Tolokeleni

Ukubungana kwa pa Mwaka Ukwa Bamboni sha BaYawe

Cila mwaka, Bamboni sha BaYawe balabungana pamo mu mabumba aakulu utusuba tutatu. Ishibeni ifingi pali kuku ukubungana kwa pa mwaka.