Tolokeleni

Ifilipo

Mungapenda neli ukukopololapo pa Intaneti bamakashini ba bukumo, Akatabombo ka Wakulama na Loleni! ne fili koti ni fifi panshi apa.

 

BONENI

Ifyebo fimbi ifilukusangwa pa Intaneti tekuti fisangwepo mu mabuuku aapulintilwe.