Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Kani Findo Baibolo Muli Bucine Isambisha?

Ili ibuuku lya lyakofwako ukusambilila ifili mu Baibolo lililembelwe munshila yakumofweniko ukusambilila ifi Baibolo ilabila pa malyashi aengi, ukubikako umulandu tupengela, ificitika kani umuntu kani afwa, ne fyakuba ne cisoolo icisangalele, na fimbi ifingi lukoso.

Kani Ifi Efi BaLesa Baalukufwaya?

Cipale mungakankamana umulandu kubelele amakatasho aangi ino myaka. Kani mulishi ati Baibolo ilalabila ati ifintu fikaaluka bukumo kabili namwebo mungesa mukulitemwesha?

ICAPITALA 1

Kani Ukusambisha kwa Cine Pali BaLesa Nikwisa?

Kani mulalanguluka ati baLesa balamulameni mwebo palwenu? Sambilileni pa mibelo yabo na fyefyo mungapalamina kuli bo.

ICAPITALA 2

Baibolo—Ibuuku Ilifumine Kuli BaLesa

Kani Baibolo ingamofweniko shani ukushilisha amakatasho apalwenu? Nindo mwelelwe ukucetekela ukushimika ukulembelwemo?

ICAPITALA 3

Kani BaLesa Balafwaya Icalo Ukulukuli Shani?

Kani ukufwaya kwa baLesa ubwa kufwaya icalo ukuba paladaiso bukakonshiwa? Kani bukakonshiwa, ninshi nilwisa?

ICAPITALA 4

Kani BaYesu Klistu Nibani?

Sambilileni umulandu baYesu babelele e Masaya walailwe, uku bafumine, ne mulandu babelele ebana ba baYawe abafyelwe benka lukoso.

ICAPITALA 5

Umulubulo Ni Mpese Iyakuti Ubukulu Iifumine Kuli BaLesa

Kani umulubulo cindo? Kani mungabwenamo shani mu mulubulo?

ICAPITALA 6

Nikwisa Ukuli Abafwile?

Sambilileni ifi Baibolo isambisha pa bafwile ne mulandu abantu bafwila.

ICAPITALA 7

Ubucetekelo Bwa Cinenene ku Bakwabesu Abafwile

Kani mulilufishepo abakwabenu mumfwa? Kani cingacitika ukubabona nakabili? Sambilileni ifi Baibolo isambisha pa kubuushiwa.

ICAPITALA 8

Kani Ubufumu bwa BaLesa Cindo?

Abantu abengi balilishi itembelo lya Mwe baShikulu. Kani aya amashiwi alalule’ndo: “Ubufumu bwenu bwise”?

ICAPITALA 9

Kani Tulukwikala mu ‘Nshiku sha Kupelako’?

CBoneni ifi ifntu fili ne filukucitika mu calo ifilukubuulishisha ati mucinenen tulukwikala “mu nshiku sha shakupelako” shesho Baibolo yashimikile.

ICAPITALA 10

Ifi Ifilengelwe fya Mupashi Ficita Kuli Fwebo

Baibolo ilalabila pa nkalamba ne fIbanda. Kani ifi ifilengelwe fyacinene? Kani fingamukumeni mu mweo wenu?

ICAPITALA 11

Mba Nindo BaLesa Basuminishishe Ukupenga?

Abantu abengi balalanguluka ati baLesa ebalengesha ukupenga ukuli mu calo. Mwebo mulalangulukapo shani? Sambilileni imilandu yeyo baLesa balabile iilengesha ukupenga.

ICAPITALA 12

Ukulukucita Ifisangalasha BaLesa

Cingacitika ukulukucita ifisangalasha baLesa. Bucine bwa kweba’ti, mungaba icibusa cabo.

CHAPTER 13

Cindikeni Umweo Koti Nifyefyo BaLesa Baucindikile

Kani baLesa balabona shani ukupulumushe’pafu, ukubikwamo umilopa, ne mweo wa nama?

ICAPITALA 14

Ifimungacita Pakweba ati Icisooolo Cenu Cibe Icisangalele

Abalume, abakashi, ne bana bangatuntululako icakubweneko iciweme ceco baYesu balangishe ukulosha ku butemwe. Findo tusambililako kuli bo?

ICAPITALA 15

Ukupempela Uku BaLesa Basuminishe

Boneni ifintu 6 ifilangisha fyefyo abali mukupempela kwa cine bacita.

ICAPITALA 16

Mube Abakosele mu Kupempela Kwa Cine

Kani nifisa ifyakukatasha mungaba nafyo ili mulukubulako bambi ifi musumiinemo? Kani mungabuulishisha shani ukwakubula ukubasomesha?

