Tolokeleni

 • Apepi na Calbuco volcano, Chile​—Ukwambaala pali fyefyo Baibolo ilabiile pa kuba ne mweo wa muyayaya mu paladaiso

  Mu​—Chile

  • Ubwingi bwa bantu—18,552,218

  • Imboni sha BaYawe abasambisha abantuBaibolo—80,451

  • Amakelesha—1,012

  • Abantu Mboni umo umo elelwe ukutulishako—Umo kubali 231

 • Malindi Beach, Kenya—Balukupeela ibuuku lya Kani Findo Baibolo Muli Bucine Isambisha?

  Mu​—Kenya

  • Ubwingi bwa bantu—44,611,800

  • Imboni sha BaYawe abasambisha abantu Baibolo—27,491

  • Amakelesha—596

  • Abantu Mboni umo umo elelwe ukutulishako Umo kubali 1,623

 • Antsirabe, Umu pousse-pousse (rickshaw) uwensha motoka balukumupeela Ulupungu lwa kwa Kalinda​—Madagascar

  Mu​—Madagascar

  • Ubwingi bwa bantu​—22,599,698

  • Bamboni sha BaYawe abasambisha abantu Baibolo​—28,530

  • Amakelesha​—629

  • Abantu Mboni umo umo elelwe ukutulishako​—Umo kubali 792

 • Prague, Czech Republic—Ukusambilila Baibolo ukupyungisha ibuuku lya Kani Findo Baibolo Muli Bucine Isambisha?

  Mu—Czech Republic

  • Ubwingi bwa bantu—10,625,449

  • Imboni sha baYawe abasambisha abantu Baibolo—15,442

  • Amakelesha—216

  • Abantu Mboni umo umo elelwe ukutulishako—Umo kubali 688

ISULENI

“Icebo ici Iciweme ica Bufumu cikatulika monse mu calo ca panshi.”—Matayo 24:14.

ISALENI

“Icebo ici Iciweme ica Bufumu cikatulika monse mu calo ca panshi.”—Matayo 24:14.

“Icebo ici Iciweme ica Bufumu cikatulika monse mu calo ca panshi.”—Matayo 24:14.

Kani Bamboni sha BaYawe Nibani?

Tulifumine ku mikoka ne milaka iilekenelekene, nangabe’fyo, tulikatene mu kupyunga kwesu. Ukucila pali fyonse lukoso, tulafwaya ukulemya baYawe, baLesa abalabiilwepo mu Baibolo kabili Abalengeshi ba fintu fyonse. Tulesha ne makosa esu ukutuntulula baYesu Klistu kabili tulasangalala ukwitwa ati abaKlistu. Fwense umo umo lyonse tulapyungisha impindi yesu ukofwako abantu ukusambilila Baibolo ne Bufumu bwa baLesa. Pakuti tulacitila bumboni, neli tulalabila, pali baYawe Lesa ne Bufumu bwabo, tuletwa ati Bamboni sha BaYawe.

Bonenipo pa mbokoshi yesu iya pa Intaneti. Pendeni Baibolo pa Intaneti. Twishibeni fwebo na fyefyo tucetekelemo.

 

Lombeni Ukumusambisheni Baibolo

Sambilileni Baibolo apalukoso pa mpindi na pa mupunda mulukufwaya.

Amavidyo AbuKlistu

Amavidyo apa Intaneti aakoselesha ukucetekela muli baLesa.

Kani Indalama Mupyungisha Shilafuma Kwisa?

Ishibeni icilengeshe umulimo wakutulisha ukwenda bwino mu calo conse nangaba ati tabalombaishapo umutuulo neli ukupeela ica pe kumi.

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.

Amabuuku Aalipo

Boneni ifi babiikapo bukumo ne filipo kale.

Tambeni Amavidyo ya Bacibuulu

Sambilileni Baibolo ukupyungisha amavidyo abashinkile amatwi.