilengelwe mu nshiku 6 cilipusene na fyefyo Baibolo ilabila?

Kani Bamboni Sha baYawe Balisumine mu Kulayana kwa Kale?

Kani icipusha cimo ica mu Baibolo cililekele ukupyunga? Boneni ifi mungabwenamo mu malyashi aacindeme ne kufunda kwa kofwako ifili mu malembo aciebeya

Mba Nindo Bamboni sha BaYawe Tabapyungishishapo Umutaliko Ili Balukupempela?

Nangaba’ti Bamboni sha baYawe baKlistu, tabapyungishapo umutaliko ili balukupempela. Mba nindo?

Kani Nibani Batatikile Ukupempela Kwa Bamboni Sha BaYawe?

Pendeni umulandu Charles Taze Russell tabelelepo pali babo abatatikile ukupempela kwesu.

Kani Bamboni sha baYawe Indalama Bapyungisha Shilafuma Kwisa?

Ishibeni icilengeshe umulimo wakutulisha ukwenda bwino mu calo conse nangaba ati tabalombaishapo umutuulo neli ukupeela ica pe kumi.

Kani Bamboni sha BaYawe Balapoka Ifya pe Kumi?

Kani Bamboni sha baYawe balibabuulile indalama belelwe ukupeela?

Kani Bamboni sha BaYawe Balikwete Intangishi Ishilipilwa?

Kani muli Bamboni muli intangishi? Nibani abanshikilwe ukuba abapyungishi?

Kani Bamboni sha BaYawe Balikwete Abanakashi Abatulisha?

Kani ni wisa umulimo abanakashi bapyungako mu mulimo wa kutulisha uwa Bamboni sha baYawe uupyungwa mu calo conse?

Kani Amakelesha ya Bamboni sha BaYawe Alyanshikilwe Shani?

Ishibeni inshila tupokelelamo ukutangililwa ne mafunde

Kani Nindo Bamboni sha BaYawe Batulishisha ku Maŋada Onse?

Ishibeni umulandu baYesu babuulile abasambile babo ukupyunga uyu umulimo.

Kani Bamboni sha baYawe balatulisha ku maŋanda onse pakweba ati bakapuluke?

Sambilileni ifi twishi pa kupuluka na fyefyo tungapuluka.

Nindo Bamboni sha BaYawe Batulishisha ku Bantu Abakwete uku Bapempela?

Cindo icitulengesha ukulukutulisha ku bantu abakwete uku bapempela?

Kani Isambililo lya Baibolo Cindo?

Boneni ifyasuko pa lwe sambililo lya Baibolo ilya pa lukoso.

Kani Bamboni sha BaYawe Balapyungako Umulimo wa Bumishonali?

Kani nibani bapyungako umulimo wa bumishonali, kabili nindo bapyungila? Kani kuliko abo basambisha ifyakupyunga uyu umulimo?

Kani Bamboni sha BaYawe Balikwete Abanakashi Abatulisha?

Kani ni wisa umulimo abanakashi bapyungako mu mulimo wa kutulisha uwa Bamboni sha baYawe uupyungwa mu calo conse?

Mba Nindo Tamwitilapo Umu Mubunganina ati Icalici?

Ishibeni ifi ishina lyakweba ati “Umulenda wa Bufumu uwa Bamboni sha BaYawe” wabeleko ne mulandu tulipyungishisha.

Mba Nindo Bamboni sha BaYawe Tabapyungishishapo Umutaliko Ili Balukupempela?

Nangaba’ti Bamboni sha baYawe baKlistu, tabapyungishapo umutaliko ili balukupempela. Mba nindo?

Kani Bamboni Sha baYawe Balisumine mu Kulayana kwa Kale?

Kani icipusha cimo ica mu Baibolo cililekele ukupyunga? Boneni ifi mungabwenamo mu malyashi aacindeme ne kufunda kwa kofwako ifili mu malembo aciebeya

Mba Nindo Bamboni sha BaYawe Tabalwilako Inkondo?

Bamboni sha BaYawe balishibikilwe icalo conse ati balakaana ukulwako inkondo. Ishibeni umulandu tukaanina ukulwilako inkondo.

Kani Bamboni sha BaYawe Balofweleshako Ili Kwaba Ifyakukatasha?

Ishibeni ifitucita ili kwaba ifyakukatasha kuli baabo tupempela nabo na babo abatatupempelapo nabo.

Kani Bamboni sha BaYawe Balasumina Ukupyungisha Imiyanda?

abantu bambi balalanguluka ati Bamboni sha BaYawe balakaana ukupola ukupyungisha imiyanda. Kani fya cine ifyo?

Mba Nindo Bamboni sha BaYawe Tabasumininapo Ukubikwamo Imilopa?

Kuli ifingi ifi abantu abengi balabila pali Bamboni sha BaYawe ne kubikwamo imilopa. Ishibeni ifya cine pali fwebo pali uno umupunda.

Kani Bamboni sha BaYawe Balakaanya Amavidyo, Amabuuku, Neli Inyimbo Shimbi?

Nifisa ifingofwako umuKlistu ukusalululapo bwino ifyakulisangalashishamo?

Mba Nindo Bamboni sha BaYawe Tabasefeshapo Icilishimishi?

Abantu abengi balasefya Icilishimishi nangaba ati balishi ifi yatatikile. Ishibeni umulandu Bamboni sha BaYawe tabasefesheko.

Mba Nindo Bamboni sha BaYawe Tabasefeshako Isita?

Abantu abengi balabona ati Isita kusefya kwa buKlistu. Mba nindo Bamboni sha BaYawe tabasefeshako?

Kani Bamboni sha BaYawe BaKlistu?

Mwane ishibeni umulandu tupusanineko ku bantu bambi abalabila ati baKlistu.

Kani Bamboni sha BaYawe Kupempela Ukufumine Ku America?

Ishibeni ifintu 4 pa kwanshika kwesu ukwa mu calo conse.

Kani Bamboni sha BaYawe kupempela ukwensu?

Linganyeni ifintu fibili fyefyo abantu balabila pa kupempela ukwensu kuli bucine pali Bamboni sha baYawe.

Kani abafumine mukupempela kwenu mulabapata?

Shimbi impindi cingelelwa ukutamfya umuntu kabili ukucita ifyo kungamofwako ukubwelela kwi kelesha.