ICAPITALA 17

Palamineni Kuli BaLesa mwi Tembelo

Kani baLesa balomfwa amatembelo enu? Pakwasuka icakwipusha, mulyelelwe ukumfwisha fyefyo Baibolo isambilisha pe tembelo.

ICAPITALA 18

Ukubatishiwa Kulakosha Bucibusa Bwenu na BaLesa

Kani nishisa nshila shikamulengesheni ukufikapo ukubatishiwa pakweba ati mube abaKlistu? Ishibilenipo na fimbi pali fyefyo ukubatishiwa kwalula na fyefyo kwelelwe ukucitwa.

ICAPITALA 19

Mulukulilama mu Butemwe bwa BaLesa

Tungalangisha shani ubutemwe pali fyefyo fyonse baLesa batucitiile?

APPENDIX

Ishina Lya BaLesa—Ifyakulipyungisha na Fyefyo Lyalula

Ishina lya baLesa balilifumishemo mu ma Baibolo aengi. Nindo? Kani ukupyungisha ishina lya baLesa kucindeme?

IFYEBO NA FIMBI

Ifi Ukushimika Kwakwe Danyeli Kwashimikile Ukwisa Kwakwe Masaya

Ili kwali kucili imyaka 500, baLesa balifisulwile impindi yenka ilya baMasaya baali ne kwisa. Ishibilenipo ifingi pali kuku ukushimika!

IFYEBO NA FIMBI

BaYesu Klistu—BaMasaya Balailwe

BaYesu balikonseshe ukushimika konse ukwapali baMasaya. Mulyelelwe ukushinwa ati uku ukushimika kulikonashiwilwe muli Baibolo.

IFYEBO NA FIMBI

Bucine Pali BaWishi, Umwana, ne Mupashi Uuswetelele

Abantu abengi baalisumine ati ukusambisha kwa buLesa butatu kulifumine mu Baibolo. Kani ifyo fyacine?

IFYEBO NA FIMBI

Umulandu AbaKlistu Tabapyungishishapo Umutaliko pa Kupempela

Kani mucinenene baYesu balifwilile pa mutaliko? Pendeni icasuko muli Baibolo.

IFYEBO NA FIMBI

Umulalilo wa BaShikulu—Icakwanuka Icilemya BaLesa

AbaKlistu balibafundile ukulukwanuka Umulalilo wa BaShikulu, nakabili uwitwa ukweba’ti Icakwanuka ca mfwa ya baYesu. Nilwisa kabili cilacitwa shani?

IFYEBO NA FIMBI

Kani mu Bantunshi Muli Icipuluka Kani Bafwa?

Abengi balalanguluka ati ili umuntu afwa mulaba icifumamo icitacibonekapo kabili ati cilapitilisha ukuba ne mweo. Kani Amashiwi abaLesa alatubuula shani?

IFYEBO NA FIMBI

Kani Sheoli na Hadeshi Findo?

Ama Baibolo ambi alapyungisha amashiwi aali koti ni “imanda” neli “hello” pakubuulishisha Sheoil na Hadeshi. Kani aya amashiwi alalule’ndo mucinenene?

IFYEBO NA FIMBI

Akasuba ka Kusololola?—Nindo?

Sambilileni ifi Akasuba ka Kusololola kakaba mashuko ku bantunshi ababucetekelo.

IFYEBO NA FIMBI

1914—Umwaka Uucindeme mu Fyakushimika Ifili mu Baibolo

Kani nifisa fyebo ifiliko ifya mu Baibolo ifibuulishisha ati umwaka wa 1914 ucindemewas a significant?

IFYEBO NA FIMBI

Kani Mikayeli Inkalamba Iikulu Ninani?

Baibolo ilabuulishisha icakwishibilako Inkalamba iikulu iikwete amakosa. Ishibilenipo ifingi pali yo na fyefyo ilukucita pali ino mpindi.

IFYEBO NA FIMBI

Ukwishiba ‘Babiloni Umukulu’

Ibuuku lya Ukufisulula ilya mu Baibolo lilalabila pa mwanakashi unikilwe ati ‘Babiloni Umukulu.’ Kani mwanakashi wa cinenene? Kani findo Baibolo ilabilapo pali ye?

IFYEBO NA FIMBI

Kani BaYesu Balifyelwe mu December?

Nindo cicindamine ukwishibe’fi? Boneni ifi umwela walukuba mu umushi wa Betelemi mu December. Ifyo filatubuulishishe’ndo?

IFYEBO NA FIMBI

Kani Tulyelelwe Ukucita Icitenje ca Maolide?

Kani amaolide aacitwa ukumwikalila alitakiile kwisa? Icasuko cingamukankamikeni.