Tolokeleni

Kani Bamboni Sha baYawe Balisumine mu Kulayana kwa Kale?

Kani Bamboni Sha baYawe Balisumine mu Kulayana kwa Kale?

Inya. Bamboni sha baYawe balisumine ati Baibolo ‘ililungikilwe kuli baLesa. kabili ilyelelwe.’ (2 Timote 3:16) Ekweba ati Ukulayana kwa Kale ne kwa bukumo koti kwelelwa na fyefyo abantu beta. Pano Bamboni sha baYawe baleta ati Amalembo aciEbeya ne Malembo aciGiliki. Icilengeshe ukuyete’fi, nipakuti tatubonapo koti ambi amalembo akale neli ati alilekele ukupyunga.

Mba wisa Mulandu Fwe baKlistu Tupengela Ukulayana kwa Kale ne kwa Bukumo?

Pakuti pa kuba ne mupashi uswetele Paulu kalemba ati: “fyonse ifyalembelwe akale fyalilembelwe ati tufisambilile” (AbaLoma 15:4) Popele, na mu malembo aciEbeya muli ifyebo ifitungasambililamo. Ukucila pali fyonse muli ifyebo ificindeme ne kufunda ukungatofwako.

  • Amalyashi aacindeme. Mu malembo aciEbeya muli amalyashi pa bulengeshi na fyefyo umuntunshi abifishe. Ukwakubula aya malyashi tekuti twishibepo ifyasuko ku fyakwipusha ifili koti nififi: Twalifumine kwisa? Nindo tufwila? (Ifyakutaŋga 2:7, 17) Nakabili, mu malembo aciEbeya muli amalyashi pali fyefyo baYawe balukupyunga ne bantu abalukwikala fifino twikala.—Jakobo 5:17.

  • Ukufunda ukungatofwako. Ibuuku lya mu Baibolo ilya Uwakutulisha na Ifishimpi, aali mu ciputusha ca malembo aciEbeya, muli ukufunda ukupyunga ku fitentekwa fyonse. Yalilabiile pali fyefyo mungacita pa kuba a abasangalele mu cisoolo (Ifisimpi 15:17), Ifi mwelelwe ukupyunga imilimo (Ifisimpi 10:4; Uwakutulisya 4:6), na fyefyo abasankwa na bamoye bangapyungisha bwino impindi ya busankwa na bu moye pakweba ati babe abasangalele (Uwakutulisya 11:9–12:1).

Nakabili fingi, tungabwenamo mu kusambilila ifili mu mabuuku aalembelwe na Mose aetwa ati Torah(amabuuku akutanga asano aamu Baibolo) . Nangaba ati abaKlistu tabapangilishiwapo ukupyungisha amafunde aasangwamo, ukufunda ukulimo kungatofwako ukulukwikele abasangalele mu mweo wesu—IfyabaLefai 19:18; Ndutelonomi 6:5-7.