Kani Findo Baibolo Itusambisha?

Ili ibuuku lya kusambililamo Baibolo lya komofweniko ukusambilila ifi baibolo ilabilapo pa malyashi aalekene lekene, ukubikako ukwishiba umulandu tupengela, ificitika kani umuntu afwa, ifyakuba abasangalele mu cisoolo, na fimbi lukoso.

Kani BaLesa Balafwaya Ubwikashi Bwesu Ukuba Shani?

Mungalanguluka ati nindo ukupenga kufuliile’fi. Baibolo ilasambisha ati bukumo lukoso baLesa bakawamya ifintu pa calo ne kufumyapo ukupenga, amalwashi, ne mfwa.

ICAPITALA 1

Kani BaLesa Bacine Nibani?

Kani mulalanguluka ati baLesa balamulameni? Sambilileni pa mibelo yabo nafyefyo mungaba icibusa ca baLesa.

ICAPITALA 2

Baibolo Libuuku Ilifumine Kuli BaLesa

Kani Baibolo ingamofweniko shani ukushilisha amakatasho? Nindo mwelelwe ukucetekela ukushimika ukulembelwe mu Baibolo?

ICAPITALA 3

Kani BaLesa Balafwaya Ubwikashi bwa Bantunshi Ukuba Shani?

Kani ubwikashi bukaba shani mu calo ca bukumo ili cikaba paladaiso?

ICAPITALA 4

Kani BaYesu Klistu Nibani?

Sambilileni umulandu bayesu babelele e baMasaya, ukubafumine, ne mulandu babelele Bana abafyelwe benka.

ICAPITALA 5

Umulubulo ni Mpese Iikulu Ukufuma Kuli BaLesa

Kani Umulubulo cindo? Kani mungabwenamo shani?

ICAPITALA 6

Findo Ficitika Kani Twafwa?

Sambilileni ifi Baibolo isambisha pa ficitika kani twafwa ne mulandu tufwila.

ICAPITALA 7

Abafwile Bakabuuka!

Kani abakwabenu balifwile? Kani mukababonapo nakabili? Sambilileni ifi Baibolo ilabilapo pa kubuushiwa kwa bafwile.

ICAPITALA 8

Kani Ubufumu bwa BaLesa Cindo?

Abantu abengi balishi itembelo ilishibikilwe ati Itembelo lya baShikulu. Kani aya amashiwi alaalule’ndo: “Ubufumu Bwenu Bwise”?

ICAPITALA 9

Kani Ukushila Kwa Calo Kwapalamina?

Boneni fyefyo ifilukucitika ne mibelo mu calo filukulangisha ati tulukwikala mu nshiku sha kupelako ili ukushila kwa calo takungesa ukwelelwa na fyefyo Baibolo ilabila.

ICAPITALA 10

Ukwishiba Bucine pa Nkalamba

Baibolo ilalabila pa nkalamba ne fibanda. Kani ifi ifilengelwe fya mupashi eko fili? Kani fingatofwako neli ukutusomesha?

ICAPITALA 11

Nindo Ukupenga Kufuliile?

Abantu abengi balalanguluka ati baLesa ebalengesha ukupenga ukuli mu calo. Kani mwebo findo mulangulukapo? Sambilileni ifi baLesa balabiile pa filengesha ukupenga.

ICAPITALA 12

Mungaba Shani Icibusa ca BaLesa?

Tacikateshepo ukwikala amekalilo aasangalasha baYawe. Nacine, mungaba icibusa cabo.

ICAPITALA 13

Mulukucindika Umweo

Kani baLesa balabona shani ukupulumusha ipafu ku mushikila, ukubikwamo imilopa, ne mweo wa nama?

ICAPITALA 14

Icisoolo Cenu Cingaba Icisangalele

Ubutemwe baYesu balangishe cakubwenako iciweme ku balume, abakashi, abafyashi, ne bana. Findo tungasambililako kuli baYesu?

ICAPITALA 15

Ukupempela BaLesa mu Nshila Iyelelwe

Boneni ifintu 6 ifishibisha abapempela baLesa mu nshila iyelelwe.

ICAPITALA 16

Salululenipo Ukupempela BaLesa

Nibwisa bukatasho mungakwata ili mulukubuulishisha ifi musumiinemo kuli bambi? Mungabuulishisha shani ifi musumiinemo ukwakubula ukusomesha bambi?

ICAPITALA 17

Ukutembela Lishuko Ilikulu Tupeelwe

Kani baLesa balakutika ili mwatembela? Pa kwasuka ico icakwipusha, mulyelelwe ukusambilila ifi Baibolo ilabila pe tembelo.

ICAPITALA 18

Kani Ndyelelwe Ukulituula kuli BaLesa ne Kubatishiwa?

Findo fipengelwa pa kweba ati umuntu afikepo ukubatishiwa koti mu Klistu? Sambilileni ifi kwimakaninako na fyefyo kucitwa.

ICAPITALA 19

Pitilisheni Ukukosha Bucibusa Bwenu na BaYawe

Tungalangisha shani ati tulitemenwe baYawe kabili ati tulatoota pali fyonse ifi batucitiile?

Ifyebo na Fimbi

Ifi amashiwi aali mwi buuku lya Kani Findo Baibolo Itusambisha? alukwalula