Tolokeleni

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Learn about our meetings. Find a meeting location near you.

Fwayeni Umupunda wa Kwenu

Kani findo ficitwa pa kubungana kwesu?

Bamboni sha baYawe balabungana libili mu mulungu. (AbaEbeya 10:24, 25) Pali kuku ukubungana, uku abali bonse bangasangwako, tulasambilila ifili mu Baibolo ne kubona fyefyo tungafipyungisha mu mekalilo esu.

Mutubeya utwingi utwakupempela kwesu kulaba kwambaala ne bali mwi bumba, koti nifyefyo ciba ku sukuulu. Ukubungana kulatatikila ne lwimbo ne tembelo na pa kushila cilaba fyopele’fyo.

Uuli onse lukoso nangaba ati talipo ni Mboni ya baYawe angasangwako ku kubungana kwesu. Tuleeta bonse lukoso ukweba ati bangasangwako. Tatulipilishapo kabili tatupitamo ili tupoka ifya mpese.