Tolokeleni

Kani Mulikwete Intangishi Ishilipilwa?

Kani Mulikwete Intangishi Ishilipilwa?

Pakuti tulalonda icakubwenako ca baKlistu bakutanga, fwe Bamboni sha baYawe tatukwetepo babo tungeta ati intangishi. Bonse mwesu ababatishiwilwe bapyungishi abanshikilwe ukupyunga umulimo wakutulisha ne kusambisha. Amakelesha alyanshikilwe kabili mwi kelesha limo limo mulaba Bamboni apepi na 100. Abalalume abeshi bwino ifya mu Malembo balapeelwa umulimo wa kuba “abakulu” ba mwi kelesha. (Tito 1:5) Balapyunga uyu mulimo apakubula ukubalipila.