Tolokeleni

Pali Bamboni sha BaYawe

Kani mulukufwaya ukwishiba ifingi pali fwebo, mungabungana pamo na fwebo, mungalomba ukumusambisheni Baibolo apa lukoso, neli mungeshibilapo ifingi pali fwebo ukupyungisha uno umupunda. Kabili tulukumukombeteleni ati mungafakashisha amaofeshi apa mutano pakweba ati mwishibe ificitwapo.

Beliefs and Activities

Ifyakwipusha Ifipushiwa Makosa Pali Bamboni sha BaYawe

Sangeni ifyasuko ifipubile ukumfwa ku fyakwipusha abantu bepusha makosa.

Imilimo ya Bamboni sha BaYawe

Tulasangwa mu fyalo ukucila 230 kabili tulifumine ku milaka ne mishobo ne nkulilo ishilekenelekene. Cipale mulishi ati umulimo wesu kutulisha pa Bufumu, nangabe’fyo tulofweleshako ne njikale munshila shimbi.

Free Bible Study Program

Nindo Twelelwe Ukusambilila Baibolo?

Baibolo ilukofwako abantu abengi ukushinguluka icalo ukusangana ifyasuko ku fyakwipusha ifikateshe mu bwikashi bwabo. Kani mulukufwaya ukuba pa bantu Baibolo ilukofwako?

Kani Tulasambilila Shani Baibolo ne Bantu?

Ukushinguluka icalo conse Bamboni sha BaYawe balishibikiilwe kuli fyefyo basambisha Baibolo apakubula ukulipilapo neli kamo. Boneni ifi bacita.

Lombeni Ukumusambisheni Baibolo

Sambilileni Baibolo apalukoso pa mpindi na pa mupunda mulukufwaya.

Meetings and Events

Findo Ificitwamo mu Mulenda wa Bufumu?

Libweneni mwebene ificitwamo mu Mulenda wa Bufumu.

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.

Ukwanuka Imfwa ya BaYesu

Cila mwaka amamilyoni abantu balakumana ku kwanuka imfwa ya baYesu. Tulukumwiteni ukweba ati mwise musambilile ifi ici icakwanuka cikuma umweo wenu na mwebo.

Branch Offices

Tumineni Bamboni sha BaYawe

Ifyebo fyakupyungisha pa kutumina ku maofeshi esu mu calo conse.

Office and Tour Information

Locate an office near you. Find out what tours are available.

Kani Bamboni sha baYawe Indalama Bapyungisha Shilafuma Kwisa?

Ishibeni icilengeshe umulimo wakutulisha ukwenda bwino mu calo conse nangaba ati tabalombaishapo umutuulo neli ukupeela ica pe kumi.