Tolokeleni

Ukubungana kwa pa Mwaka Ukwa Bamboni sha BaYawe

Cila mwaka, Bamboni sha BaYawe balabungana pamo mu mabumba aakulu utusuba tutatu. Ishibeni ifingi pali kuku ukubungana kwa pa mwaka.

 

Fwayeni Umupunda wa Kwenu