Tolokeleni

Nindo Mutulishisha ku Bantu Abakwete uku Bapempela?

Nindo Mutulishisha ku Bantu Abakwete uku Bapempela?

Tulisangile ati abantu abakwete kale uku bapempela balalitemwesha ukwambaala pa mashiwi abaLesa. Ca cine, tulicindikile amakosa abantu bakwete aakusumina ifipuseneko na fyefyo tusuminemo, kabili tatubapangilishapo ukusumina ifi tusuminemo.

Ili tulukutulisha, tuleesha ukulonda ukufunda kwa mu Baibolo ukutukoselesha ukuba ne “mitima ya kulicefya” ne kulangisha “katiina” ku bantu bambi. (1 Petilo 3:15) Tuliishi ati bambi tabakasuminapo ukutulisha kuli bo. (Matayo 10:14) Nagabe’fyo, tatwishipo abangasumina sombi kani twaambaala nabo. Nakabili tuliishi ati ifintu filaaluka mu mekalilo abantunshi.

Ku cakubwenako, umuntu kani alikwete ifyakucita ifingi cingamukatasha ukwambaala na fwebo pano kambi kasuba ili akakwata impindi tungambaala nakwe. Kabili abantu bambi bangakwata amakatasho aakateshe makosa, pakuti pali fyefyo bangafwaisha ukusambilila pali Baibolo. Penka tulafwaisha ukwambaala ne bantu ukucila pa mukwi umo.