Tolokeleni

Kani Indalama Mupyungisha Shilafuma Kwisa?

Kani Indalama Mupyungisha Shilafuma Kwisa?

Umulimo wesu uwakutulisha ulofweleshiwa ne ndalama shesho Bamboni sha baYawe bapeela mukulitemenwa. Tatupishamo imbale ili tulukubungana kabili tabatubuulapo ukupeela ica pe kumi. (Matayo 10:7, 8) ) Pa mupunda wa kucite’fyo, tulabika utubokoshi apa tubunganina pakweba ati abalukufwaya ukupeelako impese bangacita fyopele fyo. Balacite’fyo ukwakubula ne kwishibikwa.

Cimbi icilengesha indalama shesu ukupyungishiwa bwino ni pakuti tatufoleshapo intangishi. Nakabili, tatulipilwapo pakuti pa kutulisha ku maŋanda onse ne pa tubunganina pali lukoso apelelwe.

Ifya mpese fyonse ifitumwa ku maofeshi esu, filapyungishiwa kukofwako abaponenwa ne makatasho, ukofwelesha ba mishonali ne bapyungishi bakwenda, ukofwelesha umulimo wa kwibaka apa kubunganina ne kupulinta ama Baibolo ne mabuuku ambi aalabila pali Baibolo.

Umuntu umo umo alasalululapo kani kupeela ifingapyungishiwa, ku mulimo wa kwenka kulya neli ifingapyungishiwa ku muli wa mu calo conse neli fyonse fibili. Amakelesha onse alabuulishisha indalama ishilipo kwi kelesha.