Tolokeleni

Inyimbo sha mu Kupempela kwa BuKlistu

Kopololeni inyimbo sha buKlistu ishiweme isha kukutikako ishipyungishiwa pa kulemya baYawe Lesa ne kubapempela. Isha mashiwi, ne sha kubulamo amashiwi epo shili.