Tolokeleni

Kani Bamboni sha BaYawe Kupempela Ukwensu?

Kani Bamboni sha BaYawe Kupempela Ukwensu?

Koku mwane, Bamboni sha baYawe talipo kupempela ukwensu. Fwebo tuli baKlistu abesha ne makosa onse ukulukulonda ifi baYesu balukupyunga ne kumfwila ukufunda kwabo.

Ukupempela ukwensu endo?

Ishiwi lya kweba ati “icensu” koti lyaalula ifilekenelekene koti kwelelwa ne filukulabilwapo. Nangabe’fyo twakulabila pa fintu fibili fyefyo abantu balabila pa kupempela ukwensu kabili twakulabila ne mulandu Bamboni sha baYawe tababelelepo kupempela ukwensu.

  • Ukupempela ukwensu, ni kuko ukwabukumo neli ukusambisha ifya pa lwabo abene . Bamboni sha baYawe talipo kupempela kwa bukumo ukwatatikile ukwine lukoso. Sombi, ukupempela kwesu kulatuntulula ukupempela kwa baKlistu bakutanga, babo abalukulonda ne kusambisha ifilembelwe muli Baibolo. (2 Timote 3:16, 17) Tulicetekele ati Amalembo Aaswetele eyelelwe ukupyungishiwa mu kupempela kwesu ukucila ukulukusambisha lukoso ifya pa lwesu.

  • Ukupempela ukwensu kubipile kabili kulatangililwa ne ntangishi abantunshi. Bamboni sha baYawe tabatangililwapo ne ntangishi ya buntunshi iili yonse. Mu kupusanako na fyefyo, tulalonda ifi baYesu babuulile abasambile babo ati: “pali umo eŋka uwakumufundeni e baKlistu.”—Matayo 23:10.

Ukupempela kwesu talipo kubipile, Ukupempela kwa Bamboni sha baYawe kulofwa abantu abalimo ukuba abaweme kabili tulofweleshako ne njikale. Ku cakubwenako, umulimo wesu uwakutulisha ulyofwele abantu abengi ukuleka imibelo iibipile iili koti, kupeepa fwaka ne kupendwa imfaina. Nakabili, tulasambisha abantu mu calo conse, ukubofwako ukwishiba ukulemba ne kupenda. Kabili tulofweleshako ne baponenwa ne makatasho. Tulapyungisha makosa kukoselesha abantu pali fyefyo belelwe ukwikala, koti ni fyenka filya baYesu baalukukoselesha abasambile babo ukucita.—Matayo 5:13-16