Tolokeleni

Mba ni Bani Muli Bucine Abalukwikalika Icalo?

Ifi Baibolo yasuka fingamusangalasheni. Ishibeni umulandu cicindamine na fyefyo cikaba kuntangiile

Get the Answer

See recently added videos, music, articles, and news.

Boneni ifi Baabikapo Bukumo

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.

Lombeni Ukumusambisheni Baibolo

Sambilileni Baibolo apalukoso pa mpindi na pa mupunda mulukufwaya.

Kani Bamboni sha BaYawe Nibani?

Tulifumine ku mikoka ne milaka iilekenelekene, nangabe’fyo, tulikatene mu kupyunga kwesu. Ukucila pali fyonse lukoso, tulafwaya ukulemya baYawe, baLesa abalabiilwepo mu Baibolo kabili Abalengeshi ba fintu fyonse. Tulesha ne makosa esu ukutuntulula baYesu Klistu kabili tulasangalala ukwitwa ati abaKlistu. Fwense umo umo lyonse tulapyungisha impindi yesu ukofwako abantu ukusambilila Baibolo ne Bufumu bwa baLesa. Pakuti tulacitila bumboni, neli tulalabila, pali baYawe Lesa ne Bufumu bwabo, tuletwa ati Bamboni sha BaYawe.

Bonenipo pa mbokoshi yesu iya pa Intaneti. Pendeni Baibolo pa Intaneti. Twishibeni fwebo na fyefyo tucetekelemo.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.