Tolokeleni

Ukupenda Baibolo Koti Cakulangilila

Alakanyeni pa kupenda Baibolo koti cakulangilila uku mungakopolola, umuli inyimbo sha cinenene, ne kubuulishisha. Amavidyo ya mu mulaka wa bacibuulu nayo epo yali.

Salululeni umulaka mulukufwaya mu kabokoshi akalimo imilaka, ne kutinika apali ati Fwayeni pakubona ukupenda Baibolo koti cakulangilila ukuli muli woyo umulaka. Lembenimo amashiwi aasangwa pa mutwi wa cakulangilila neli Ibuuku lya mu Baibolo pakubona icakulangilila icipalene ne kupenda kwa mu Baibolo mulukufwaya.

 

BONENI